Ín Ka Tòng Tō

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

Téng-bīn hit sì-jī, ké-soeh chiū-sī ín-chhoā ke-lāi kui tō-lí. Sī teh kóng-khí chi̍t-ê lâng án-cháiⁿ-iūⁿ ín-chhoā choân-ke sìn tō-lí, lâi hâng-ho̍k Kiù-chú. Pún sī Hàn-kháu goā-kok ê sian-siⁿ Iûⁿ Kek-hui chò--ê, ēng Tn̂g-lâng-jī ìn. Lâng nā beh bé hit-hō, hiān-sî tī chheh-pâng--ni̍h ū, múi pún 12 chîⁿ. Kiaⁿ-liáu lâng khah chē bē-hiáu-tit khoàⁿ, in-ūi jī tio̍h ké-soeh; goán só͘-í ū hoan-e̍k pe̍h-oē ìn tī-chia. Ǹg-bāng hiaⁿ-tī chí-moē lóng hoaⁿ-hí khoàⁿ, khoàⁿ liáu sim ē siū kám-kek, lâi o̍h i ê hó bô͘-iūⁿ.

Tē it chiuⁿ[siu-kái]

Bó͘ só͘-chāi ū chi̍t-ê lâng sìⁿ Lí, sui-jiân m̄-sī tha̍k-chheh bûn-ngá ê lâng, khiok ia̍h ti-su sek-lí, lâng lóng chheng-hou i kiò-chò Lí sian-siⁿ. I-ê ke-lāi sió-khoá jiâu-jū, ū tām-po̍h-á chhân-hn̂g sán-gia̍p, in-ūi bô kàu thang ēng; só͘-í tiàm goā-bīn chò seng-lí thàn lâi thiⁿ-thiap.

Ū chhoā chi̍t-ê bó͘ sìⁿ Hô, mn̂g-hong kap i saⁿ-téng-tùi, tùi sè-hàn ū ha̍k-si̍p bûn-jī, sèng-chêng iū-koh chhong-bêng. Che chiàⁿ-chiàⁿ sī hó in-iân. Taⁿ-chiah chhoā hit-sî hu-chhe hô-hó saⁿ-thiàⁿ, hoān sū saⁿ-pang-chān teh liāu-lí, iā m̄-sái hoân-ló chia̍h-chhēng. Āu-lâi ū-siⁿ nn̄g-ê hāu-siⁿ chi̍t-ê cha-bó͘-kiáⁿ. Gín-ná seng-sêng-put-sio̍k, pē-bó khoàⁿ-kìⁿ chin ì-ài. In pē tī goā-bīn só͘ thàn ê chîⁿ the̍h tò--lâi chiàu-kò͘ ke-lāi ê lâng, lóng bô lām-sám khai. In bó͘ tī ke-lāi ta̍k-ji̍t chò lú-kang lâi thiⁿ-thia̍p só͘-hùi. Chi̍t ke ê tiong-kan put-chí hô-pêng ū chin ê khoài-lo̍k, bô liāu Lí sian-siⁿ sim-lāi bô pá-chhî, chò lâng bô kian-tēng, m̄-bat lâng ê gâu, gōng, hó, pháiⁿ, lām-sám chham lâng kau-poê, hō͘ chi̍t-ê pháiⁿ ê siàu-liân-lâng ín-iú khì kiâⁿ bô chèng-keng ê lō͘. Chhoā-khì thit-thô keng, chiong ji̍t chiong mî to sī tiàm tī hoa-ke-liú-hāng, loân-loân put-siá, pō͘-pō͘ bô lī; iū-koh kap lâng iô-tâu poa̍h-thoaⁿ í-ki̍p pâi-á lián-pó, hòng-kiam hou-kûn kiat-tóng lim-chiú chia̍h tê, só͘ ū ê chîⁿ-châi it-chīn khai liáu-liáu. Chhù-lāi ê bó͘-kiáⁿ pàng bô iàu-kín, bô beh chiàu-kò͘, chiām-chiām hán-tit tò--lâi, kàu-boé soà lóng bô kui-ke, in-ūi hit-tia̍p bô chîⁿ-châi kap bô thé-biān ê iân-kò͘, Kìⁿ-tio̍h in bó͘ chiū bô hó-bīn saⁿ-khoàⁿ; kìⁿ-tio̍h in hāu-siⁿ cha-bó͘-kiáⁿ bô thiàⁿ-thàng ê sim, to̍k-to̍k pháiⁿ khoán-thāi i. Āu-lâi chiong i-ê cha-bó͘-kiáⁿ kap ==Tē -jī hāu-siⁿ beh chhoā-khì bē-lâng, chiū chit-tia̍p i chi̍t-ke ê kan-khó͘ kàu-chia ke̍k-thâu lah.

Tē jī chiuⁿ[siu-kái]

Ū chi̍t-ji̍t Lí sian-siⁿ tī bó͘ siâⁿ teh kiâⁿ lō͘ ê tiong-kan, hut-jiân ū khoàⁿ-kìⁿ chi̍t keng ê chhù, koân koà-toā, khoán-sit chham pa̍t-keng chhù bô siāng, koh khoàⁿ chē-chē lâng tùi hia teh chhut-ji̍p, m̄ chai sī sím-mi̍h tāi-chì. I chiū toè chèng lâng ji̍p-khì, khoàⁿ-kìⁿ thiaⁿ-tn̂g ê lāi-bīn chó-iū-pêng pâi kúi-nā tsa̍p liâu ê í, chē-chē lâng tī-hia teh chē thiaⁿ chi̍t ê bo̍k-su teh thoân tō-lí kóng, “Ū chi̍t ê chhòng-chō thiⁿ-==Tē bān-mi̍h ê toā Chú-cháiⁿ ê Siōng-tè, chiū-sī sè-kan lâng ê Thiⁿ-pē, put-lūn sím-mi̍h kok, sím-mi̍h cho̍k, sím-mi̍h lâng, bô chi̍t ê m̄ eng-kai kèng-pài ho̍k-sāi I.”

Koh kóng, “Sè-sio̍k só͘ pài ê ngó͘-siōng í-ki̍p it-khài ê sîn-bêng, ang-hu̍t lóng sī lâng só͘ siat só͘ hong ké iàⁿ ê sîn, kèng i, pài i, m̄-nā bô lī-ek, koh toā-toā tek-choē-tio̍h chin Chú-cháiⁿ ê Siōng-tè.”

Ia̍h teh kóng, “Lâng lóng ū choē, só͘ kóng só͘ kiâⁿ só͘ siūⁿ bô ha̍p Siōng-tè ê hoat-tō͘ ke̍k chē. Só͘-í chāi-siⁿ bô pêng-an, sí-liáu iā tio̍h lo̍h ==Tē -ge̍k, siū hêng-hoa̍t ê pò-èng.”

Ia̍h teh kóng, “Lâng bē ka-tī sio̍k-hoê pún-sin ê choē, iā bô hoat-tō͘ thang hō͘ ka-tī ê sim toan-chiàⁿ. Nā bô Siōng-tè toā-toā hián-chhut I jîn-ài, chû-pi ê sim lâi kiù lâng, chiū lán lâng lóng ē-sí, tiàm tī choē-ok ê tiong-kan, bô chi̍t lâng ē tit-tio̍h kiù.”

Koh kóng, “Siōng-tè kā thiⁿ-ē bān-hng siat-li̍p chi̍t ê Kiù-chú, chiū-sī Iâ-sou lah; hoān-nā sìn-khò I ê lâng m̄-nā bián-tit sí-āu tîm-lûn ê kan-khó͘, ia̍h tek-khak thoat-lī choē-ok tī chit chāi-siⁿ.”

Chhin-chhiūⁿ chit hō ê oē, m̄-nā chi̍t poàⁿ-kù niā-niā. Lí sian-siⁿ kin-á-ji̍t thiaⁿ-kìⁿ--ê só͘ boē bat thiaⁿ-kìⁿ--ê, nā-sī chē-chē kù-oē ê tiong-kan tit-tio̍h chi̍t kù, ke̍k pó-poè ê oē. Chit-ê sī sím-mi̍h leh? Chiū-sī Kiù-chú ē hō͘ lâng thoat-lī choē-ok tī chit chāi-siⁿ. Lí sian-siⁿ sui-jiân hām-lo̍h tī chèng choē ê tiong-ng, sim-koaⁿ kú-kú bē an-jiân. Khó-sioh bô hoat-tō͘ thang thoat-lī, chiū chit-ê ké koè-sit oāⁿ-sin ê lō͘, lián chhin-chhiūⁿ teh-beh choa̍t-bāng. Taⁿ hut-jiân thiaⁿ-kìⁿ bo̍k-su ê oē, hoán-hoé ké-pìⁿ ê sim chiām-chiām oa̍h-tang--khì-lâi, chóng--sī boē chai che oē sī khak-si̍t á-bô. Bo̍k-su kà-sī chèng-lâng liáu, chiū koh kóng, “Hoān-nā ū lâi mn̄g tō-lí--ê, chhiáⁿ lín lâi-khì kheh-thiaⁿ tâm-lūn kúi-kù oē.”Lí sian-siⁿ thiaⁿ-kìⁿ sûi-sî toè i khì. Í-keng ji̍p thiaⁿ, bo̍k-su mn̄g i kóng, “Sian-siⁿ ū beh mn̄g-khí sím-mi̍h tāi-chì?” Ìn kóng, “Tú-á thiaⁿ-kìⁿ ló-su só͘ kóng Iâ-sou ē kiù lâng thoat-lī choē-ok, chin-chiàⁿ ū iáⁿ--bô?”

Bo̍k-su kóng, “Che oē khiok-sī chin-si̍t.”

Lí sian-siⁿ mn̄g kóng, “Iâ-sou ē kiù--goá bô?”

Bo̍k-su kóng, “Sian-siⁿ ū sím-mi̍h choē, beh ǹg-bāng kiù?”

Ìn-kóng, “Sè-kan só͘ ū ê choē goá lóng hoān-tio̍h, chiàu án-ni sǹg-sī toā choē ê lâng, m̄ chai Iâ-sou ē kiù--goá bô? ”

Bo̍k-su kóng, “Iâ-sou chò Kiù-chú sī bô só͘ bē-ē kiù. Sian-siⁿ nā chin-chiàⁿ sìn i, tek-khak tit-tio̍h kiù.”Bo̍k-su koh chiong sìn Iâ-sou chē-chē ò-biāu ê oē lâi kā khui-thiah kà-sī i. Kóng-liáu koh mn̄g i kóng, “Sian-siⁿ lí ū sìn Chú Iâ-sou bô?”

Ìn-kóng, “Sìn ah! Ǹg-bāng Chú kiù--goá.”

Bo̍k-su kóng, “Lán nn̄g lâng tio̍h kî-tó.” Chiū chò-hoé kūi-lo̍h-khì.

Bo̍k-su teh kî-tó ê oē iok-lio̍k chiū-sī kóng, “Khún-kiû Kiù-chú lîn-bín Lí bó͘ lâng, sià-bián i-ê choē, kám-hoà i-ê sim. I hō͘ mô͘-kúi pé-pa̍k, tio̍h tháu-pàng i. I ū thian-liông ê sim, tio̍h hō͘ i siⁿ oa̍h hō͘ i ē-tit chiâⁿ, chò oāⁿ-sin ê lâng; tī sè-kan ē chò sèng, chheng-khì, bô lâ-sâm; sí-āu i-ê lêng-hûn ē-tit éng-oán hióng-hok tī Thian-tông.”

Chiū-sī kóng chiah-ê oē, kî-tó liáu, nn̄g lâng khí-lâi, khoàⁿ Lí sian-siⁿ ê hêng-tōng-kí-chí, toā-toā ū siū Sèng-sîn kám-tōng.

Tùi chit-tia̍p liáu-āu sim chiū ké-pìⁿ chiông-chêng ê chhò-gō͘, siông-siông ka-tī kî-tó. I ê tek-hēng ta̍k-ji̍t ná oāⁿ-sin, bô loā-kú ji̍p Sèng-kàu chò Chú ê ha̍k-seng.

Āu--lâi Lí sian-siⁿ hoaⁿ-hí kā Iâ-sou chò kan-chèng, nā tú-tio̍h lâng, chiū tek-khak kóng chin ê tō-lí chīn khùi-la̍t khó͘-khǹg lâng, tio̍h sìn Chú lâi tit-tio̍h kiù. Nā-sī lâng thiaⁿ-liáu gî-ngái, Lí sian-siⁿ to̍k-to̍k kā i kóng, “Chú ē kiù goá chit-hō toā-choē ê lâng, kiám bē kiù lín mah?”Lâng thiaⁿ i-ê só͘ kóng, khoàⁿ i só͘ kiâⁿ, tùi án-ni lâi siū i kám-hoà--ê bē chió. Iū-koh chāi-chá i kau-poê hiah-ê phiâu-tó͘ ê pêng-iú, hit tóng-á ê pháiⁿ chú-==Tē ; chiông-tiong iā ū-ê ké koè-sit, ka-tī oāⁿ-sin, kap i chò-hoé lâi kui-chèng-kàu. Ū ê bô sím-mi̍h bêng-pe̍k chit-ê tō-lí--ê, iā kiû i kà-sī in chò Chú ê ha̍k-seng, mn̄g i kóng, “Chit-ê tō-lí kì-jiân bô sím-mi̍h bêng-pe̍k, siáⁿ-sū ài ji̍p kàu?” In chiū ìn kóng, “Goán chiah-ê sui-jiân bô sím-mi̍h bat chit-ê tō-lí, chóng-sī lóng ē-hiáu khoàⁿ Lí sian-siⁿ pìⁿ pháiⁿ chò hó-ê, khì-siâ-kui-chèng, chiong hiān-kim siūⁿ-khí i chāi-chá toā-toā bô sio siāng, nā m̄-sī chèng-tō Lí sian-siⁿ án-cháiⁿ-iūⁿ ē ké-pìⁿ kàu án-ni-siⁿ leh!”

Tē saⁿ chiuⁿ[siu-kái]

Lí sian-siⁿ ji̍p-kàu liáu-āu sū-sū hō͘ lâng siàu-liām hâng-ho̍k, khài ē kham-tit hō͘ lâng hâng-ho̍k--ê; chiū-sī i si̍t-sim ài i ke-lāi ê lâng tit-tio̍h hok-khì. Chi̍t-piⁿ chīn-sim chò seng-lí lâi iúⁿ-chhī choân-ke, chi̍t-piⁿ kóng Sèng-keng hō͘ ke-lāi thiaⁿ, ēng chē-chē ê hong-hoat, chē-chē ê kè-tì ín-chhoā i chhut siâ ê lō͘, ji̍p chiàⁿ ê lō͘.

Lí sian-siⁿ ji̍p-kàu liáu, chiū ài tò-lâi ke-lāi, m̄-kú chhiú-thâu-ân bô só͘-hùi, chē-chē hāng ê boē-piān, to̍k-to̍k tāi-seng kià chi̍t tiuⁿ phoe kap tām-po̍h chîⁿ, chhiáⁿ an-ùi i ke-lāi ê lâng niā-tiāⁿ.

I ê bó͘ chiap-tio̍h phoe ia̍h kî-koài, ia̍h hoaⁿ-hí, teh kóng, “Kin-á-ji̍t chit ê tāi-chì sī bāng-kìⁿ á-sī chin-chiàⁿ, hō͘ lâng bô phah-sǹg kàu án-ni. Kó-jiân sī goá tiōng-hu só͘ kià ê phoe mah?”Khoàⁿ kúi-nā pái, koh kóng, “Sī goá tiōng-hu chhin-chhiú siá--ê bô gî lah. Chóng--sī chit tiuⁿ phoe khoàⁿ--khí-lâi, hó-chêng, hó-ì, moá-moá tī choá-bīn, án-cháiⁿ-iūⁿ thài án-ni? Kap chāi-chá toā koh-iūⁿ, chin-chiàⁿ siūⁿ bē hiáu-tit, taⁿ chóng--sī thèng-hāu i kui-ke chiah ē chai.”

