Tio̍h kò͘ bāng-lāi hı̂

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Tio̍h kò͘ bāng-lāi hı̂ 
 Chúi-lāi só͘ ū ê hı̂-pih, 
Phı̀-jū sı̀n Chú ê hiaⁿ-tı̄;
Í-keng jı̍p lán ê bāng-lāi,
Eng-kai kā in siu khí-lâi. M̄-thang tiâu-tı̂ kóng tang-sai,
Bo̍h-tit ka-kı̄ hun hó-pháiⁿ;
Ta̍k bé hó lō͘-ēng tio̍h chai,
Tek-khak kā in hē khah-lāi. Pa̍t-jı̍t hun lūi bô lán tāi,
Lóng sı̄ thâu-ke teh chhui-pâi;
Ū ê siu khǹg bêng-kiong-sèng,
Ū ê hiat tı̄ hé-lô͘ chêng. Só͘-í lí goá tio̍h hùn-hoat,
Thèng-hāu boa̍t-jı̍t siū phoàⁿ-koat;
Thoè in kı̂-tó bāng lı̍p-chı̀,
Kàu bé kiám-chhái oē Sêng-khı̀. Sèng Sı̂n nā lı̂m-kàu tı̄ in,
Oē chhoā lâng khı̀ ké kui chin;
Lán nā khó͘-sim chai-poê in,
Chú ia̍h hoaⁿ-hí kap in chhin. Khǹg lán m̄-thang siuⁿ áng-láng,
Kan-ta sı̂-sı̂ siūⁿ hái-ang.
Hái-ang sin-khu hiah-nı̍h toā,
Nā beh lia̍h i bāng tio̍h khoah. Ián-soat pò͘-tō ê ǹg-bāng,
Choan-choan chù-sı̂n ûi hái-ang;
Chhin-chhiūⁿ ài-chio koân-ūi koaⁿ,
Ia̍h tio̍h kám-hoà chio lô͘-moâ. I sui-bóng chêng ū pháiⁿ-toé,
Ia̍h ū hoán-hoé ê ki-hoē;
Chúi-khut lāi-bı̄n nā bô hı̂,
Sam-kài-niû-á sı̄ chóng-lí . Hoē-lāi nā ū léng-sim chiá,
Tio̍h ēng chin-lí hō͘ i chia̍h;
Sı̂-sı̂ khek-khek saⁿ chiàu-kò͘,
Ǹg-bāng tı̍t-tı̍t oē chı̀n-pō͘, Sı̀n-chiá lóng sı̄ bāng-lāi hı̂,
Pı̂n-chiān hù-kùi pı̂ⁿ-pı̂ⁿ sı̄;
Iok-hān hiaⁿ-tı̄ teh thó-hı̂,
Pí-tek ia̍h sı̄ tâng keng-kí. Iâ-so͘ chhin-chhùi lâi kiò i,
Ài i lia̍h lâng ná lia̍h hı̂;
Lí goá lóng sı̄ I peh-sı̀ⁿ,
Eng-kai sūn-thàn lâi tè I . Jı̍t-jı̍t kiò lâng sı̀n tō-lí,
Āu-lâi an-sim hióng hok-khı̀;
Iâ-so͘ chāi-sè ū kóng-khí,
Éng-oán kap lán bô saⁿ-lı̄, Pò-thoân hok-im chin tō-lí,
Chı̀-kùi chı̀-pó bô thang pí;
Kiù lêng sio̍k-choē ê kong-lô,
Iâ-so͘ í-goā choân-sè bô. Iâ-so͘ choè lán ê toā hiâⁿ;
Tio̍h hó-táⁿ lâi tè I kiâⁿ;
Lán chiū oē an-ún bô kiaⁿ,
Kàu bé ia̍h thang kàu thiⁿ-siâⁿ. (Tâi-oân Kàu-hoē-pò tē 555 koàn, 1931 nı̂ 6 ge̍h)