Un2-le̍k Hoat-kak

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Kū-nı̂ 6 goe̍h chhı̄ lāi Sam-kài-toâⁿ Chóng-tok siōng chêng ū ku̍t-tio̍h kim- tiâu. Hit-sı̂ in-ūi hiah-ê chò kang--ê ū pun sı̀-soàⁿ , chá ū cha-chhut 21 tiâu nā- tiāⁿ. Kı̄n-jı̍t ū koh hoat-kak 6 tiâu, kap chêng hit 21 tiâu , kè-kiōng ta̍t kim 13500 kho͘. Taⁿ chiong só͘ cha-chhut ê sū-iû kı̀ tı̄ ē-té:-- 
 Kı̄n-jı̍t ū sûn-cha-pó͘ thiaⁿ-kı̀ⁿ lâng teh hoē kià kim-tiâu tı̄ pêng-iú ê chhù ū put pêng ê sū, chiū khı̀ pò-kò Kéng-bū-khò. Ū chı̍t ê lâng lâi toà tı̄ Sam- kài-toâⁿ bí-tiàm--nı̍h, thiaⁿ-kı̀ⁿ lâng ku̍t-tio̍h kim-tiâu, i iā khı̀ chhiúⁿ 7 tiâu , kià 4 tiâu tı̄ i ê pêng-iú tau, iā lēng-goā chiong chı̍t tiâu hō͘ i chò siā-lé. Chit ê pêng-iú sı̄ Phêⁿ-ô͘ lâng, jiân-āu tńg-khı̀ Phêⁿ-ô͘. 
 Kéng-bū-khò ū phài lâng khı̀ Phêⁿ-ô͘ chhâ-chhut soà tiàu hit ê lâng lâi mn̄g kóng , Chêng bó͘ lâng kià lí sı̀ tiâu kim-tiâu ū tı̄-teh bô ? I ı̀n kóng , Sı̀-tè ū hêng i , put-kò i ū chiong chı̍t tè hō͘ goá chò siā-lé. I chiū the̍h hit tiâu chhut lâi hiàn. Sio̍k-jı̂-hō͘ chiū khı̀ kià i hit lâng ê chhù cha mn̄g. Hit lâng sı̄ toà tı̄ Siau-lâng pó , Toā-thâm chng. Chèng í-keng ū lâi hiàn nn̄g tiâu. Kéng-bū-khò ū khı̀ kiò hit ê Phêⁿ-ô͘ lâng lâi tùi-chí , chóng--sı̄ i m̄-jı̄n kóng , Só͘ kià ê ū hêng i , ngē-ngē chèⁿ bô. M̄-kú Kéng-pō͘ sı̀n hit ê Phêⁿ-ô͘ lâng hêng i liáu ê oē sı̄ sı̍t. 
 Āu-lâi pa̍t ê Kéng-pō͘ kap chı̍t ê sûn-cha-pó͘ khı̀ Siau-lâng-pó hit ê lâng in tau àm cha. I ū ké-chò pún-tó lâng. In khı̀ chiū kap i oē tang oē sai , soà kóng tùi kim-tiâu ê sū khı̀. Hit ê lâng m̄ chai i sı̄ Kéng-pō͘ beh lâi àm-hóng chiū kap i nauh-nauh kóng , soà làu-kháu kóng i ū khǹg kim-tiâu nn̄g tiâu. Kéng-pō͘ chiū kā i kóng, Goá sı̄ tāi-jı̂n , lí tio̍h kā goá kóng khoàⁿ khǹg tı̄ tó-ūi. I ı̀n kóng , Tı̄ chhù-lāi-nı̍h. Tı̄ pún goe̍h 8 jı̍t chiū chhe lâng khı̀ ku̍t , ku̍t lóng bô , chai i pe̍h-chha̍t. Āu--lâi ū kiò i khı̀ giâm-giâm hùn-jū, i chiū kóng , Sı̄ khǹg tı̄ i chhù-lāi ê tek-thiāu lāi ; khı̀ chhoē kó-jiân ū 2 tiâu tı̄-hia. Kéng-pō͘ khoàⁿ i ê hêng-chek , phah-sǹg iáu ū ,chiū koh sè cha. Kı̄n-jı̍t ū tit-tio̍h i 2 tiâu khı̀ kià tı̄ pêng-iú ê chhù. Che sı̄ tùi i ū cha-chhut chit 4 tiâu.
 Iū-koh chhı̄-lāi ū chı̍t ê hū-jı̂n lâng. Tit-tio̍h chı̍t tiâu khı̀ kià tı̄ Chò-bı̍h-ke lâng tau. Kı̄n-jı̍t iā ū hoat-kak. Án-ne kè-kiōng ū 6 tiâu , kap chêng sı̄ kè- kiōng 27 tiâu. Múi-tiâu ū 9 niú 8 chı̂ⁿ tāng. Sı̄ chhin-chhiūⁿ hiuⁿ-lô͘ ê khoán. 

(Tâi-lâm Kàu-hoē-pò Tē 298 koàn, 1910 nı̂ 1 ge̍h)