Āu-lâi, Lí sian-siⁿ chhiú-thâu khah iōng-lēng, ū chhun chîⁿ, tek-ì kui-ke.

Kàu tè chiū gū-tio̍h i-ê kiáⁿ, thêng-kha kap i kóng kúi-kù-oē, hoaⁿ-hí bē-kò͘-tit, chiū saⁿ-khan-chhiú ji̍p chhù-lāi.

I-ê kiáⁿ toā-siaⁿ kiò i-ê lāu-bó kóng, “Tia-ah! Tò-lâi--lah. ”

In bó͘ cháu chhut--lâi, thiaⁿ in ang ê giân-gí khoàⁿ in ang ê bīn-sek, put-chí un-jiû toan-chiàⁿ, hô-pêng, pí chāi-chá chin-chiàⁿ chhin-chhiūⁿ oāⁿ kut-thâu lah; sim-lāi teh kóng, “Chin kî-koài! Goá ê tiōng-hu chit-sî án-cháiⁿ-iūⁿ ē pìⁿ kàu hiah-ni̍h chē?”

Lí sian-siⁿ khoàⁿ i-ê bó͘ sin-thé siau-sán, in-chiûⁿ phoà-sàm, i-ê kiáⁿ thâu jû-jû, kha chhiah-chhiah; chhù-the̍h phoà-sńg teh-beh tó, ke-si mi̍h-kiāⁿ khiàm-khoeh pháiⁿ-khoàⁿ. Hut-jiân siong-sim ba̍k-sái lâu--chhut--lâi, chiū ēng hó oē, an-ùi i-ê bó͘ kóng, “Che lóng-sī goá ê choē-kò, taⁿ chhiáⁿ lí khoan-sim, chū-kim í-āu oá-khò Siōng-tè in-tián pang-chān, tek-khak beh chiàu-kò͘ ke-lāi bó͘-kiáⁿ, m̄-bián koh-chài chhin-chhiūⁿ án-ni-siⁿ chiah-lông-poē.”

Chò hoé tâm-lūn tiap-á-kú, chiū khì khui siuⁿ, chiong i só͘ hak ê cha-bó͘-lâng in-chiûⁿ the̍h hō͘ in bó͘; koh chiong saⁿ, kap ê, hō͘ i-ê kiáⁿ chhēng, soà hō͘ i khì thì-thâu sé seng-khu choân-ke chi̍t-sî chò chi̍t-ē oāⁿ-sin. Kàu teh-beh chia̍h pn̄g, tāi-ke ûi-lûi chò-hoé chē, boē chia̍h ê tāi-seng, Lí sian-siⁿ kî-tó Siōng-tè kúi-kù-oē chiah chia̍h. In bó͘ m̄-bat kî-tó sī sím-mi̍h ì-sù teh mn̄g i. Lí sian-siⁿ kā i kóng, “Kî-tó sī kiû Siōng-tè si-in kám-siā Siōng-tè sù-hok, kài iàu-kín ê lé-sò͘.”

Chit-sî chhiáⁿ bān kóng, kàu ê-hng chiah kā lí kóng siông-sè. Taⁿ ū chi̍t kù iàu-kín ê oē kap lí su-niû, chêng só͘ bē-khì hit nn̄g-ê kiáⁿ, tek-khak tio̍h sio̍k-hoê tò--lâi; bē-khì m̄-nā siong-tio̍h pē-kiáⁿ ê chêng, koh hoān-tio̍h Siōng-tè ê hoat.

In bó͘ thiaⁿ che oē, toā hoaⁿ-hí, sui-jiân m̄-bat hoān-tio̍h Siōng-tè ê hoat sī sím-mi̍h oē, chit-kù siong-tio̍h pē-kiáⁿ ê chêng khiok ē-hiáu thiaⁿ. Tùi hit nn̄g-ê kiáⁿ bē-khì liáu-āu kàu chit-tia̍p iáu-boē pàng-sim, chiū koáⁿ-kín ìn i-ê tiōng-hu kóng, “Nā sio̍k-hoê chit nn̄g-ê kiáⁿ goá ê sim chiū an-jiân lah.”

Lí sian-siⁿ kóng, “Goá bîn-á-ji̍t tek-khak beh chhin-sin khì thàm-thiaⁿ, nā chit nn̄g-ê kiáⁿ iáu tī-teh tek-khak beh sio̍k tò--lâi. Chi̍t-ke toân-toân-îⁿ chiū-sī khoài-lo̍k ê sū.”

Chia̍h pn̄g liáu, khan i-ê kiáⁿ chhut-khì thàm chhù-piⁿ pêng-iú. Lâng khoàⁿ-kìⁿ toā-toā teh kî-koài, lóng kóng, “Lí sian-siⁿ pìⁿ-chò sin ê lâng, chóng--sī m̄-chai i sī tùi ta̍h-lo̍h pìⁿ-chò kàu án-ni.”


Tē sì chiuⁿ[siu-kái]

Lí sian-siⁿ hit ji̍t àm tò--lâi, soà kap i-ê bó͘ tī teng-hoé-ē lūn tō-lí tùi chhián chiām-chiām kóng kàu chhim, tùi iok-lio̍k kóng kàu siông-sè. Koh chiong i pún-sin án-cháiⁿ-iūⁿ ji̍p kàu-tn̂g, án-cháiⁿ-iūⁿ thiaⁿ tō-lí, án-cháiⁿ-iūⁿ piān-pok, án-cháiⁿ-iūⁿ kî-tó, án-cháiⁿ-iūⁿ siū lâng kám-kek, án-cháiⁿ-iūⁿ hoán-hoé choē-koà, án-cháiⁿ-iūⁿ ké-pìⁿ, án-cháiⁿ-iūⁿ ji̍p-kàu; ji̍p-kàu liáu-āu án-cháiⁿ-iūⁿ kā Iâ-sou chò chèng. Hiah-ê tāi-chì ta̍k chân kóng liáu, kàu lō͘-boé kóng, “Nā m̄-sī Siōng-tè ê toā in-tián Iâ-sou lâi kiù goá, goá tek-khak éng-éng sí tī choē-ok ê tiong-ng, kin-á-ji̍t bô koh ū chit ê khoán-sit thang chi̍t-ke lâi toân-toân-îⁿ.”

Kóng-liáu the̍h Sèng-keng hē tī toh-téng, kā in bó͘ kóng, “Goá tùi ji̍p-kàu kàu taⁿ, ta̍k chá-àm tek-khak tio̍h tha̍k Sèng-keng chi̍t nn̄g chiuⁿ==, che sī iúⁿ-chhī sim-sîn ê niû-chháu, ia̍h tek-khak tio̍h gîm-si kî-tó: kin-mî hiân-chhe kap kiáⁿ tio̍h kap goá án-ni chò.”

Lí sian-siⁿ tha̍k Sèng-keng chi̍t chiuⁿ== liáu kap i-ê bó͘-kiáⁿ chò-hoé gîm Sèng si, chò-hoé kūi-teh kî-tó. Kî-tó ê oē tāi-lio̍k sī kóng, “Goá ê Pē Siōng-tè, chhòng-chō thiⁿ-==Tē lâng mi̍h ê toā Chú-cháiⁿ, goá pún sī toā choē ê lâng hām-lo̍h tī bān hāng ok ê tiong-kan, bô hoat thang ka-tī kiù, tit-tio̍h Thiⁿ-pē thiàⁿ-thàng lîn-bín, Iâ-sou chín-kiù, Sèng-sîn kám-hoà; taⁿ ē tit thoat-lī khó͘-hái chhut-sí, ji̍p-oa̍h, chit ê in-tián khoah-toā bô-hān-liōng, kám-siā bē tit chīn. Hiān-chāi kiû goá ê Pē Siōng-tè chiàu-kò͘ kám-hoà goá ê bó͘-kiáⁿ, hō͘ in lóng ē tit-tio̍h kiù, kap goá chò-hoé kiâⁿ Thiⁿ ê lō͘, sí-āu chò-hoé hióng-siū Thian-tông ê chin hok-khì.”

Chiah ê oē kî-tó liáu, chiū peh-khí-lâi khì khùn. Lūn-kàu in bó͘ hit mî siūⁿ lóng bē khùn tit, siūⁿ-khí in ang ké-kū oāⁿ-sin, sim-lāi toā-toā hoaⁿ-hí. In ang khoán-thāi i ê in-chêng thiàⁿ-thàng pí éng-siông-sî ka-poē hó, sim-lāi toā-toā siū kám-kek; khoàⁿ in ang giân-gí, tek-hēng un-jiû, toan-chiàⁿ, hô-pêng, sim-lāi toā-toā hâng-ho̍k. Lūn-kàu só͘ kà i ê tō-lí khiok ū oh-tit bêng-pe̍k ê só͘-chāi chhin-chhiūⁿ teh kóng, “Siōng-tè sī to̍k-it bû jī, it-khài chiah ê phō͘-sat kap sîn-bêng, ang-hu̍t lóng-sī pe̍h-chha̍t bô iáⁿ, kèng-i, pài-i bô lī-ek, iū-koh ū choē.” Chit hō ê oē taⁿ chiah thiaⁿ-kìⁿ sim-lāi bē bián-tit giâu-gî kî-koài, in-ūi i-ê sim cha̍t-cha̍t iáu-boē khui ê iân-kò͘ chiah án-ni, chóng--sī teh tiû-tû ê tiong-kan, ū chi̍t-kù-oē ē bêng ē sìn, chiū-sī i-ê ang kóng chit ê tō-lí ē piàn-hoà i-ê sim, hō͘ i thoat-lī hiah ê choē-ok. Nā m̄-sī chin ê tō-lí beh thài-ē kàu án-ni? Che oē chin tio̍h, chhin-chhiūⁿ kóng, “Hó chhiū tek-khak kiat hó ê koé-chí, pháiⁿ chhiū bē kiat hó ê koé-chí.”Taⁿ khoàⁿ in ang ū hó ê kí-tōng chiū thang chai hit ê tō-lí tek-khak sī hó ê tō-lí, hiān-sî sui-jiân bô sím-mi̍h bêng-pe̍k, āu--lâi tek-khak ē tì-kàu lóng-chóng bat.

Keh ji̍t chá-khí khí-lâi se-thâu, sé-bīn, chia̍h-tê, tiám-sim liáu-āu ha̍p ka chū-chi̍p khoàⁿ Sèng-keng kî-tó kap chêng mî-hng siāng. Ta̍k ji̍t chiàu án-ni lia̍h chò tiāⁿ-tio̍h ê kui-kí.

Tē gō͘ chiuⁿ[siu-kái]

Hit chi̍t ji̍t Lí sian-siⁿ khì thàm-thiaⁿ i só͘ bē hit nn̄g ê kiáⁿ, chiah chai cha-pou ê í-keng sí, siong-sim chhám-chheh, m̄-nā in-ūi in kiáⁿ lâi pi-ai, ia̍h sī ūi-tio̍h i ka-tī chāi-chá chò pháiⁿ tì-kàu án-ni, lâi pi-ai. Lí sian-siⁿ taⁿ chai chiông-chêng só͘ ū ê choē-ok sī khó͘ ê kin, só͘ siⁿ ê ki-hio̍h ia̍h tek-khak chē-chē ê kan-khó͘; chheh-sim hoán-hoé tāi-seng ê chhò-gō͘, to̍k-to̍k pek-chhiat kiû Siōng-tè, tài-liām Iâ-sou ê kong-lô lâi sià i-ê toā-choē, siúⁿ-sù Sèng-sîn lâi an-ùi i-ê sim.

Lí sian-siⁿ tit-tio̍h hit-hō pháiⁿ ê siau-sit, bô oē thang kap in bó͘ kóng, iū-koh kiû Siōng-tè khoan-i in bó͘ ê sim, bián-tit hō͘ in iu-būn khah koè-thâu. Tò--lâi kap i-ê bó͘ oán-choán lâi kóng, i-ê bó͘ lâu-ba̍k-sái siong-sim. Lí sian-siⁿ ēng chē-chē hong-hoat khó͘-khǹg i, in bó͘ koh khàu kóng, “Nā-sī cha-bó͘--ê sí, cha-pou--ê lâu teh, ia̍h iáu ē-kham-tit. Taⁿ kú bô án-ni, goá ê sim-tn̂g kiò goá cháiⁿ-iūⁿ m̄ koà-tiàu?”

Lí sian-siⁿ chai i-ê bó͘ sèng-tō iáu-boē bêng, sio̍k-chêng iáu-boē hoà, chiū khǹg i kóng, “Hiân-chhe lí só͘ kóng ê oē bô sūn thian-lí, ia̍h m̄-sī chiàu jîn-chêng, cha-pou cha-bó͘ lóng sī pē-bó ê kut-jio̍k, nià thang koh-iūⁿ sim khoán-thāi i? Goá iáu-boē thiaⁿ-kìⁿ chin-lí ê tāi-seng, ia̍h sī tùi-tiōng cha-pou, m̄-ài cha-bó͘, chhin-chhiūⁿ sio̍k-gú teh kóng, ‘Cha-bó͘-kiáⁿ sī liáu-chîⁿ-hoè, m̄ chhī ia̍h ē-tit-koè.’Goá ia̍h pêⁿ-pêⁿ ū chit-hō sim, siông-siông ū chit-hō oē. Tùi bat tō-lí liáu-āu, chiah chai lâm-lí lóng sī Siōng-tè siúⁿ-sù, lóng sī Iâ-sou sio̍k-hoê ê lâng, chāi-siⁿ thang chò Siōng-tè ê peh-sìⁿ, sí-āu lêng-hûn ē-tit kui Thian-tông, éng-oán hióng-hok, bô hun-pia̍t cha-pou cha-bó͘. Sio̍k-gú koh kóng, ‘Bó͘-kiáⁿ chhin-chhiūⁿ sé-kha-chúi, piàⁿ hiat-ka̍k koh oāⁿ sin.’ Chāi-chá goá ia̍h án-ni siūⁿ, lām-sám khai-hùi chîⁿ-châi, ke-lāi pàng-cho̍h-teh bô chiàu-kò͘, chiū-sī chit-hō sim só͘ tihN8 ê. Taⁿ chiah chai tû-khì sio̍k-chêng, ài-sioh hiân-chhe khoàⁿ chò chi̍t thé, sī in-ūi ji̍p sèng-kàu, tit-tio̍h Siōng-tè ê Sèng-sîn kám-hoà, sūn-thàn Sèng-keng ê kà-sī, chiah ē án-ni. Sio̍k-gí ia̍h bat kóng, ‘Lâm ū saⁿ ê bó͘ sī hó-hàn, lí ū saⁿ ê ang sī pháiⁿ-lâng.’Che ia̍h sī tùi-tiōng cha-pou khoàⁿ-khin cha-bó͘, liû-thoân ê mâu-pēng. Sam hu, sam chhe lóng m̄-sī chiàu chêng-lí, chhin-chhiūⁿ án-ni lâi chò, pāi-hoāi jîn-lûn, si̍t-chāi bô kiông-chīn. Chiàu Sèng-keng kóng, “Siōng-tè chhòng-chō lâng sī it-lâm it-lí, ”m̄-sī it-lí lióng-lâm, ia̍h m̄-sī it-lâm lióng-lí. Só͘-í nā ji̍p sèng-kàu--ê, siōng chì hông-tè, hā chì peh-sìⁿ, lóng sī chi̍t ang chi̍t bó͘. Sèng-keng koh kóng, “Ang tio̍h thiàⁿ-bó͘ chhin-chhiūⁿ ka-tī, thiàⁿ bó͘ chiū-sī thiàⁿ ka-tī, lâng m̄-bat oàn-hīn ka-tī ê seng-khu--ê, lóng sī pó-sioh i.”Koh kóng, “Lâng lī-khui pē-bó chhin-chhiūⁿ i-ê bó͘, lâi ha̍p chò chi̍t thé; só͘-í ta̍k lâng eng-kai tio̍h thiàⁿ bó͘ chhin-chhiūⁿ ka-tī, bó͘ ia̍h tio̍h thiàⁿ i-ê tiōng-hu, lâi chun-kèng hâng-ho̍k--i.”Chit-hō oē ke̍k chē, kóng bē-tit chīn.

