Chú ê Kî-tó-bûn

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

Pa-khek-lé Sèng-keng[siu-kái]

Goán tī thiⁿ--ni̍h ê Pē, Goān Lí ê miâ sèng. Lí ê kok lîm-kàu, Lí ê chí-ì tit chiâⁿ, tī tōe--ni̍h chhin-chhiūⁿ tī thiⁿ--ni̍h. Goán ê ji̍t-si̍t, kin-á-jit hō͘ goán. Sià-bián goán ê ko͘-hū, chhin-chhiūⁿ goán ia̍h ū sià-bián ko͘-hū goán ê lâng. Bo̍h-tit chhoā goán ji̍p tī chhì, tio̍h kiù goán thoat-lī hit ê pháiⁿ--ê. In-ūi kok, koân-lêng, êng-kng lóng sī Lí só͘ ū, tāi-tāi bô chīn.

A-men.

Âng-phoê Sèng-keng[siu-kái]

Góan tī thiⁿ-nih ê Hū-chhin! Gōan Lí ê miâ hō͘ lâng chun-tiōng chò chì-sèng ê, Gōan Lí ê ông-kok lâi-lîm, Gōan Lí ê chí-ì chāi tē-siōng si̍t-hêng chhin-chhiūⁿ chāi thian-siōng. Kiû Lí kin-ná-ji̍t siúⁿ-sù góan múi-ji̍t só͘ su-iàu ê chia̍h-mi̍h. Kiû Lí sià-bián góan it-chhè ê chōe-kò, chhin-chhiūⁿ góan ū sià-bián hiah-ê tek-chōe góan ê lâng. M̄-thang hō͘ góan hām-lo̍h iú-he̍k, kiù góan thoat-lī hit ê hiong-ok-chiá. In-ūi ông-kok, kôan-lêng, êng-iāu lóng sio̍k Lí, kàu bān-sè bān-tāi. Amen.

Hiān-tāi Tâi-gú Sin-iok Sèng-keng[siu-kái]

Goán ê Thiⁿ-pē:

Goān lí ê sèng-miâ siū chun-tiōng.

Goān lí si-hêng chú-koân; goān lí ê chí-ì sit-hiān, tī tōe-chiūⁿ chhin-chhiūⁿ tī thiⁿ-téng.

Kiû lí kin-á-ji̍t sù goán su-iàu ê chia̍h-mi̍h.

Kiû lí sià-bián goán ê ko͘-hū, chhin-chhiūⁿ goán mā ū sià-bián ko͘-hū goán ê lâng.

Kiû lí m̄-thang hō͘ goán hām-lo̍h tam-tng bōe-khì ê chhì-liān, kiù goán thoat-lī hit-ê Siā-ok-chiá.

In-ūi chú-koân, koân-lêng, êng-kng lóng sio̍k lí, ti̍t-kàu éng-oán.

Amen!

(Má-thài 6:9–13)

Gôan-thâu[siu-kái]

SÈNG-SI, Tâi-ôan Ki-tok Tiúⁿ-ló Kàu-hōe.