Hàu-lú Tē-cha 02

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Ū chı̍t jı̍t Tē-cha hut-jiân khoàⁿ-kı̀ⁿ i-seng lâi, sim-koaⁿ kiaⁿ-hiâⁿ, chiū mn̄g i ê lú-pı̄ khoàⁿ chı̄-chūi-á phoà-pı̄ⁿ; ı̀n kóng, "Ko͘-niû ah, lí ê lāu-pē ū jiám-tio̍h pı̄ⁿ." Tē-cha thiaⁿ-kı̀ⁿ, sim-bâng ı̀-loān, kín-kín hoan-hù hit ê lú-pı̄ thoè i pín-bêng lāu-pē, chún i khı̀ ho̍k-sāi i. Lú-pı̄ lâi hoê-hok kóng, "Ko͘-niû ah, lí ê lāu-pē chit-tia̍p pı̄ⁿ put-chí tāng, ū kiò chı̍t lâng choan- choan teh ho̍k-sāi i, chit lâng í-goā nā bô kiò, m̄ chún pa̍t lâng kūn i ê bı̄n-chêng; che sı̄ lí ê lāu-pē só͘ bēng-lēng ê." 
 Tē-cha thiaⁿ-kı̀ⁿ chit ê oē, sim-lāi hoân-ló chhin-chhiūⁿ lim kúi-nā pân ê kāu-chiú, lóng boē hiáu-tit tio̍h cháiⁿ-iūⁿ choè, chiū kín-mé cháu-khı̀ bo̍k-su ê chhù, kóng lāu-pē ê phoà- pı̄ⁿ, kap m̄ chún i khı̀ ho̍k-sāi ê tāi-chı̀. Bo̍k- su niû kap Tē-cha nn̄g lâng tùi-bı̄n saⁿ-khoàⁿ, ai-siong lâu ba̍k-sái, to̍k-to̍k bo̍k-su ēng sı̀n Chú ê oē, lâi hû i ê táⁿ. Tē-cha in-ūi lāu-pē pı̄ⁿ tāng, m̄ káⁿ chē kú, chiū kín-mé tò-lâi, chóng-sı̄ beh jı̍p ka-kı̄ ê siù-pâng, tio̍h tùi lāu-pē ê pâng-mn̂g kháu keng-kè. Kàu hia, sim-koaⁿ hiông-hiông beh jı̍p-khı̀ khoàⁿ lāu-pē; kiâⁿ chı̀n-chêng, iū koh tò-thè, m̄ káⁿ jı̍p-khı̀, kiaⁿ-liáu koh chhiok-hoān lāu-pē ê siū-khı̀. Lāu-pē ê pı̄ⁿ khah siong-tiōng, Tē-cha bô ta-oâ chhit ba̍k-sái, cháu-jı̍p ka-kı̄ ê pâng chē-teh, sim-koaⁿ chēng-chēng siūⁿ, beh cháiⁿ-iūⁿ chiah oē koh tit-tio̍h lāu-pē ê thiàⁿ. Siat-sú nā oē tit-tio̍h pē-kiáⁿ chhin-chhiūⁿ khí-thâu, sui-jiân pàng-sak sè-kan lóng-chóng só͘ ū ê, ia̍h bô iàu- kín, in-ūi chai thé-thiap lāu-pē ê sim, chiah sǹg sı̄ ū hàu ê kiáⁿ, só͘-í kam-goān khek ka-kı̄ ê sèng, koat-toàn m̄-thang ge̍k lāu-pē ê chêng, che ia̍h sı̄ chı̄n choè kiáⁿ ê pún-hūn; chóng-sı̄ beh kah goá lı̄-khui Iâ-so͘ ê tō-lí, tam-tng chit sı̀ āu ê kan-khó͘, chí chı̍t hāng koat-toàn m̄-thang thàn; in-ūi tit-tio̍h chit sè-kan chiām-sı̂ ê hoaⁿ-hí, lâi tú-tio̍h éng-oán ê kan-khó͘, lêng- khó͘ sit-lo̍h chiām-sı̂ ê hoaⁿ-hí lâi tit-tio̍h éng-oán ê hok-khı̀ sı̄ khah hó. 
 Koh, lâng oa̍h tı̄ chit sè-kan, chhin-chhiūⁿ pe̍h-bé kè-khiah, hoaⁿ-hí ū joā kú? sūn-siū thian-bēng, chit kù sı̄ khak sı̍t ê; siat-sú pháiⁿ-miā kàu chı̍t sı̀ lâng. Chhiⁿ-chhám ia̍h sı̄ koē-koē kè, eng-kai tio̍h kı̍p-sı̂ kè-bô͘ lâi-seng ê hok-khı̀. Lūn chit sè-kan chiām-sı̂ ê hok-khı̀, ia̍h sı̄ tùi Chú lâi ê, hù-kùi pı̂n-chiān boē phah-sǹg tit, to̍k-to̍k tio̍h thàn Chú ê bēng-lēng sı̄ tē it hó; chóng-sı̄ chit-tia̍p goá ê lāu-pē pı̄ⁿ-chèng tı̂m-tāng, boē tit thang chhin-sin khı̀ ho̍k-sāi, choè lâng ê kiáⁿ sim-koaⁿ beh thái oē pêng-an ah. 