I-ê bó͘ thiaⁿ-kìⁿ chiah-ê oē, chai in ang só͘ kóng lóng ha̍p tō-lí, só͘ chò ia̍h sī án-ni, sim-lāi chiām-chiām hoaⁿ-hí siū i an-ùi, to̍k-to̍k tì-ì teh-beh sio̍k-hoê chit-ê cha-bó͘-kiáⁿ.

Lí sian-siⁿ chhut-khì chhâ cha-bó͘-kiáⁿ ê hē-lo̍h, chiong chîⁿ sio̍k tò-tńg--lâi. In bó͘ khoàⁿ-kìⁿ i-ê cha-bó͘-kiáⁿ tò--lâi, sim-lāi hoaⁿ-hí, lám lâi phō tī heng-chêng, ài-sioh chhin-chhiūⁿ pó-poè, ēng chhiú so in cha-bó͘-kiáⁿ ê bīn kóng, “Lí ê bīn-māu chhin-chhiūⁿ án-niâ-ê.”Koh khoàⁿ i-ê sin-hūn kóng, “Taⁿ pí hiàng-sî khah toā-hàn lah.”Chim-chim chn̄g-chn̄g, kóng tang mn̄g sai, bó-á-kiáⁿ kóng bē-tit soah. Lí sian-siⁿ tī piⁿ--á khoàⁿ in chit-hō ê khoán-sit, hoaⁿ-hí kàu lâu ba̍k-sái, soà bô oē thang kóng, to̍k-to̍k kóng chi̍t-kù, “Che sī Siōng-tè toā in-tián lah.”

Tē -la̍k chiuⁿ[siu-kái]

Hit chi̍t mê cha-bó͘ gín-ná kap in lāu-bó chò-hoé khàu, kha siông-siông chhun-teh kiu-teh, chhùi-lāi teh ihN8-ihN8 ng-ng haiⁿ-haiⁿ-chhan. I-ê lāu-bó tī bîn-bāng-tiong kiaⁿ-chhéⁿ, chiah chai i-ê cha-bó͘-kiáⁿ sī kha teh thiàⁿ. I bô hoat tā-oâ, chóng--sī iōng oē an-ùi i niā-niā. Bîn-á-chá-khí i-ê lāu-pē mn̄g i, in lāu-bó kā i kóng, sī kha thiàⁿ. Lí sian-siⁿ kóng, “Goá thiaⁿ-kìⁿ cha-bó͘-kiáⁿ teh hiⁿ-hiⁿ-háu, sè siaⁿ teh chhan, phah-sǹg sī in-ūi pa̍k-kha khí-in, taⁿ kó-jiân sī án-ni. Hài lah! Chin kî-koài! Tiong-kok pa̍k-kha ê hong-sio̍k, tùi Bông-niû siat khí-thâu, kàu kin-á-ji̍t liû-thoân ná hāi, ū lâng pa̍k kàu nn̄g saⁿ chhùn hiah sè. ”

Sio̍k-gí kóng, “Toā kha ta̍h ==Tē ún, sè kha ka-lún-sún.”Chiàu án-ni lâi khoàⁿ, pa̍k-kha m̄-sī hó hong-sio̍k, m̄-sī hok-khì ê siòng-thé. Taⁿ-chiah pa̍k ê sî thàng-thiàⁿ lân tong, mê-ji̍t thî-háu, poàⁿ-pō͘ bē kiâⁿ bē soá, phoê-hu kha-ba̍k hiú-noā, lâu-hoeh chhut-lâng, kap siū choē ê hoān-lâng siāng chi̍t-iūⁿ. Pē-bó khoàⁿ i thái-thó ē jím-sim, bô beh lîn-bín leh, pa̍k kàu toā-hàn pháiⁿ kiâⁿ-ta̍h. Siat-sú tú-tio̍h bô tiuⁿ-tî ê chai-iong, kín-kip ê tāi-chì, beh thài cháu ē lī thang siám-pī, kàu hit-tia̍p chóng--sī sí. Hiân-chhe chhiáⁿ lí thiaⁿ goá ê oē, koáⁿ-kín chiong i ê kha kā liû--khí--lâi.

In bó͘ kóng, “Cha-bó͘ lâng kha toā-ê, khah choē sī chò hā-chiān hō͘ lâng chhe-ēng, lâng lóng kā i chhiok-hō, kiò chò toā-kha-pô, hit-hō oē thiaⁿ lóng bē ji̍p hī. Goá khoàⁿ i kan-khó͘ khiok ia̍h siong-sim, m̄-kú hong-sio̍k to sī án-ni, thài thang kap lâng bô siāng-khoán, káⁿ-tio̍h pa̍k khah hó.”

Lí sian-siⁿ kóng, “Hong-sio̍k ū hó, ū pháiⁿ; nā hó--ê tio̍h thàn i, nā pháiⁿ--ê chiū tio̍h oāⁿ. Pa̍k-kha sī ke̍k pháiⁿ ê hong-sio̍k, chhiat-chhiat tio̍h ké-oāⁿ, koáⁿ-kín tio̍h ké-oāⁿ. Kàu āu--lâi tek-khak thong kok lóng ē ké-oāⁿ. Chóng--sī bô chi̍t lâng chò khí-thâu, chiū bô ǹg-bāng ê ji̍t-chí. Nā-sī chi̍t-ke tiàm chit hiuⁿ-lí, ē tāi-seng ké-oāⁿ, m̄-bián hoân-ló bô lâng o̍h lán ê khoán-sit, chhin-chhiūⁿ lí só͘ kóng, hō͘ lâng kiò toā-kha-pô, thài ū sím-mi̍h siong-kan? Goá khoàⁿ toā-kha, chiah sī sūn-thàn Siōng-tè, chiàu-kò͘ i só͘ hō͘--lán ê sin-thé, ū sím-mi̍h hā-chiān? Khoàⁿ hiah-ê sè-kha--ê lóng sī ge̍k-thiⁿ, só͘ kiâⁿ tiâu-tî béng-kiông lâi áu-ut kàu chiâⁿ. Lūn chin sī toā kiàn-siàu ê sū, hoán-tńg sī chheng-hou chò sam-chhùn ê kim-liân lah, keng-ê--lah, tāi-ke hō-ló hō-sō, sī ín-iú bê-he̍k lâng ê oē, kā i pàng chò bô thiaⁿ-kìⁿ ia̍h thang.”

I ê bó͘ kóng, “Tiōng-hu lí só͘ kóng ê oē, si̍t-chāi ū chêng-lí, goá hīn bē-tit ka-tī liû--khí-lâi, lâi thàn lí ê ì-sù, chóng--sī chit-ê cha-bó͘ gín-ná nā m̄ kā i pa̍k-kha, kàu chiong-lâi phoè-chhin khoàⁿ beh án-cháiⁿ-iūⁿ?”

Lí sian-siⁿ kóng, “Che sū sī Siōng-tè chú-ì só͘ tiāⁿ lán put-kò thàn i ê bēng-lēng chiū-sī, nià thang in-ūi phoè-chhin ê iân-kò͘ lâi pāi-hoāi sin-thé? Iū-koh hit-ê cha-bó͘ gín-ná āu--lâi tek-khak kā i phoè hō͘ kàu-hoē-lāi ê lâng, koat-toàn m̄-thang kè-chhut kàu-hoē-goā; si̍t-chāi thàn tō-lí ê lâng bô lia̍h kha toā chò kiàn-siàu.”

I ê bó͘ kóng, “An-cháiⁿ-iūⁿ m̄ kap kàu-hoē-goā kiat chhin?”

Lí sian-siⁿ kóng, “Kàu-hoē-goā ê lâng bô beh kèng Siōng-tè, thàn sè-sio̍k, pài ké sîn, hêng-tōng kí-chí lóng lī-khui chin tō-lí, nā chiong kiáⁿ kè hō͘ i, chhin-chhiūⁿ ji̍p ou-àm ê só͘-chāi, chāi-siⁿ bē sūn Siōng-tè ê bēng-lēng lâi chò lâng, koè-óng bē hióng Thian-tông ê éng-hok. Goá m̄ jím khoàⁿ i pa̍k-kha ê kan-khó͘, thái-thó ē jím--tit pàng i khì siū ==Tē -ge̍k ê kan-khó͘ leh? Sè-sio̍k tiōng hù-kùi, bô tiōng tō-lí; tiōng seng-khu, bô tiōng lêng-hûn, chhián-kiàn iū-koh su-phian. Goá chāi-chá iā sī án-ni, taⁿ chiah chai lêng-hûn sī bô tàng bé ê pó-poè, lâng ê seng-khu bān-bān bē pí-tit. Sè-kan ê hok-khì chhin-chhiūⁿ poe ê hûn, chhin-chhiūⁿ gán-chiân hoa. Nā-sī in-ūi che lâi sit-lo̍h lêng-hûn, sī ou-àm gû-gōng kàu-ke̍k. Hài ah! Chin khó-sioh! Chit-ê cha-bó͘ gín-ná chiū-sī chiong-sì-lâng bô phit-phoè, iā m̄-khéng kè hō͘ kàu-hoē-goā.”

I ê bó͘ ta̍k ji̍t teh siū i kà-sī, sim-lāi lio̍h-á bêng-pe̍k, só͘-í chit-tia̍p thiaⁿ i chē-chē oē, khah khoài ē-hiáu-tit, tùi i-ê tiōng-hu tìm-thâu kóng, “Sian-siⁿ ê oē chin tio̍h, goá taⁿ kam-goān tháu-pàng chit-ê gín-ná ê kha, bô beh koh kā i pa̍k.”

Chiū soà kā i liû--khí--lâi. Cha-bó͘ gín-ná iā toā hoaⁿ-hí, tùi chit-tia̍p sin-thé chhun-ûn, sim-koaⁿ an-jiân, pí pa̍k-kha ê cha-bó͘ gín-ná put-chí khah sóng-khoài lah.


Tē chhit chiuⁿ[siu-kái]

Lí sian-siⁿ chhim chai Siōng-tè hō͘ i-ê hāu-siⁿ cha-bó͘-kiáⁿ, m̄-nā hoaⁿ-hí, thit-thô nā-tiāⁿ, ia̍h m̄-sī kan-ta hō͘ i chia̍h, hō͘ i chhēng nā-tiāⁿ; tek-khak tio̍h khîn-khîn kà-sī i, hō͘ i ē chò hó ê kiáⁿ-jî, kàu tióng-sêng ē chò ū lō͘-ēng ê lâng. Ta̍k só͘-chāi hiuⁿ-lí hong-sio̍k éng-éng m̄ chiong jī-ba̍k kà-sī cha-bó͘ gín-ná. Lí sian-siⁿ bô án-ni. Cha-pou cha-bó͘ khoàⁿ-chò chi̍t-iūⁿ, iúⁿ-chhī, m̄-nā kà i bat-jī, koh chi̍t ji̍t chiong Siōng-tè ê Sèng-keng kà-sī i, siông-siông thè in kiáⁿ kî-tó, ia̍h siông-siông chhoā i lâi saⁿ-kap kî-tó, hō͘ i tùi sè-hàn ū kèng-khiân ê sim, thang ǹg-bāng i āu--lâi chò lâng, ē chiàu kui-kí khì kiâⁿ. Khó-sioh! Hit nn̄g-ê kiáⁿ tùi hiàng-sî sit kà-sī, mē lâng, chham kóng pe̍h-chha̍t, éng-éng bē bián-tit. Lí sian-siⁿ khoàⁿ án-ni, sim-koaⁿ thàng-thiàⁿ oh-tit kóng. Ū-sî khó͘-khǹg i, ū-sî chek-pī i; thiàⁿ-thàng kap kà-sī chò-hoé chīn. Khó͘-khǹg chham kéng-kài saⁿ-kap ēng, it jī chài, chài jī sam, kóng liáu koh kóng, ǹg-bāng i ké-pìⁿ chiah soah.

Tng hit-tia̍p-á thiaⁿ i teh mē lâng ê sî, tek-khak kiò i lâi siông-sè kà-sī--i, thang kiàn-siàu, thang oàn-hīn, thang khó-sioh; ē khám-chām lâi kám-tōng i-ê sim hoán-hoé bô koh hoān-tio̍h.

Thiaⁿ i kóng chi̍t kù pe̍h-chha̍t, ia̍h kiò i lâi, kā i kóng, “Kóng pe̍h-chha̍t sī khi-phiàn lâng, koh tek-choē Siōng-tè. Nā m̄ hoán-hoé pé-pìⁿ, bē hō͘ lâng sìn, ia̍h bē hō͘ Siōng-tè thiàⁿ; āu--lâi ū hō-toan kan-khó͘, koan-hē m̄-sī sió-khoá.” Taⁿ chiū sè-kan lâng lâi lūn, nā khoàⁿ i-ê kiáⁿ pāi-hoāi chi̍t-hāng sió-khoá mi̍h, chhin-chhiūⁿ phah-phoà tê-au kap oáⁿ hit-hō sū, pē-bó chiū mē koà phah i. Nā kóng bô chêng-lí ê oē, kap pe̍h-chha̍t, tèⁿ bô thiaⁿ-kìⁿ, koh ū-ê o-ló i-ê kiáⁿ sī sek koà khiáu. Chin khó-sioh ah! Kóng pe̍h-chha̍t lé-mē lâng chiū-sī chiong-sin ê toā hāi, m̄-nā hāi i-ê seng-khu, iā hāi i-ê thian-liông kap lêng-hûn. Lâng nià thang khoàⁿ chò sió-khoá ê chhò-gō͘? Beh kà-sī kiáⁿ-jî ê lâng, tùi siū-khì lâi phah mē i--ê khah chē. Kiáⁿ-jî ia̍h jím-siū, chai i só͘ phah sī ūi--tio̍h siū-khì, m̄-sī in-ūi thiàⁿ-thàng; só͘-í sim-koaⁿ bē siū kám-tōng ké-pìⁿ, ia̍h bô hoán-hoé ê liām-thâu.

Lí sian-siⁿ bô án-ni. Ū chi̍t ji̍t thiaⁿ-kìⁿ i-ê kiáⁿ kóng pe̍h-chha̍t, chiū kà-sī i kóng, “Lí kóng pe̍h-chha̍t toā bô ha̍p-gî. Goá í-keng khǹg lí kúi-nā pái, lí lóng m̄-thiaⁿ, taⁿ eng-kai tio̍h phah, bóng thèng-hāu kàu bîn-á-ji̍t, bián-tit hō͘ lí kóng goá sī siū-khì--lí chiah phah, m̄-sī thiàⁿ--lí lâi phah.”

Koè ji̍t kiò i-ê kiáⁿ lâi, chiū lâu ba̍k-sái kā i kóng, “Goá ē háu sī ūi-tio̍h lí kóng pe̍h-chha̍t, hām-lo̍h put-gī; phah-lí, lí ê pē si̍t-chāi siong-sim, nā m̄ phah iā bô chīn chò pē ê chit-hūn, bô ta-oâ lâi phah, lí eng-kai tio̍h koáⁿ-kín hoán-hoé ké-pìⁿ.”Chiū lio̍h-á chek-pī i, i-ê kiáⁿ kám-liām lāu-pē ê thiàⁿ-thàng, soà hoán-hoé ka-tī ê m̄-tio̍h, āu--lâi m̄-bat kóng pe̍h-chha̍t.

