Goa̍t Hā To̍k Chiok (Hoa Kan It Hô͘ Chiú)

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
月下獨酌四首
Goa̍t Hā To̍k Chiok Sù-siú

Chok-chiá:Lí Pe̍k


Hoa kan it hô͘ chiú, to̍k chiok bû siong chhin.
Kí poe iau bêng goa̍t, tùi éng sêng sam jîn.
Goa̍t kì put kái ím, éng tô͘ sûi ngó͘ sin.
Chiām phoān goa̍t chiong éng, hêng lo̍k su ki̍p chhun.
Ngó͘ ko goa̍t pâi hôe, ngó͘ bú éng lêng loān.
Séng sî tông kau hoan, chùi hiō kok hun sàn.
Éng kiat bû chêng iû, siong kî biáu hûn hàn.