Taⁿ khoàⁿ Lí sian-siⁿ tī ke ū tō-lí, kà kiáⁿ ū hong-hoat. Pa̍t-lâng ê kiáⁿ lé-mē lâng, kóng pe̍h-chha̍t, ia̍h chò koàn-sì, lóng m̄-chai kiàn-siàu, tiām-tiām pàng chò bô iàu-kín; moá ke moá hāng ta̍k-ūi siông-siông thiaⁿ-kìⁿ, chin-chiàⁿ thiaⁿ bē ji̍p hī-khang. Che sī chò pē-bó ê lâng sit kàu-hùn, bô ke-kàu, m̄-bián mn̄g ia̍h chai; só͘-í tùi sè-hàn kàu toā-hàn seng-khu bē kiâⁿ tō-lí lé-gī ê lō͘, siong-hong pāi-sio̍k, tùi sè-hàn sit kà-sī. Lâng m̄-bat Siōng-tè ê chin-lí, lia̍h che sū chò bô iàu-kín, ta̍k-ji̍t ná siong-tiōng, tùi pe̍h-chha̍t tì-kàu chò chha̍t, tùi mē lâng tì-kàu phah lâng; kàu boé pìⁿ-chò húi-lūi pháiⁿ-kiáⁿ, hoán-hoé khah tî; nā thàn-chá bián-lē kéng-kài i, beh thái ū āu--lâi ê hō-toan.

Lí sian-siⁿ in-ūi chai chin tō-lí, só͘-í ē bián-tit chit-hō ê koè-sit, ín-chhoā i sè-hàn ê kiáⁿ, kiâⁿ toan-chiàⁿ ê lō͘, m̄-chún i lio̍h-á sit-chhò, chhin-chhiūⁿ sio̍k-gú kóng, “Sè-hàn nā án-ni chò, si̍p-koàn sêng chū-jiân.”Koh Sèng-keng kóng, “ Ēng tō-lí kà kiáⁿ, kàu lāu bô hoán-poān chiū-sī lah.”

Lūn poa̍h-kiáu ê sū, Lí sian-siⁿ ia̍h put-chí giâm kìm; m̄-nā kìm i bô chò, ia̍h m̄-chún i kīn-oá khì khoàⁿ. Ū chi̍t ji̍t i-ê kiáⁿ khoàⁿ lâng poa̍h pâi-á, koáⁿ-kín kiò i chhut, pek-chhiat kà i bo̍h-tit khoàⁿ. I-ê bó͘ kóng, “Khoàⁿ ū sím-mi̍h siong-kan?”Lí sian-siⁿ kóng, “Lí bē-kì-tit goá chāi-chá in-ūi poa̍h-kiáu ê hām-hāi, lūi sin lūi ke, chhám kàu bē-kóng-tit, kiám m̄-sī tùi ài khoàⁿ kiáu khí-in mah? Tio̍h tî-hông kín-sīn, tī khí-thâu iàu-kín.”

I ê bó͘ thiaⁿ-kìⁿ hut-jiân toā chhéⁿ-gō͘, ia̍h kap i saⁿ-kap chek-pī i-ê kiáⁿ.

Tē peh chiuⁿ[siu-kái]

Lí sian-siⁿ chāi ke-lāi tú-tio̍h An-hioh-ji̍t, it-khài só͘ chò ê kang lóng thêng, chhoā i-ê ke-lāi saⁿ-kap siú lé-pài, chiàu lé-pài chhit ji̍t chi̍t pái. Lé-pài chêng chi̍t ji̍t hō-chò Pài-la̍k, hoān-nā lé-pài-ji̍t chia̍h ēng hiah-ê mi̍h, tek-khak tio̍h tī Pài-la̍k liōng-chá pī-pān chiâu-chn̂g; lāi-bīn chhéng-sàu, khì-khū, in-chiûⁿ lóng chheng-khì. Cha-pou--ê tio̍h sé-e̍k, thì-thâu; cha-bó͘-ê iā tio̍h sé-e̍k pìn-thâu-mn̂g, ta̍k hāng sū an-tùn thò-tòng bián-tit lîm-sî chhóng-hông gō͘ sū.

Kè chá-khí kui-ke chū-chi̍p o-ló kî-tó, ké-soeh Sèng-chheh, kèng-pài Siōng-tè, siu-sim ióng-sèng, chi̍t ji̍t nn̄g koè. Nā êng kok lâng káng-kiù Sèng-chheh, á-sī goā-bīn tām-po̍h kiâⁿ-soá, lóng bô chò kang.

Lí sian-siⁿ tiàm siâⁿ-lāi ê sî, tú-tio̍h lé-pài-ji̍t tek-khak kàu tī pài-tn̂g kap chiòng kàu-iú saⁿ-tâng siú An-hioh. Tī hiuⁿ-siā bô pài-tn̂g iā bô kàu-iú, tàu-tí m̄-káⁿ bē-kì-tit, kan-ta i-ê ke-lāi tī chhù-ni̍h siú lé-pài niā-niā. I tī ke-lāi tē-it-pái siú lé-pài, i-ê bó͘ bē-hiáu-tit hit-ê ì-sù, chiū mn̄g i kóng, “Che sī sím-mi̍h in-toaⁿ?”

Lí sian-siⁿ kóng, “Iâ-sou chhut-sì í-chêng só͘ siú--ê, chiū-sī taⁿ ê Lé-pài-la̍k, miâ-kiò An-hioh-ji̍t; só͘-kì--ê sī Siōng-tè chhòng-chō thiⁿ-tē, lâng, mi̍h ê toā kong-lô. Iâ-sou koh-oa̍h ê liáu-āu, só͘ siú--ê sī chāi-chá ê Lé-pài-ji̍t, chiū-sī chit-tia̍p ê Lé-pài-ji̍t, iā miâ-chò Chú-ji̍t; só͘ kì--ê sī Iâ-sou koh-oa̍h, kap sêng-chiū lâng kiù-sè sio̍k-choē ê toā kong-lô. In-ūi Siōng-tè kiù-sè ê kong-lô, khah toā Siōng-tè chhòng-chō ê kong-lô; só͘-í ké-oāⁿ hit ji̍t lâi siú i.

Iâ-sou ê ha̍k-seng put-lūn tī sím-mi̍h só͘-chāi, nā kàu chit-chi̍t-ji̍t eng-kai tio̍h an-hioh it-khài ê sè-sū, tiàm ke-lāi khoàⁿ chheh kóng tō-lí kî-tó. Nā ū pài-tn̂g chiū kàu pài-tn̂g, kap chèng-lâng gîm-si, kèng-khiân chò-hoé kî-tó, thiaⁿ lâng kóng hok-im lâi tiāu-ióng sim-sîn; siat-li̍p thiⁿ-téng hióng-siū An-hioh éng-oán ê tē-ki.”I-ê bó͘ koh mn̄g, “Lé-pài-ji̍t nā cha-pou iā tio̍h thêng-kang; cha-bó͘ iā m̄-thang pháng-chit, chò khang-khoè, sé in-chiûⁿ hiah-ê sū, ke-sū kiám bô khah khiàm-khoeh mah?”Lí sian-siⁿ kóng, “M̄-sái hoân-ló kàu koè-thâu, thiaⁿ Siōng-tè ê bēng-lēng khah iàu-kín. Siōng-tè siúⁿ-sù lán la̍k ji̍t, hō͘ lán kè-bô͘ chia̍h chhēng, lâi iúⁿ-chhī seng-khu ke-lāi; bēng-lēng lán tio̍h chiong chi̍t ji̍t lâi ho̍k-sāi I, chiàu i ê bēng-lēng lâi kiâⁿ, kiám m̄-sī eng-kai ê chêng-lí mah? Nā chhiat sim kiû Siōng-tè ê kok kap jîn-gī, só͘ ēng ê mi̍h Siōng-tè tek-khak siúⁿ-sù--lán. Iū-koh chò seng-lí thàn-chîⁿ, put-kò sī in-ūi iúⁿ-chhī he̍k-sin niā-niā, nā lé-pài kú sī iúⁿ-chhī lêng-hûn; thàn-chîⁿ che sī kan-ta ūi-tio̍h chiām-sî sè-kan ê hok, lé-pài kú sī ūi-tio̍h éng-oán Thian-tông ê hok. Nn̄g hāng lâi pí, sím-mi̍h khah tāng, sím-mi̍h khah khin, tio̍h chai thang kéng.

Nā in-ūi siú lé-pài, goā-bīn sui-jiân ū sió-khoá khiàm-khoeh, lāi-bīn si̍t-chāi ū toā-toā lī-ek. Che kiám m̄-sī hok-khì mah? Goá khoàⁿ kàu-hoē-lāi khîn-siú lé-pài ê lâng, tek-hēng ji̍t-ji̍t ke-thiⁿ; bô khîn-siú lé-pài ê lâng, kap i bē-pí-tit. Lūn kàu sin-thé siú lé-pài--ê toā ū lī-ek; la̍k ji̍t ê thoa-boâ, tit-tio̍h chi̍t ji̍t ê an-hioh, lâi tiāu-ióng cheng-sîn, kiông-chòng kin-kut, hok-khì ia̍h bē sǹg-chò sī sió. Taⁿ chiong ióng-kiāⁿ ê seng-khu chò la̍k ji̍t ê kang, chiah an-hioh chi̍t ji̍t, pí hit-hō soe-lám ê seng-khu, ta̍k ji̍t thoa-boâ lóng bô an-hioh-ê, chò kang tek-khak pí i khah ū la̍t, chiū thàn-chîⁿ tek-khak pí khah chē. Che sī chū-jiân ê chêng-lí. Goá khoàⁿ chit sè-kan hoān-nā siú lé-pài ê kok, hit kok ê lâng éng khah hó-gia̍h khah kiông; bô siú lé-pài ê kok lóng put-ki̍p--i. Só͘-í khîn-siú lé-pài ê lâng, m̄-nā ke-thiⁿ tek-hēng tì-hūi, chiū-sī chîⁿ-châi, ia̍h khah chhiong-chiok, pí bô siú lé-pài--ê, sim-koaⁿ khah an-jiân, kéng-hóng ia̍h khah sūn-sū.

Iū-koh siú lé-pài--ê bô hō͘ lâng ín-iú, tek-khak kiâⁿ chèng-lō͘, ia̍h ē liám-séng bô bān só͘ hi-hoa ê só͘-hùi, bô lām-ēng ê chîⁿ-châi. Chhiáⁿ hiân-chhe siūⁿ khoàⁿ teh. Goá chāi-chá bô siú lé-pài, só͘ ji̍p ê chîⁿ lóng khai liáu-liáu; taⁿ siú lé-pài chún-chat teh ēng, choân-ke chia̍h chhēng lóng ū chhun. Che sī bêng-bêng ê chèng-kìⁿ.”

I ê bó͘ thiaⁿ che oē hoaⁿ-hí hâng-ho̍k; āu--lâi Lí sian-siⁿ kap i-ê ka-lāi khì siú lé-pài. Nā ū-sî chhut-goā, chiū i-ê bó͘ kiò hiah-ê kiáⁿ khì chò lé-pài lah.

Tē káu chiuⁿ[siu-kái]

Lí sian-siⁿ ê bó͘ chá-àm thiaⁿ tō-lí, iū-koh sió-khoá thong-ta̍t bûn-jī, khoàⁿ Sèng-chheh kap hiah-ê chù-kái, toā-toā ū hiáu-gō͘, siông-siông kì-liām hâng-ho̍k; chóng-sī pí i-ê tiōng-hu bô siāng-khoán. I tiōng-hu tī chin ê tō-lí ē chai ia̍h ē kiâⁿ. I-ê bó͘ sui-jiân ē chai, bô lóng ē kiâⁿ. In tiōng-hu kiâⁿ chit-ê tō-lí, sī an-jiân chū-jiân lâi kiâⁿ, í-keng kàu sèng ê tē-pō͘. I-ê bó͘ bē-ē án-ni-siⁿ, tio̍h ēng khùi-la̍t tiâu-kò͘-ì lâi kiâⁿ, chiah ē ha̍p tō-lí.

Ū chi̍t ji̍t-mn̄g i-ê tiōng-hu kóng, “Goá taⁿ tī sèng ê tō-lí bô gî-ngái, ia̍h goān sū-sū thàn chit-ê tō-lí lâi kiâⁿ. M̄-kú siông-siông ka-tī chai ngē-sim lóng bē hoà; su-io̍k oh-tit sé chheng-khì, thong seng-khu ngó͘-koan sù-chi khoài bak lâ-sâm ù-oè, pí kàu sian-siⁿ chū-jiân ē ha̍p tō-lí, chhin-chhiūⁿ chha-thian tùi-ian, cheng-choa̍h chin-hn̄g. Che sī sím-mi̍h iân-kò͘?”

Lí sian-siⁿ kóng, “Bêng-pe̍k tō-lí, tiâu-kò͘-ì lâi kiâⁿ hó, khiok hó leh. Nā-sī tī chit-ê tō-lí ê tiong-kan, iáu-kú ū khah chìn-pō͘ leh. Siat-sú m̄-sī chhiong-moá tī Sèng-sîn-ê, bē chìn-pō͘; kàu chìn-pō͘ chiū ē an-jiân chū-chāi lâi kiâⁿ, chū-jiân ha̍p tō-lí. Taⁿ goá ka-tī si̍t-chāi bô piàn-hoà goá sim ê châi-lêng, ia̍h bô piàn-hoà pa̍t-lâng ê sim ê khùi-la̍t. Che sī Sèng-sîn ê koân-lêng, Siōng-tè chì-toā ê in-tián só͘ siúⁿ-sù; só͘-í kiû chiū tek-khak tit-tio̍h; bô kiû, chiū bē tit-tio̍h.

Lâng iáu-boē tit-tio̍h Sèng-sîn ê pang-chān, ài tit sūn-thàn lâi kiâⁿ chit-ê tō-lí, chhin-chhiūⁿ thoa tāng chhia, sái toā chûn, put-chí tio̍h hùi-la̍t. Nā tit-tio̍h Sèng-sîn pang-chān, chit-ê tō-lí ke̍k khoài kiâⁿ, chhin-chhiūⁿ siū hong ê chûn-ûi, kui-tīn ê pháu-bé, lóng m̄-sái hùi-khì. Hiân-chhe lí ka-tī kóng sim-ngē, iáu-boē hoà, chóng-sī Siōng-tè ê Sîn ē hoà ngē chò nńg. Sèng-keng ū kì-chài Siōng-tè ê oē kóng, “Goá chiong sin ê sim lâi siúⁿ-sù--lín, tek-khak chiong lí hiong-ngē ê sèng tû-khì, hō͘ lí ū un-jiû, hô-pêng ê sim, khoài siū kám-hoà, ia̍h tek-khak chiong goá ê Sîn hō͘--lí, hō͘ lí thàn Goá ê hoat-tō͘, siú Goá ê lu̍t-lē.”

Hiân-chhe iū koh kóng, su-io̍k oh-tit sé chheng. Keng--ni̍h ia̍h ū kóng, “Siōng-tè bat kóng, ‘Goá ēng chheng ê chúi kā lí sé, hō͘ lí ē chheng-khì; hoān-nā ù-oè ê tāi-chì lóng sé-tû kàu chheng-khì.’Só͘-í chāi-chá Tāi-pi̍t ông kiû Chú kóng, ‘Chú nā hō͘ goá chheng-khì, goá chiū chheng-khì, Chú nā sé-thoā--goá, goá chiū pí seh khah pe̍h.’Goá goān hiân-chhe o̍h Tāi-pi̍t ông sêng-sim khún-kiû, bô loā-kú chiū ū èng-giām.”

I-ê bó͘ tùi hit-tia̍p liáu-āu, lâi lia̍h kiû Sèng-sîn chhiong-moá tī i-ê sim, lâi chò iàu-kín, chi̍t ji̍t kiû--koè chi̍t ji̍t hut-jiân chai toā-toā ū siū Sèng-sîn kám-hoà, sim-koaⁿ hô-pêng bīn-māu kng-seⁿ; kā i-ê tiōng-hu kóng, “Tit-tio̍h lah. ”I ê tiōng-hu khoàⁿ i kóng, “Lí kóng tit-tio̍h, chin-chiàⁿ ū-iáⁿ tit-tio̍h lah.”Chiū chhoā i-ê bó͘ kap hāu-seⁿ cha-bó͘-kiáⁿ lóng khì ji̍p Sèng-kàu, ang-bó͘ tâng-sim an-jiân kiâⁿ thiⁿ-lō͘. I ê kiáⁿ ia̍h chai kèng-ùi Siōng-tè, hàu-sūn pē-bó, sûn-thàn kui-kí. Āu--lâi kè-chhoā lóng sī kàu-hoē-lāi ê lâng; siâ-kàu, siâ-sū; siâ-sio̍k lóng it-chīn tû kàu chheng-khì, ēng sèng ê khoán-sit liû-thoân sè-tāi lóng bô ké-oāⁿ.


Tē cha̍p chiuⁿ[siu-kái]

Lí sian-siⁿ bô tāi-chì tī pún hiuⁿ-siā kóng tō-lí; tú-gū him-bō͘ tō-lí ê chhù-piⁿ kàu lé-pài-ji̍t chiū chhiáⁿ in kàu i-ê ke-lāi thiaⁿ i kóng Sèng-chheh, i kà-sī lâng bô ià-lán.

In-ūi chhù sè-keng lâng thài chē, siông-siông tī hiuⁿ-siā ê tiong-kan toā tē-tiûⁿ teh kóng tō-lí. Ta̍k lâng ka-kī giâ í-liâu lâi chē teh thiaⁿ i kóng; hiuⁿ-siā ê lâng lóng chai i chāi-chá án-cháiⁿ-iūⁿ put-siàu; āu--lâi án-cháiⁿ-iūⁿ hoán-hoé ké-pìⁿ. Só͘-í bô beh thiaⁿ i ê lâng sī chió-chió. I ê tō-lí sui-jiân kap sè-sio̍k bô saⁿ-tâng, tàu-tí kap lâng óng-lâi, sī ēng lé-māu sio khoán-thāi. Iū-koh i kóng tō-lí ê sî chèng-chong hô-pêng, só͘-í bē tì-kàu kap lâng oan-ke, to̍k-to̍k hō͘ lâng hoaⁿ-hí hâng-ho̍k. I boē kóng í-chêng tāi-seng khó͘-khǹg lâng chēng-chēng thiaⁿ, kì-jiân kóng-liáu hoaⁿ-hí hō͘ lâng siông-sè mn̄g. Thiaⁿ i kóng ê lâng sim-koaⁿ bô siāng-khoán. Ū-ê kóng, “Chin-chiàⁿ-sī hó ê tō-lí khó-kham kiù lâng;”ū-ê kóng, “Che m̄-chai sī sím-mi̍h tō-lí, lán Tiong-kok tùi kó͘-chá í-lâi lóng bô, thiaⁿ i beh siáⁿ-thāi? Lóng sī chit hō ê oē kóng bē-tit chīn.”

Tiong-kan ū chi̍t-ê lāu-lâng kóng, “Nā-sī tō-lí, chiū tio̍h chìn-chêng, m̄-sī tō-lí, chiū tio̍h thè-āu, ”chiū tùi Lí sian-siⁿ kóng, “Thang mn̄g tō-lí á m̄-thang?”Lí sian-siⁿ kóng, “Thang thang.”

Lāu-lâng chiū mn̄g i kóng, “Thiⁿ-==Tē hiah toā beh thài-ē bô sîn, chiàu sian-siⁿ ê oē, kiám m̄-sī ín-chhoā lâng bô kèng sîn-mah?”

Lí sian-siⁿ ìn i kóng, “Goá m̄-sī kóng bô sîn; nā bô sîn beh thài ū thiⁿ-==Tē bān-mi̍h? Goá ia̍h m̄-sī ín-chhoā lâng bô kèng sîn; goá só͘ kóng ê tō-lí chò iàu-kín-ê chiū-sī kèng sîn. Chóng-sī sîn ū chin ū ké; hō-chò chin-sîn chiū-sī to̍k-it bû-jī, toā Chú-cháiⁿ ê Siōng-tè, lâng lóng eng-kai tio̍h sêng-sim lâi ài kèng I. Che chiàⁿ-sī lâng ê toā ê toā pún-hūn, chhin-chhiūⁿ kóng thiⁿ-==Tē bô nn̄g ê ji̍t, peh-sìⁿ bô nn̄g ê ông; m̄-sī kóng bô ji̍t, bô ông; sī kóng ū chi̍t-ê bô nn̄g ê niā-niā. Goá kóng Siōng-tè to̍k-it bû-jī ia̍h sī án-ni.”

Lāu-lâng mn̄g, “Sian-siⁿ án-cháiⁿ-iūⁿ chai sè-sio̍k só͘ kèng ê sîn lóng sī ké--ê mah?”

Ìn-kóng, “Sè-sio̍k só͘ kèng ê sîn hoān ē khoàⁿ-kìⁿ--ê chiū-sī thô͘ chō, chhâ tiau lâng ê chhiú só͘ chò ê siōng sī gâi mi̍h. Chiong ke̍k lêng-lāi ê lâng khì pài hit-hō bô lêng-khì ê mi̍h, sī hā-chiān kàu ke̍k. Hoān bē khoàⁿ-kìⁿ ê, chiū-sī chêng tāi sí-liáu ê lâng; chhin-chhiūⁿ Tiuⁿ Gî chheng-hou chò Gio̍k-tè; Lâu Tiông-seng chheng-hou chò Chin-hú; Bûn Thài-su chheng-hou chò Lûi-chó͘; N̂g Hui-hó͘ chheng-hou chò Tong-ga̍k; Koan-kong chheng-hou chò Hia̍p-thian Tāi-tè; Tiō Kong-bêng chheng-hou chò Châi-sîn. Chhin-chhiūⁿ chit chi̍t lūi lóng sī lâng, lia̍h i chò sîn, chò Siōng-tè, lâi kèng-pài-i, m̄-nā ka-tī hián-chhut gû-gōng ou-àm, koh toā-toā tek-choē--tio̍h chin Sîn Siōng-tè.”

Lāu-lâng mn̄g, “Ngó͘-tè, Gio̍k-tè, Goâu-thiān, Chí-bî, hiah ê kiám thang kóng lóng m̄-sī Siōng-tè mah?”

Ìn kóng, “Lóng m̄-sī, sī lâng só͘ phah-sǹg só͘ chhòng-chō; he̍k-sī jîn-kun só͘ thek-hong, he̍k-sī hit kàu-hoē ka-tī hong--ê, chheng i chò Siōng-tè, sī lām-sám chheng-tio̍h Siōng-tè ê miâ.”

Lāu-lâng mn̄g, “Pu̍t kap chiòng Phou-sat sī lâng á-sī sîn?”

Ìn kóng, “Lóng sī lâng, m̄-sī Tiong-kok lâng, sī Se-kok lâng. ”

Lāu-lâng mn̄g, “Hiah-ê Phou-sat í-keng siū thek-hong, kiám thang kóng m̄-sī sîn mah?”

Ìn-kóng, “Hong-sîn hit hō sè-sio̍k kài bô iáⁿ, kài siâ, kài pháiⁿ. Taⁿ Siōng-tè sī chò thiⁿ-==Tē lâng mi̍h ê toā Chú-cháiⁿ, bô só͘ bē-ē, bô só͘ m̄-chai, sǹg-sī to̍k-it ê chin Sîn. Hō͘ Siōng-tè chhòng-chō ê sió-khoá lâng beh thài-ē hong lâng chò Siōng-tè leh? Beh thài-ē hō͘ lâng hong-chò Siōng-tè leh?”

Lāu-lâng mn̄g, “Hō͘ lâng hong chò sîn ê, tāi-khài lóng-sī ū kong-lô tī kok-ni̍h, ū iu-tek tī lâng tau, nià thang khì-choa̍t pàng-sak--i?”

Ìn kóng, “Goá m̄-sī kóng i bô kong-lô, bô in-tek; ia̍h m̄-sī kà lâng tio̍h khì-choa̍t i. Nā-ū hó ê kà-sī tio̍h sūn-thàn, nā-ū hó ê tek-hēng tio̍h o̍h--i. I-ê kong-lô in-tek m̄-thang bē-kì-tit; siáⁿ-sū khì-choa̍t pàng-sak i leh? Goá to̍k-to̍k kóng i m̄-sī Siōng-tè, m̄-sī sîn, sī Siōng-tè só͘ chhòng-chō ê lâng. Lia̍h i chò sîn, lâi chò i, pài--i, kiû--i sī hoān-tio̍h Siōng-tè ê hoat-tō͘, jiá-tio̍h Siōng-tè ê siū-khì.”

Phì-lūn ū tiong-sîn tī-chia kèng i chò tiong-sîn chiū thang, chun i chò hông-tè chiū m̄-thang; hô-hòng chun lâng chò Siōng-tè án-cháiⁿ-iūⁿ thang leh? Lâng sí sin kui-thô͘, lêng-hûn kui Siōng-tè sím-phoàⁿ. Nā-sī hó--ê, siúⁿ i ji̍p Thian-tông, pháiⁿ--ê, hoa̍t--i lo̍h tē-ge̍k. Kì-jiân lī-khui chit sè-kan kap lâng bô kan-sia̍p; kiù lâng hāi lâng ê koân-lêng lóng m̄-sī i só͘ ū; só͘-í chè--í kiû--i bû ek, hō-hok ê koân sī Siōng-tè teh chiáng. Nā-ū beh kiû choan-choan tio̍h kiû--i; nā-ū tit-tio̍h, chhim-chhim tio̍h kám-siā i, éng bē ké-oāⁿ-tit ê chêng-lí.”

Lāu-lâng mn̄g, “Thiⁿ-==Tē ji̍t goe̍h hiah-ê án-cháiⁿ-iūⁿ m̄-thang pài?”

Ìn kóng, “Chit-ê sī Siōng-tè só͘ chhòng-chō ê mi̍h, chò beh hō͘ lâng ēng--ê, m̄-sī beh hō͘ lâng kèng-pài--ê. Ēng ê lâng chiū tio̍h kám-siā chō mi̍h Chú Siōng-tè ê toā in-tián. Lia̍h mi̍h chò Siōng-tè toàn-toàn m̄-thang. Koh ēng Siōng-tè ê êng-kng kui I chhòng-chō ê mi̍h, ia̍h bān-bān m̄-thang. Ū chi̍t-ê u-khu ê tha̍k-chheh lâng, chiaⁿ-goe̍h chhe-it, i-koan chéng-chê, hoān-nā mn̂g, thang, chíⁿ, chàu, chhn̂g-tiùⁿ, í-toh, lóng tio̍h ip-jiā. Lâng mn̄g i, i kóng, Bô mn̂g, bē chhut-ji̍p; bô thang, bē kng-bêng; bô chíⁿ, bē-tit-tháng lim sé; bô chàu, bē-tit-thang chú-chia̍h; bô chhn̂g-tiùⁿ, bô tàng thang khùn; bô í-toh, bô tàng thang chē. Chi̍t nî ê tiong-kan siū i ê toā in, só͘-í tio̍h pài i.”

Hāiⁿ ah! Thiⁿ-ē thái-thó ē hiah chē u-khu ê tha̍k-chheh lâng leh? Pàng-sak khí-chhù hak-mi̍h ê Chú m̄-chai thang kám-siā i, khì kā chhù chham mi̍h ip-jiā, kiám m̄-sī toā chhò-gō͘? Siōng-tè chò thiⁿ khàm lâng, chò ==Tē chài lâng, chò ji̍t goe̍h chiò lâng, chò bān-mi̍h iúⁿ-chhī lâng. Lâng m̄-chai chiah-ê lóng-sī Chú phou-pâi pò͘-tì ê, beh hō͘ lâng thang ēng; hoán-tńg khì kèng-pài i, kap hit-hō pài chhù, pài mi̍h u-khu ê tha̍k-chheh lâng bô koh-iūⁿ.”

Lāu-lâng thiaⁿ-kìⁿ chiām-chiām bêng-pe̍k chin-lí, chēng-chēng siūⁿ loā-kú, chiah koh-chài mn̄g i kóng, “Goá só͘ léng-kàu--ê goá lio̍h-á chai, to̍k-to̍k lín kùi-kàu bô kèng-pài chó͘-kong chīn put-kai.”

Ìn kóng, “Hó-tit lí mn̄g hit kù. Goán ê kàu m̄-sī kìm lâng kèng-pài chó͘-kong; sī kìm lâng ho̍k-sāi chó͘-kong. Chó͘-kong lîm-chiong ê sî, kiáⁿ-sun tio̍h chīn sim chiàu-kò͘ hû-chhî, lâi chō͘ i-ê siān-chiong. Āu--lâi iū tio̍h chīn la̍t liōng-chá pī-pān koan-kok i-khim kā i an-chòng, siông-siông siàu-liām chó͘-kong ê in-chêng, m̄-káⁿ bē-kì-tit. Sūn-thàn i só͘ lâu ê hó kà-sī, m̄-káⁿ ûi-ke̍h; hûn-bōng nā ū pháiⁿ tio̍h siu-lí. Che chiàⁿ si̍t-chāi sī teh kèng chó͘-kong.

Lūn-kàu ho̍k-sāi khí sû-tn̂g, chhāi sîn-ūi, siat bo̍k-chú, hiah-ê sū lóng sī khang-hi lām-sám. Lâng sí seng-khu hiú-noā tī thò͘--ni̍h, hó--ê, lêng-hûn kui thian-tông, pháiⁿ--ê, lêng-hûn kui tē-ge̍k, bē koh lâi hióng-siū chè-hiàn ê mi̍h. Seng-lé, chhài-pn̄g, chiú-se̍k, pâi moá toh-téng, iû-goân sī oa̍h lâng teh chia̍h, kāng sí lâng lóng bô tī-tāi. Nā-sī chó͘-kong tio̍h chia̍h, siáⁿ-sū chè-hiàn kīn--ê, bô chè-hiàn hn̄g--ê? Kiám m̄-sī hn̄g ê chó͘-kong eng-kai iau-gō mah? Iū-koh chi̍t nî chè-hiàn kúi-koè niā-niā, nā-sī chin-chiàⁿ tio̍h chia̍h, chó͘-kong kiám bô gō-sí mah?

Iū-koh tio̍h sio choá-chîⁿ, bô siūⁿ lâng tī sè-kan ū he̍k-sin ê hêng, chia̍h ēng ū hêng ê mi̍h. Só͘-í tio̍h chîⁿ-gîn bé chia̍h, bé chhēng, bé khì-khū, lâi iúⁿ-chhī. Lâng sí liáu-āu he̍k-sin kui thô͘ bô khiàm-ēng mi̍h, lêng-hûn sī bô hêng ê mi̍h, bē-sái-tit ēng ū hêng ê chia̍h chhēng. Nā kóng tio̍h khiàm-ēng chîⁿ-gîn, eng-kai ēng chin--ê hō͘ i, siáⁿ-sū ēng choá-hu lâi phiàn--i? Choá sī tek lâi chò-chiâⁿ--ê, kì-jiân sio-liáu sī bô lō͘-ēng ê choá-hu, beh thài-ē pìⁿ-chò chin-chiàⁿ ê chîⁿ-gîn mah?

Iū-koh chè-sū sī kó͘-chá kèng Siōng-tè ê lé, m̄-thang lām-sám kūi tī lâng. Chóng-sī kèng chó͘-kong sī thiⁿ-ē thong-hêng ê toā-lō͘; ho̍k-sāi chó͘-kong sī lâng ka-tī khui ê phian-phiah lō͘; m̄-nā bô-iáⁿ ê tāi-chì, koh toā ûi-ke̍h Siōng-tè ê bēng-lēng. Bêng-pe̍k chin-lí ê lâng tek-khak m̄ án-ni chò.”

Lāu-lâng kóng, “Che chin-chiàⁿ sī tō-lí ê oē. Chiông-chêng goá m̄-bat thiaⁿ-kìⁿ, kin-á-ji̍t kai-chài lâi léng-kàu, ē hiáu-gō͘ lah, lūn chun-kèng chham ho̍k-sāi ū hun-pia̍t. Sian-siⁿ khui-thiah chêng-lí siông-sè, thong lâng ê sim-khiàu bē chió.”

Iáu ū chi̍t-kù-oē beh chhéng-kàu. Goá taⁿ chai ngó͘-siōng í-ki̍p it-khài sè-sio̍k só͘ kèng ê sîn-bêng lóng sī tùi lâng ê ì-sù chhut--lâi; ia̍h chai thiⁿ-==Tē ji̍t-goe̍h hiah-ê sī Siōng-tè só͘ chhòng-chō ê, kèng-pài i bô lī-ek, koh ū toā choē; ia̍h chai Siōng-tè sī to̍k-it ê chin Chú, bān sè bān kok só͘ eng-kai tio̍h chun-chông kèng-pài i. Nā-sī lūn-kàu Iâ-sou, goá lāu-gōng ê lâng iáu-boē hiáu-tit kàu thiat-té, goān sian-siⁿ bêng-bêng kà-sī goá.”

Lí sian-siⁿ kóng, “Kiù-chú Iâ-sou it-giân-lân-chīn, ke-lāi ū ‘Sin-iok ê choân-su, ’kap‘thian-tō sok-goân, ’chham‘Thian-lō͘ chí-bêng, ’ ‘Tek-hūi ji̍p-bûn’, ‘Sèng-kàu būn-tap’, hiah-ê chheh; iông goá lēng ji̍t toà--lâi chioh lāu-peh ka-tī khì khoàⁿ, chiū bêng-pe̍k thàu-thiat.

Taⁿ chhiáⁿ iok-lio̍k kóng hō͘ lí thiaⁿ, Siōng-tè to̍k-to̍k chi̍t-ê, nā-sī it-thé ê tiong-kan ū saⁿ-ūi; chiū-sī Sèng-pē, Sèng-kiáⁿ, Sèng-sîn. Iâ-sou chiū-sī saⁿ-ūi-lāi tē-jī-ūi ê Sèng-kiáⁿ, tùi chi̍t-chheng peh-pah peh-cha̍p-jī nî chêng Sèng-kiáⁿ chhut-sì chò lâng lâi kiù-sè. Iâ-sou sī Se-kok ê im-gí, hoan-e̍k chiū-sī kiù-sè ê ì-sù, chhin-chhiūⁿ án-ni Iâ-sou ū nn̄g-ê sèng, chi̍t-ê Siōng-tè ê sèng, chi̍t-ê lâng ê sèng. Chit nn̄g-ê sèng ha̍p chò-hoé lâi chiâⁿ chi̍t-ê Kiù-chú.

Lâng lī-khui Siōng-tè tek-hēng í-keng soe-bî, Iâ-sou lâi tī i ka-tī ê seng-khu chiong Siōng-tè hián-chhut hō͘ lâng khoàⁿ; hō͘ lâng koh-chài kap Siōng-tè chhin-kīn, lâi heng-khí in ê tek-hēng. Sè-kan lóng ou-àm m̄-bat Siōng-tè ê chin-lí, khì kiâⁿ siâ-lō͘. Iâ-sou ēng thiⁿ-téng ê kng lâi chiò--in, hō͘ in khì-siâ kui-chèng. Sè-kan lâng lóng ū choē, eng-kai siū éng-oán ê hêng-hoa̍t, Iâ-sou chò Siōng-tè ê Kiáⁿ, chì-chun chì-kùi, tī si̍p-jī-kè téng thè lâng sí, sio̍k chèng-lâng ê choē-ok, hō͘ lâng ē bián-tit tîm-lûn ê kan-khó͘, lâi tit-tio̍h éng-oán ê hok-khì.

Chú sí liáu-āu saⁿ ji̍t koh-oa̍h, sì-cha̍p ji̍t seng-thian, chē tī Siōng-tè ê iū-pêng, chiáng thiⁿ-==Tē bān-mi̍h ê koân; siúⁿ-sù Sèng-sîn lîm-kàu lâi kám-tōng lâng ê sim, lâi ín lâng kui chèng-tō. Thong sè ê chin-kng, to̍k-to̍k chi̍t-ê Kiù-chú Iâ-sou niā-niā, hoān-nā sìn-khò i tek-khak ē tit-tio̍h kiù. Nā mn̄g che oē ū sím-mi̍h pîn-kù, goá chiū-sī pîn-kù. Iâ-sou í-keng kiù goá thoat-lī choē-ok, hiuⁿ-lí chhù-piⁿ chiâu chai.”

Thiaⁿ Lí sian-siⁿ chit-kù-oē, bô chi̍t-ê m̄ tìm-thâu kóng ū-iáⁿ. Lāu-lâng koh mn̄g, “Sèng-sîn sím-mi̍h ì-sù?”

Ìn-kóng, “Sèng-sîn chiū-sī Siōng-tè sam-ūi it-thé ê tē-saⁿ-ūi; i-ê lō͘-ēng chiū-sī ē chiò-kng an-ùi kám-tōng lâng ê sim, hō͘ lâng chai choē, chō͘ lâng hoán-hoé ké-pìⁿ, sìn Iâ-sou lâi tit-tio̍h éng-oa̍h. Nā oá-khò ka-tī ê khùi-la̍t lâi ké-pìⁿ chò hó, koat-toàn bē-ē; tek-khak tio̍h oá-khò Sèng-sîn sé-chheng i-ê sim, toan-chiàⁿ i-ê sim, chiah ē-tit tû-khì kū-té só͘ bak ê lâ-sâm, lâi chiâⁿ chò sèng chò hó.”

Koh mn̄g sian-siⁿ kóng, “It-thé sam-ūi, kiám m̄-sī kóng ū saⁿ-ê Siōng-tè mah?”

Ìn kóng, “M̄-sī lah. Sui-jiân ū saⁿ-ūi put-kò sī chi̍t-thé, phì-jū chi̍t-ê lâng ê tiong-kan ū lêng-hûn, ia̍h ū he̍k-sin, ha̍p lâi chò chi̍t-ê lâng. Che kiám m̄-sī nn̄g-ūi it-thé mah? Kiù-si̍t sī chi̍t lâng, m̄-sī nn̄g lâng. Goá ēng chit-ê chò phì-jū, m̄-sī kóng Siōng-tè kap lâng sio-siāng. Siōng-tè pún-thé sī sîn bô hêng, bô chhin-chhiūⁿ lâng ū he̍k-sin; put-kò sī chioh lâi piáu-bêng it-thé, bô tek-khak chi̍t-ê, he̍k-sī nn̄g-ê saⁿ-ê lóng thang. Che sī ke̍k ò-biāu ê chêng-lí, ke̍k chin-si̍t ê tāi-chì, nā chhim-chhim sìn kiám-chhài thang lio̍h-á chai.”

Koh mn̄g kóng, “Chit-ê tō-lí kiám m̄-sī tùi Sai-iûⁿ lâi mah?”

Ìn kóng, “Chit-ê tō-lí ê pún-goân sī chhut tī Thiⁿ--ni̍h, chiū-sī tùi Siōng-tè hia lâi ê. Taⁿ lâi thoân-kàu ê lâng Au-lô-pa chiu kap A-bí-lī-ka chiu ê lâng khah chē, nā-sī Iâ-sou chhut-sì ê só͘-chāi, sī chāi tī A-se-á chiu ê Iû-thài kok, kap Tiong-kok siāng chi̍t chiu. Sai-kok ê lâng sìn che tō-lí, m̄-sī in-ūi chhut tī pún kok, ia̍h bô beh mn̄g tùi tó chi̍t kok lâi; to̍k-to̍k séng-chhat chit-ê tō-lí, siông-sè chhâ-khó, bêng-bêng chai chit-ê tō-lí chin-si̍t bô lām-sám, pí sè-kan ê kàu iâⁿ-koè bān-bān poē. Goá kiám m̄-sī Tiong-kok lâng mah? Chit-ê tō-lí nā-sī Siōng-tè ê tō-lí, goá án-cháiⁿ-iūⁿ ē sìn?”

Lāu-lâng koh mn̄g, “Lâng kiò ji̍p-kàu--ê chò chia̍h-iūⁿ-kàu, sī sím-mi̍h ì-sù?”

Ìn kóng, “Che sī húi-pòng lâng ê pe̍h-chha̍t oē, m̄-thang sìn. Ji̍p-kàu--ê m̄-nā bô tit-tio̍h chîⁿ, chia̍h-kàu ê sū, koh tio̍h tê chîⁿ chhut--lâi, pang-chān kàu-hoē thoân-tō ê lō͘-ēng. Iâ-sou Sèng-kàu sī ēng tō-gī kau-chiap, m̄-sī ēng chîⁿ-gîn lâi-óng.”

Lí sian-siⁿ kap lâng mn̄g-tap ê oē kóng bē-tit chīn, kan-ta chiong khah iàu-kín ê oē khioh--khí-lâi kā lâng kóng.

Lí sian-siⁿ nā tú-tio̍h lé-pài, tek-khak tio̍h kóng Sèng-chheh hō͘ lâng thiaⁿ. Ta̍k ji̍t êng ê sî tī pou--ni̍h, kap lâng lūn tō-lí. I-ê bó͘ ia̍h ài chiong chit-ê tō-lí khó͘-khǹg kà-sī hū-jîn-lâng, cha-bó͘ gín-ná, in-ūi i lâi bat tō-lí--ê chin chē, siū i kám-hoà ia̍h bē chió. Ū-ê siū i kám-hoà ké a-phiàn-hun, ū-ê siū i kám-hoà kài sek, kài chiú, kài tó͘, í-ki̍p it-khài hāi ka-tī, hāi lâng ê sū, tio̍h lóng kéng-kài saⁿ-kap lâi ji̍p-kàu.

Lí sian-siⁿ ê chhù chin sè keng, ài siat-li̍p hit-ê hoē-tn̂g, hō͘ chèng-lâng lâi lé-pài khah lī-piān; oē chi̍t-ē kóng-chhut, ū-ê chān i-ê chîⁿ, ū-ê chān i-ê la̍t, tāi-chì khoài-khoài chiâⁿ.

Bô loā-kú pài-tn̂g khí-hó, chū-chi̍p ê lâng siông-siông moá tn̂g. Che sī tùi chi̍t lâng sìn Iâ-sou, lâi siū kám-tōng tì-kàu án-ni. Nā lâng-lâng lóng chhin-chhiūⁿ Lí sian-siⁿ, m̄-sái loā-kú Siōng-tè ê chí-ì chiū ē kiâⁿ tī chit sè-kan; lâng-lâng saⁿ chhin saⁿ thiàⁿ, saⁿ chān saⁿ kiù. Chīn bān pang-kok lóng hia̍p-hô, chiâⁿ chò Siōng-tè chi̍t-ê toā Thian-kok, hok-khì ji̍t-ji̍t kàu lah.

Tē cha̍p-it chiuⁿ[siu-kái]

Lí sian-siⁿ ê bó͘ sìn tō-lí liáu-āu, chu-sū an-sim, to̍k-to̍k chhù-the̍h teh-beh tó-hoāi, chhin-chhiūⁿ kū-sî, mi̍h-kiāⁿ khoeh-khiàm chhin-chhiūⁿ kū-sî. Ū chi̍t-ji̍t mn̄g i-ê tiōng-hu kóng, “Chhù pháiⁿ m̄-hó khoàⁿ, mi̍h pháiⁿ bô kàu ēng, sian-siⁿ nā ū chhun koá chîⁿ káⁿ--tio̍h siu-lí pó͘-chiok hó mah?”

Lí sian-siⁿ ìn kóng, “Chhiáⁿ thèng-hāu, bān-chiah, hiān-sî nā ū chhun chîⁿ tio̍h hêng-chè, chheng-chhó liáu-āu chiah koh-chài hak, bô iàu-kín.”

I-ê bó͘ kóng, “Hêng kū-siàu khiok ia̍h-tio̍h, thài m̄ tùi chhù-piⁿ pêng-iú chioh sin siàu lâi chhòng?”Lí sian-siⁿ kóng, “Khiàm chè m̄-sī hó-tāi, ia̍h bô hó miâ. Goá boē ji̍p-kàu ê sî m̄-bat, lām-sám chò, taⁿ ū hoán-hoé. Hiān-sî í-keng ji̍p-kàu, koat-toàn m̄-thang koh-chài khiàm lâng ê chè; koh hiān-kim teh thoân-tō, thiaⁿ-kìⁿ chē-chē lâi sìn-ho̍k in-ūi bô phāng thang hō͘ lâng hiâm; nā khiàm lâng chè chiū ū phāng lah, bē-bián-tit kiáu-jiáu hō͘ lâng gí-gí phêng-séng, án-ni lâi thoân-tō, kiám m̄ tāi-seng that-ba̍t ka-tī ê chhùi mah? Che goá toàn-toàn bô án-ni chò. Chhiáⁿ hiân-chhe bo̍h-tit in-ūi chhù hoāi, mi̍h pháiⁿ lâi khoà-lū; sim-lāi nā ū tō-lí, bān mi̍h lóng bô khoà-gāi. Khoàⁿ chit keng ê sió-chhù, pí kàu chāi-chá kap Thian-tông bô koh-iūⁿ.”

I-ê bó͘ thiaⁿ-kìⁿ hoaⁿ-hí hâng-ho̍k kóng, “Ta̍k kù-oē chhin-chhiūⁿ kim ge̍k, khui goá ê gû-gōng ou-àm, chiàu án-ni kiâⁿ chin hó.”

Āu--lâi Lí sian-siⁿ chīn-la̍t hêng-chè, bô loā-kú bô khiàm lâng poàⁿ îⁿ, chiū siu-lí chhù, hak mi̍h. Chiàu án-ni khoàⁿ, Lí sian-siⁿ ji̍p-kàu, m̄-sī ū lêng-hûn ê hok-khì niā-niā, i ê he̍k-sin ia̍h ū toā-toā ê hok-khì. Sèng-keng ū kóng, “Hoān-nā kèng-khiân, lâi ho̍k-sāi Siōng-tè ê toā lī-ek, chit-sì lâi-sì lóng ū hok-khì, che sī thang sìn ê oē.”

Hiuⁿ-lí-lāi ê lâng khoàⁿ chit-ê khoán-sit, to lóng o-ló chin-tō, lâi kui êng-kng hō͘ Siōng-tè. Ū chi̍t-ê kàu-su lo̍h hiuⁿ, khì thoân-tō, gū--tio̍h chi̍t-ê lāu lâng, kā i kóng, “Goán chai kùi kàu ê tiong-kan ū Sèng-sîn kám-hoà lâng ê sim, chin-chiàⁿ ū iáⁿ.”

Kàu-su mn̄g i kóng, “Lí án-cháiⁿ-iūⁿ chai?”

Ìn kóng, “Goán chng--ni̍h ū chi̍t-ê Lí sian-siⁿ í-keng ji̍p-kàu. Chāi-chá pháiⁿ kiáⁿ hòng-tōng; āu--lâi khì thiaⁿ chin ê tō-lí, toā-toā ké-pìⁿ, m̄-sī tō-lí bô beh kóng, bô beh kiâⁿ, bô beh siūⁿ. Tùi án-ni kám-hoà i choân-ke, ia̍h kám-hoà hiuⁿ-lí, m̄-sī ka-tī ē ké-pìⁿ, ia̍h m̄-sī lâng khǹg i ké-pìⁿ, tek-khak sī Siōng-sîn kám-hoà i, hû-chō͘ i, chiah án-ni-siⁿ.”

Kàu-su thiaⁿ-kìⁿ sim-lāi hoaⁿ-hí kóng, “Che chin-chiàⁿ sī Sèng-tô͘, sī sè-kan ê kng, lâi chiò chèng-lâng; sī sè-kan ê iâm, lâi tiâu-hô͘ chèng-lâng. Só͘ goān chò Chú ê ha̍k-seng, lóng ū chit-hō ê tek-hēng.”


Tē cha̍p-jī chiuⁿ[siu-kái]

Lí sian-siⁿ tī hiuⁿ-siā ê tiong-kan, Hoaⁿ-hí--i hâng-ho̍k--i ê lâng chin chē. Nā-sī gû-gōng, m̄-bat, lām-sám húi-pòng, lé-mē i-ê lâng ia̍h ū; ū-ê keng-thé i sī chia̍h-iûⁿ-kàu; ū-ê ki-chhì i bô chó͘-kong; chhin-chhiūⁿ chit-hō oē kóng bē-tit-thang liáu.

Lí sian-siⁿ to̍k-to̍k ē kì--tit Chú ê kà-sī kóng, “Tùi-te̍k lí ê lâng tio̍h thiàⁿ-thàng i; lé-mē lí ê lâng tio̍h kā i chiok-hok; oàn-hīn lí ê lâng tio̍h hó khoán-thāi i; hām-hāi khún-tio̍k lí ê lâng tio̍h thè i kî-tó. Ūi-tio̍h gī hō͘ lâng khún-tio̍k; kap hō͘ pháiⁿ-oē húi-pòng ê, ū hok-khì lah; in-ūi lí tī Thiⁿ--ni̍h só͘ tit-tio̍h ê pò-siúⁿ toā.” Só͘-í Lí sian-siⁿ hō͘ lâng mē, bô khui-chhùi, hō͘ lâng phah, bô té-chhiú, it-bī thun-lún.

Thun-lún kàu boé, ū-sî chiū tú-tio̍h hêng-ge̍k ê tāi-chì, thiaⁿ-kìⁿ chhin-chhiūⁿ bô thiaⁿ-kìⁿ, khoàⁿ chhin-chhiūⁿ bô khoàⁿ-kìⁿ. Ū-sî hó-oē khui-thiah ín-chhoā in, siòng ki-hoē lâi kiâⁿ niā-niā, lóng bô beh hō͘ lâng ê pháiⁿ khah-iâⁿ ka-tī ê hó, tek-khak beh ēng ka-tī ê hó sèng-koè pa̍t lâng ê pháiⁿ.

Lí sian-siⁿ koh ū jiáu-loān i sim-sîn ê tāi-chì, chiū-sī hiuⁿ-siā--ni̍h siu-lí biō-ú, chng phou-sat, già sîn sài-hoē, poaⁿ-hì liām-keng, tê-chîⁿ hoà-iân, hiah-ê sū Ji̍p-kàu ê lâng bô-beh chhut poàⁿ îⁿ, m̄-sī sioh--tio̍h chîⁿ, ia̍h m̄-sī tiâu-kò͘-ì tek-choē--lâng, sī kàu-hoē-lāi ê lâng chai chit-ê sū sī lām-sám bô-iáⁿ, koat-toàn m̄-thang kiâⁿ, bián-tit hoān--tio̍h Siōng-tè ê kài-lu̍t, jiá-tāng Siōng-tè ê siū-khì. Hit-hō m̄-chai ê lâng lia̍h-chò ji̍p-kàu ê lâng bô-beh hô-chiòng, siông-siông seⁿ-khí cheng-toan, kap kàu-hoē oan-ke, chò tùi-te̍k, chin-chiàⁿ khó-sioh.

Lí sian-siⁿ ū-sî chiū ēng hó oē kā lâng kóng, “Kèng sîn sī chhut-chāi lâng ê sim, bē saⁿ bián-kióng--tit; chhin-chhiūⁿ goá kèng Siōng-tè, ia̍h m̄-bat bián-kióng lí chhut chîⁿ, lí kèng phou-sat án-cháiⁿ-iūⁿ ē-tit bián-kióng goá tê-iân leh? Che kiám m̄-sī kong-tō ê oē mah? Nā-sī oân-chō͘ la̍p-hiòng phou-kiô chō-lō͘, chín-chè ki-hng, pang-chō͘ pîn-khó͘, it-khài ê hó-sū, goá tek-khak hoaⁿ-hí chhut, kap chèng-lâng pêⁿ hūn lâi thoân.”

Chng-siā hiuⁿ-lí thiaⁿ chit-hō oē, lóng tìm-thâu kóng, “Che oē ia̍h tio̍h. Goán chiah-ê thang chò kan-chèng, siā-lāi ū sím-mi̍h hó sū, ū sím-mi̍h gī-kí, Lí sian-siⁿ bô koh m̄ chīn-la̍t tê-chîⁿ saⁿ chān, chīn-la̍t chàn-sêng. Lūn-kàu bián-kióng lâng chhut chîⁿ, kèng sîn, bô ha̍p chêng-lí, ta̍k lâng tio̍h chai.”

Lí sian-siⁿ tī chit siā-lāi lóng ēng hó ê kí-tōng lâi siú-kí an-hūn, hō͘ m̄-bat ê lâng bô oē thang kóng.

Tē cha̍p-saⁿ chiuⁿ[siu-kái]

Lí sian-siⁿ pún-jiân ū pē-bó, chhoā toā kiáⁿ toā sim-pū khì pa̍t só͘-chāi chò seng-lí. Kap Lí sian-siⁿ phoe-sìn hán-tit lâi-óng; in-ūi chai i chiông-chêng sī lōng-tōng-chú, bó͘-kiáⁿ siōng-chhiáⁿ m̄ chiàu-kò͘, mih-sái lūn-kàu pē-bó hiaⁿ-só, chá-chá khoàⁿ i chò ū ná bô leh.

Tùi ji̍p-kàu liáu-āu ké-pìⁿ oāⁿ sin, ia̍h bat jîn-lûn pē-bó hiaⁿ-tī ê chêng-gī, ia̍h put-chí ū siàu-liām ì-ài. Siūⁿ i pē-bó nî-lāu, chhut-goā thàn-chia̍h, eng-kai tio̍h khì khoàⁿ i, lâi chīn chú-==Tē chit-hūn; hô-hòng i tit-tio̍h chì pó ê kiù, nā m̄ chiong Siōng-tè ê un-tián pun hō͘ pē-hiaⁿ hiah-ê lâng, m̄-nā bē-kham--tit chò lâng ê chú-tē, ia̍h bē-kham--tit chò Chú ê ha̍k-seng.

Chiū kā in bó͘ saⁿ-sî, it-ti̍t khì chhoē i. Í-keng kàu i pē-bó ê ke, mn̄g an liáu-āu, tāi-ke kóng chit kúi nî lâi lī-khui ê chêng-hêng, chiah chai i-ê hiaⁿ tī goā-bīn siông-siông kiat-kau pháiⁿ lâng, koh chia̍h a-phiàn chin toā. Kúi-nā nî bô kui ke, pē-bó bó͘-kiáⁿ bô lâng chiàu-kò͘ chin-chiàⁿ sī chhám. Lí sian-siⁿ khoàⁿ che kéng-hóng, siong-sim iu-būn, koáⁿ-kín chhiáⁿ i ê pē-bó kap hiaⁿ-só seng kap i chò-hoé tò--lâi hō͘ i khoán-thāi iúⁿ-chhī. I-ê ū-hàu m̄-sái kóng, to̍k-to̍k kap i-ê bó͘ ji̍t-ji̍t chiong sèng ê tō-lí kóng hō͘ pē-bó hiaⁿ-só saⁿ lâng thiaⁿ. Kóng kàu it-liû-súi tin-tin iú-bī, kú-kú bô soah. Hiaⁿ-só thiaⁿ chin-lí khoài siū kám-tōng. Nā-sī pē-bó chiū bô án-ni; siông-siông kóng, “Goá lāu lah, kin-kut soe-lám, kū-sèng oh ké-oāⁿ, Sèng-keng oh-tit kì, m̄ pí siàu-liân lâng hoân-sū khah lêng-lāi.”

Lí sian-siⁿ ang-bó͘ sêng-sim khún-kiû Siōng-tè kám-hoà pē-bó ê sim, hō͘ i ē-tit sìn-khò Kiù-chú, bô sit-lo̍h thian-tông ê éng-oán-oa̍h. Nn̄g ê pē-bó sui-jiân bô sím-mi̍h bat Sèng-tō, chóng-sī khoàⁿ i-ê hāu-siⁿ sim-pū saⁿ kèng hô-hó, cha-pou-sun cha-bó͘-sun ia̍h lóng chai ū-hàu-kèng sī-toā, chi̍t-ke ū hô-pêng ê khì-siōng; siông-siông thó͘-khùi kóng, “Goán nn̄g lâng chiong-kīn chhit-cha̍p hoè, khoàⁿ pa̍t lâng ê ke bē-tit chhin-chhiūⁿ án-ni; nā m̄-sī chin-lí teh kám-hoà, beh thài-ē kàu chiah-ni̍h hó?”

Sui-jiân tō-lí ê ò-biāu oh-tit bêng-bêng chhim-chai, nā-sī khoàⁿ kiáⁿ-jî sim-pū choân-ke ē hàu-sūn, ē chò lâng, khoài-khoài thang chai. Siat-sú kàu-hoē-lāi lóng ē án-ni, sìn ê lâng tek-khak ta̍k ji̍t ná chē, kàu-hoē chiū ē koáⁿ-kín heng-ōng, chiàu goá sim só͘ goān lah.

Tē cha̍p-sì chiuⁿ[siu-kái]

Lí sian-siⁿ chi̍t-ke í-keng an-jiân, to̍k-to̍k ū chi̍t-ê hiaⁿ khì tī goā-bīn liû, iáu-boē an-sim, sì-kè khì thàm-thiaⁿ, bô si̍t-chāi ê siau-sit. Ū-ê kóng tī hit-tah, ū-ê kóng tī chit-tah, thiaⁿ che bô tiāⁿ-tio̍h ê oē, sim-koaⁿ koh khah tio̍h-kip. Bô loā-kú koh ū lâng kóng, “Lí ê hiaⁿ tī bó͘ siâⁿ, toaⁿ-sin kan-khó͘, liông-poē, pháiⁿ-iūⁿ, kàu bē-kham-tit.”Lí sian-siⁿ thiaⁿ-kìⁿ chhin-sin khì hit-ê siâⁿ, ǹg-bāng ē-tit kìⁿ-tio̍h i. Í-keng kìⁿ-tio̍h, hiaⁿ-tī ê chêng siong-sim bô soah, lám teh háu kóng, “Hiaⁿ ah! Lí án-cháiⁿ-iūⁿ kàu chiah chhám leh?”Ìn kóng, “Hàiⁿ ah! Lín hiaⁿ kiâⁿ chhò-lō͘, chin-chē hām-hāi, chóng-sī tē-it hāi goá ê, chiū-sī a-phiàn; hiaⁿ ê sìⁿ-miā chá-khí bē-kò͘-tit ê-hng. Lín hiaⁿ sí, ia̍h bô khó-sioh, m̄-kú pē-bó bó͘-kiáⁿ beh án-cháiⁿ-iūⁿ leh? Bāng thiⁿ thó͘-khùi, ka-tī oàn-hīn bô tàng thang hoán-hoé ké-pìⁿ lah.”

Lí sian-siⁿ kóng, “Chai hoán-hoé chiū-sī oa̍h ê ki; hiaⁿ koh chin hoán-hoé bô?”Ìn kóng, “Goá chin-chiàⁿ hoán-hoé.”Lí sian-siⁿ ēng ka-tī só͘ keng-koè ê tāi-chì kā i kóng, “Iâ-sou ē kiù goá thoat-lī choē-ok ê tiong-kan, kiám bē kiù hiaⁿ mah? ”

In hiaⁿ thiaⁿ-kìⁿ che oē toā hoaⁿ-hí, chhin-chhiūⁿ bîn-bāng tú-á chai; chhin-chhiūⁿ chiú-chùi taⁿ chiah chhíⁿ; chhin-chhiūⁿ kou-tâ ê tiū-á tit-tio̍h hō͘-chúi; chhin-chhiūⁿ kou-ta ê chhiū-ba̍k tú-tio̍h chhun-thiⁿ. Lí sian-siⁿ khan in hiaⁿ ê chhiú, ná kiâⁿ ná kóng. Kiâⁿ kàu hit só͘-chāi ê lé-pài-tn̂g, chiū chò-hoé ji̍p khì thiaⁿ tō-lí.

Bo̍k-su kóng-liáu, Lí sian-siⁿ chhoā hiaⁿ ji̍p lāi-tn̂g kap bo̍k-su kóng kúi kù oē, soà chiong in hiaⁿ chá-chêng chhut-goā ê kéng-hóng lio̍h-á kóng hō͘ i thiaⁿ. Bo̍k-su chiū mn̄g i ê hiaⁿ kóng, “Lāu hiaⁿ, lí chin-chiàⁿ kam-goān tit-tio̍h kiù á bô?”

Ìn kóng, “Chin hoaⁿ-hí kam-goān, to̍k-to̍k kiaⁿ-liáu oh-tit. Goá chia̍h a-phiàn chiong-kīn jī cha̍p nî, nā liâm-piⁿ ké, sìⁿ-miā káⁿ lân-pó.”

Bo̍k-su kóng, “Lí chhiáⁿ pàng sim, lí ū nn̄g-hāng ê loán-jio̍k. Chi̍t-hāng chiū-sī seng-khu ê loán-jio̍k, tit-tio̍h chit sè-kan ê i-io̍h thang pó-choân. Chi̍t-hāng chiū-sī sim-koaⁿ ê loán-jio̍k tit-tio̍h Kiù-chú ê in-tián thang pó-niá. I-io̍h sī kian-kò͘ seng-khu ê hó-hng-thâu; in-tián sī kian-kò͘ sim-koaⁿ ê hó-hng-thâu. Nn̄g-hāng lóng tit-tio̍h chiū bô oh-tit ké. Nā-sī kan-ta chia̍h io̍h, kiaⁿ-liáu bē sí-sim, bē kú-kú thun-lún-tit, tek-khak tio̍h ū Sèng-sîn chhiong-moá lí ê sim, chiah ē koat-ì éng-oán bô piàn.”

Bo̍k-su chiū kap i chò-hoé kî-tó, kiû Siōng-tè kám-hoà i ê sim, chān i thoat-lī khó͘-hái, seng-khu kap lêng-hûn lóng tit-tio̍h kiù.

Chiū chhoā i kàu i-koán lâi kìⁿ i-seng, kā i kóng chit ê in-toaⁿ.

I-seng khoàⁿ in nn̄g lâng ê hêng-siōng toā-toā bô saⁿ-tâng, chi̍t ê pûi-phàng ū sîn-chhái; chi̍t ê sán-giàn tài-iu-iông, chiū thó͘-khùi kóng, “Thiⁿ-kha-ē kài ē kiù lâng ê, sī hok-im; kài ē hāi lâng ê, sī a-phiàn! ”Chiah kā i ê hiaⁿ kóng, “Lâi ké-hun chin-chiàⁿ hó. Chhiáⁿ lí toà tī chit koán--ni̍h, goá tek-khak chiàu-sî hoat io̍h hō͘ lí chia̍h. Nā-sī chia̍h io̍h bô kàu-gia̍h, lāu hiaⁿ tek-khak tio̍h kiû Siōng-tè siúⁿ-sù Sèng-sîn lâi pang-chān lí, chiah ū èng-hāu leh”.

Lí sian-siⁿ ia̍h kap i ê hiaⁿ chò-hoé toà. Teh ké kàu saⁿ ji̍t kú, hun-giàn toā hoat-choh, thâu-hîn, ba̍k-àm, kut-thiàⁿ, sim-jia̍t, chē bē chē, khùn bē khùn. Hit-sî bo̍k-su lâi i-koán káng-chheh, ji̍p āu mn̂g khoàⁿ-kìⁿ i chhut toā mn̂g beh cháu khì, chiū hoāⁿ i ê keng-thâu kóng, “Lāu hiaⁿ beh-tó-khì?” Ìn kóng, “Goá kan-khó͘ tòng-bē-tiâu teh-beh tò--lâi-khì, iông goá lēng ji̍t chiah koh lâi.”

Bo̍k-su chiū chó͘-tòng i kóng, “M̄ thang khì, nā khì tek-khak bô hoê-thâu, nā tò-tńg--lâi ké, bē bián-tit chit hō ê kan-khó͘.”

I chiū mn̄g kóng, “Goá chit sî sim-koaⁿ ná chhin-chhiūⁿ beh lī-khui, seng-khu pah-thé lóng bē an-jiân, teh-beh sí lah. Taⁿ beh án-cháiⁿ-iūⁿ?”

Bo̍k-su kóng, “Goá chai hiaⁿ chīn-chāi kan-khó͘, si̍t-chāi sī chiām-sî niā-niā. Thun-lún chi̍t sî ê kan-khó͘ tit-tio̍h chiong-sin ê hok-khì, siáⁿ-sū m̄ chò?”

Koh kóng, “Tng-tio̍h chit hō ê kan-khó͘ ū sím-mi̍h thang an-ùi mah?”

Ìn kóng, “Ū i-io̍h tek-khak ē pó͘-hiaⁿ ê sìⁿ-miā. Lūn-kàu hiaⁿ sìn Iâ-sou ê sim, kiaⁿ-liáu bô kàu-gia̍h ū la̍t, khǹg hiaⁿ ji̍p khùn-pâng chiong loán-jio̍k thàng-thiàⁿ ê chêng-iû lóng kā Iâ-sou kóng; Kiù-chú tek-khak ke-thiⁿ lîn-bín lâi pang-chān an-ùi lí.”

Lí sian-siⁿ ê hiaⁿ, siūⁿ kàu put-chí kú chiah kóng, “Taⁿ thàn lí ê bēng-lēng chiū koh ji̍p i-koán.”Lāi-bīn khún-kiû Chú kiù i ta̍k ji̍t chiām-chiām pêng-an, kàu lóng hó.

Keh kúi-nā ji̍t chiah tú-tio̍h bo̍k-su tī kàu-tn̂g-téng, bo̍k-su khoàⁿ i ê bīn-māu kng-siⁿ hó khoàⁿ, moá sin kin-kut chhun-ûn, kap chiông-chêng toā-toā koh-iūⁿ lah.

Bo̍k-su chiū mn̄g i kóng, “Giàn lóng ké-lī, pēⁿ lóng siau-tû mah?”Ìn kóng, “Tio̍h! Sîn-hûn lóng tit-tio̍h Chú ê kiù; si̍t-chāi sī chò koh-chài oa̍h ê sin lâng.”

Bo̍k-su kā kiong-hí kóng, “Lāu hiaⁿ ū hok-khì lah! Khó͘-khǹg lí tùi chia kian-kò͘ sìn-thàn Iâ-sou, lâi chun-thàn, kiâⁿ sèng ê lō͘, chiah ē kian-kò͘ khiā-chāi bô î-e̍k bô chhian-soá.”

Ìn kóng, “Chin kam-goān ji̍p kàu. Kì-jiân ji̍p-kàu liáu-āu, chiū soà toè sió-tī tò-khì kui ke, kìⁿ pē-bó kap bó͘-kiáⁿ. In-ūi chē-chē nî tī goā-bīn, chò put-hàu ê kiáⁿ, put-gī ê ang, chò put-chû ê pē, m̄ bat tò-khì chi̍t pái. Taⁿ tit-tio̍h Chú kiù goá, chhin-chhiūⁿ sí koh-oa̍h, liām kàu ke-lāi bô bē kì-tit”.

Bo̍k-su thiaⁿ chiah ê oē chiū tìm-thâu kóng, “Sī, che chin-chiàⁿ sī sìn Iâ-sou, hō͘ Sèng-sîn kám-hoà ê pîn-kì. Tng i chò pháiⁿ ê sî lóng bô siūⁿ-tio̍h ke-lāi ê tāi-chì, kàu taⁿ chiah chai só͘ tio̍h chhin-kīn ê, só͘ tio̍h thiàⁿ-thàng ê. Nā m̄ sī Sèng-tō lâi kám-hoà lâng kín koh chhim beh thài ē án-ni-siⁿ leh?”Āu--lâi kap sió-tī chò-hoé tò-khì, choân-ke toā-toā hoaⁿ-hí.

Lí sian-siⁿ chiong i khì chhoē hiaⁿ-ko ê chêng-iû, lóng kóng hō͘ ke-lāi thiaⁿ. Hiaⁿ-só thiaⁿ-kìⁿ sim chiū siū kám-tōng. Beh ēng chin-lí lâi mn̄g i, chiū ìn kàu put-chí thong-ta̍t thàu-thiat, lóng sī tùi Lí sian-siⁿ ê bó͘ lâi kà i, ia̍h siông-siông kap i kî-tó, chiah ē án-ni.

To̍k-to̍k nn̄g ê lāu lâng, sui-jiân hoaⁿ-hí toā kiáⁿ ké-pìⁿ, kui-ke ia̍h chai chit ê tō-lí ū kám-tōng lâng ê khùi-la̍t, tàu-tí iáu-boē chhim-bat tō-lí, siông-siông ka-tī kóng, “Tō-lí khiok chin koân chin hó, kiáⁿ-sun lâi sūn-thàn chiū hó, goán taⁿ lāu lah! Bô lō͘-ēng, ji̍p-kàu chē-chē hāng m̄ lī-piān.”Sī in-ūi nn̄g ê lāu-lâng iáu-boē siū Sèng-sîn ê kám-hoà, só͘-í kóng chit hō oē.

Lí sian-siⁿ choân-ke to̍k-to̍k choan sim thè i kî-tó, khún-kiû Siōng-tè kā i khui chit tiâu tit-tio̍h kiù ê lō͘.

Tē cha̍p-gō͘ chiuⁿ[siu-kái]

Lí sian-siⁿ chiong ke-sū thok-tiōng i-ê hiaⁿ kā liāu-lí koán-kò͘, ka-tī khì chhut-goā bé-bē, bē cha̍p-hoè, chio hoé-kì lâi pang-chhiú. Chò seng-lí chin kong-pêⁿ, put-lūn gín-ná lāu-lâng lóng bô khi-phiàn, seng-lí chiām-chiām ka-ia̍h lī-chhī. Lâng-lâng chai i sī chin-chiàⁿ put-jī-kè.

Lí sian-siⁿ sui-jiân bô chhin-chhiūⁿ lâng koà put-jī-kè ê pâi, nā sī i-ê hoè-mi̍h chin-chiàⁿ, kè-chîⁿ si̍t-chāi, kàu-gia̍h hō͘ chèng lâng saⁿ-kap chhim-sìn i; sī án-cháiⁿ sìn? Sī sìn i-ê hoè, sìn i-ê kè, in-ūi tāi-seng sī sìn i-ê lâng. In-ūi i teh bé hoè iok-liōng khùi-la̍t lâi chò, bô khiàm lâng ê siàu; bē hoè ia̍h beh hiān-chîⁿ. He̍k-sī ji̍p, he̍k-sī chhut, lóng bô ēng pháiⁿ chîⁿ. Só͘-í tú-tio̍h nî-cheh ke-ke chhù-chhù hong-bông jiáu-loān, to̍k-to̍k i chi̍t ke an-jiân chhin-chhiūⁿ éng ji̍t.

I ū khí ke ê kè-bô͘ sī ēng kong-tō lâi khí-ke tē-it-hó ê kè-chhek. Lí sian-siⁿ ēng kong-tō lâi chò tāi-chì, m̄-sī in-ūi beh khí-ke, sī in-ūi beh thàn Siōng-tè ê bēng-lēng, ke-thiⁿ kàu-hoē ê miâ-siaⁿ, chiàu-kò͘ ka-tī ê liông-sim, siú ka-tī ê pún-hūn. Kiù-si̍t khí ke ê hok-khì sī tùi án-ni chiah ū.

Khò Iâ-sou--ê, chāi-siⁿ ē thoat-lī choē, goá chá-chá thang chò chèng-kìⁿ: ia̍h m̄ chai sí ê sî Iâ-sou ia̍h ē hû-chhî hûi-hiám, lâi siúⁿ-sù pêng-an. Kàu taⁿ chiah chai lah. Goá chi̍t-sì-lâng m̄ bat khoàⁿ-kìⁿ ê sū, m̄ bat thiaⁿ-kìⁿ ê sū, kin-á-ji̍t khoàⁿ-kìⁿ thiaⁿ-kìⁿ.

Lán toā sim-pū lîm-chiong, m̄ nā bô kiaⁿ, koh toā-toā ǹg-bāng tī sí āu. Khoàⁿ sí chhin-chhiūⁿ tò-khì lóng bô chi̍t-tiám-á ê iu-chhiû. Chiàu án-ni khoàⁿ chit ê tō-lí kiám m̄ sī lán nn̄g lâng ê lō͘-ēng mah?

Ta-ke ìn kóng, “Tio̍h, ū iáⁿ, goá kin-á-ji̍t ia̍h ū chè sim, goá siông-siông khoàⁿ-kìⁿ kiáⁿ-jî sim-pū, ūi-tio̍h lán lāu-lâng kî-tó ; khó-sioh, lán boē bat ka-tī kî-tó.”

Ta-koaⁿ kóng, “Chit-tia̍p lâi chò-hoé kî-tó.”Chiū kūi-teh pek-chhiat kóng, “Kiû Siōng-tè sià goán tāng-choē, siúⁿ sù Sèng-sîn chiò goán ê sim, kám-hoà goán ê sim, chhiong-moá goán ê sim.”

Kî-tó liáu, khí--lâi tit-tio̍h Siōng-tè chún i só͘ kiû, sim-sîn pêng-an, sim-ì tiāⁿ-tio̍h. Siūⁿ ài liâm-piⁿ khì kā toā sim-pū kóng; in-ūi mî chhim lah, kàu koè chá-khí chiah chò-hoé khì kā sim-pū kóng.

Toā sim-pū séng-chhat i ê giân-gí, khoàⁿ i ê iông-māu, chai sī-toā-lâng ū iáⁿ tit-tio̍h Sèng-sîn kám-hoà, chiū o-ló Siōng-tè, kóng, “Siōng-tè ah, siúⁿ-sù goá an-jiân lâi khì.”

Hit-ji̍t nn̄g ê ke-koaⁿ chi̍t-khek-á bô lī-khui, pí éng ji̍t ka-poē thiàⁿ i, koh hoaⁿ-hí thiaⁿ i kóng-chhut tō-lí ê oē; ia̍h hoán-hoé chá-chá bô ài thiaⁿ.

Choân-ke khoàⁿ chit nn̄g ê lāu-lâng án-ni, lóng toā hoaⁿ-hí, tāi-ke teh kóng, “Taⁿ lán chi̍t ke lóng sī tit-tio̍h kiù ê lâng ah! Tī sè-kan chò-hoé chheng chò Siōng-tè ê sèng-bîn; lī sè-kan chò-hoé hióng-siū Thian-tông ê éng-hok. Chin khoài-lo̍k! Chin-hok-khì lah! Che lóng sī Siōng-tè siúⁿ-sù--ê, tio̍h kui êng-kng Siōng-tè.”

Lí sian-siⁿ toā-toā siū kám-tōng, kan-ta thó͘-khùi kóng, “Kui êng-kng Siōng-tè sī goá só͘ goān.”

Só ê pēⁿ ta̍k ji̍t tîm-tāng, bô khùi-la̍t thang kóng oē chē-chē, iáu-kú chhun tām-po̍h khùi-me̍h thang kā Iâ-sou chò chèng-kìⁿ.

Lâi khoàⁿ--i ê lâng, nā boē ji̍p-kàu--ê, chiū khǹg i tio̍h hoán-hoé, sìn hok-im; nā-sī ji̍p-kàu--ê, chiū khǹg i tio̍h chhim sìn, bô piàn, kî-û bô pa̍t-mi̍h oē.

Ū chi̍t ji̍t kā ke-lāi ê lâng kóng, “Goá taⁿ tio̍h khì lah.”

Mn̄g i án-cháiⁿ-iūⁿ ē chai. Ìn kóng, “Chā-mê bāng-kìⁿ, sui-jiân bîn-bāng chē-chē bông-bông-iá-iá, chóng-sī chit ê bāng bô saⁿ-tâng, put-chí chhin-chhiūⁿ chin--ê. Bāng-kìⁿ Chú chhut-hiān chhēng pe̍h-saⁿ, ēng chhiú ia̍t--goá. Goá liāu kin-á-ji̍t tek-khak kui tī Chú, lâi pàng-soah sè-kan ê lô-khó͘ lah.”

Kàu hit ē-pou, khùi beh choa̍t, sè siaⁿ tùi Lí sian-siⁿ kóng, “Chhiáⁿ tāi-ke tio̍h lâi.” Chi̍t ke ê lâng kì-jiân chū-chi̍p chiàu chhù-sū saⁿ-sî; āu--lâi kiò chi̍t lâng sè siaⁿ gîm-si, tī sì-cha̍p-gō͘ siú; lóng teh gîm kóng:

1.Thian-tông lóng bô khó͘-lān,
Éng-oa̍h bô sí;
Hó lâng chheng-chheng bān bān,
Hióng hok bô pí.
Gîm-si si̍t-chāi hó thiaⁿ,
Tâng o-ló Iâ-sou chun miâ;
Mî-ji̍t hoaⁿ-hí toā siaⁿ,
Ti̍t kàu bān sè.

2. Tāi-ke koáⁿ-kín tio̍h lâi,
Tâng kiâⁿ thiⁿ lō͘;
Siáⁿ-sū iân-chhiân gî-ngái?
M̄ thang chhò-gō͘,
Lâi siū ke̍k toā an-lo̍k,
Bô iu-būn ia̍h bô choē ok,
Kú-tn̂g tiàm tī Thian-kok,
Kap Chú Iâ-sou.

3. Thian-tông moá-moá jîn-ài,
To sī hiaⁿ-tī,
Sèng-tô͘ kau-poê Thiⁿ-sài,
Tâng sim chi̍t-ì;
Lóng-chóng êng-kng chun-kùi,
Tì bián-liû koân-koân chē ūi,
Siōng-tè kap lán chò tui,
Éng-oán bô lī.

Teh gîm ê sî ba̍k-chiu gia̍h koân khoàⁿ thiⁿ-téng ê êng-kng chiò tī i bīn--ni̍h. Gîm-si liáu-āu kā i khoàⁿ, i-ê lêng-hûn í-keng kui Chú lah.

“Sèng-tô͘ ê siông-siông thun-lún siú Siōng-tè ê bēng-lēng kap Iâ-sou ê tō-lí, tùi án-ni-siⁿ it-hoat chai. Goá thiaⁿ-kìⁿ tùi thiⁿ-ni̍h ū siaⁿ kā goá kóng; āu-lâi sio̍k tī Chú lâi sí ê lâng tek-khak tit-tio̍h hok-khì; tio̍h siá tī chheh-ni̍h.” (Ín ka Tòng tō taⁿ ìn bêng-pe̍k lah.)

(Tâi-oân Hú-siâⁿ Kàu-hoē-pò ==Tē 63~74koàn, 1890 nî 9 ge̍h~1891 nî 8 ge̍h)