 Tē-cha teh siūⁿ boē tit thang khı̀ ho̍k-sāi i ê lāu-pē, bû kè khó si, hut-jiân siūⁿ-khí chı̍t-hāng tāi-chı̀; chiū kūi-lo̍h kı̂-tó, kiû Siōng-tè pó-choân lāu-pē ê sı̀ⁿ-miā, koh khui lō͘ hō͘ i chhin-sin thang ho̍k-sāi lāu-pē. Kı̂-tó soah, chiū khí-lâi chhut pâng, beh khı̀ thiaⁿ khoàⁿ lāu-pē ê pı̄ⁿ cháiⁿ-iūⁿ. Kiâⁿ kàu lāu-pē ê pâng- mn̂g kháu, thêng kha chēng-chēng thiaⁿ, khiā chám-jiân kú, pâng-lāi lóng bô siaⁿ, phah-sǹg lāu-pē káⁿ sı̄ sí-lah. Chit sı̂ sim-bâng ı̀-loān, boē kò͘-tit ah, kín-kín cháu jı̍p pâng-lāi, khiā tı̄ lāu-pē bı̂n-chhn̂g chêng. Chit sı̂ Só͘-lô- bûn jia̍t chin siong-tiōng, boē jı̄n-tit lâng. 
 Chı̍t ē khoàⁿ-kı̀ⁿ lāu-pē bı̄n-sek chhiⁿ-n̂g, bah lóng siau-siau-khı̀, kut thóng chhut-lâi; Tē-cha cha̍p hun kiaⁿ-hiâⁿ, ba̍k-sái chhē-chhē tò, chiū koat-ı̀ kàu sí ia̍h bô koh lı̄-khui lāu-pē, tek-khak beh sió sim lâi ho̍k-sāi, chı̄n choè kiáⁿ ê pún-hūn. 
 Ū hiah kú, Só͘-lô-bûn hām-bı̂n, sè-á siaⁿ kiò kóng, "Tē-cha ah, Tē-cha ah." Tē-cha thiaⁿ- kı̀ⁿ, sim-koaⁿ hoaⁿ-hí, chai lāu-pē ê sim iáu-kú bô pàng-sak i. Kiaⁿ-liáu phah-chhíⁿ i, chiū ûn-á liam khı̀ khiā tı̄ bı̂n-chhn̂g āu, iok-lio̍k ū poàⁿ sı̂ kú, Só͘-lô-bûn chiū chhíⁿ lâi, koh soè-á siaⁿ kiò kóng, "Tē-cha, goá ê sim-koaⁿ kiáⁿ, lí tı̄ tá-lo̍h?" 
 Tē-cha chı̍t ē thiaⁿ kı̀ⁿ, kín-mé cháu lâi kūi tı̄ bı̂n-chhn̂g chêng, khan lāu-pē ê chhiú kóng, "Só͘ thiàⁿ ê lāu-pē ah, lí ê kiáⁿ Tē-cha tı̄ chia." Chiū kā i chim chhùi. Só͘-lô-bûn pún sı̄ chû-sim ê pē, chı̍t-7 khoàⁿ-kı̀ⁿ só͘ thiàⁿ ê cha-bó͘ kiáⁿ, chı̍t sı̂ sim-koaⁿ hoaⁿ-hí, chhun chhiú beh hû i, tò-tńg siūⁿ i ū sı̀n Iâ-so͘, chhiú chiū koh kiu-lâi, siū-khı̀ hoah i kóng, "Lí lâi chia siáⁿ- sū?" Chiū choè i hoan-sin bı̄n oa̍t tı̄ bı̂n- chhn̂g āu. 
 Tē-cha kóng, "Goá tı̄ chia beh ho̍k-sāi án-tia, chhin-chhiūⁿ chá ê sı̂; ǹg-bang án-tia chún goá." Só͘-lô-bûn kóng, "Lí nā chiù-chó͘ Iâ-so͘ chiū hó." Tē-cha kóng, "Só͘ thiàⁿ ê án-tia ah, goān lí chit-tia̍p bo̍h-tit kóng chit hō oē in-ūi lí ê pı̄ⁿ-chèng tı̂m-tang; nā kóng chit hō oē, kiaⁿ-liáu sim boē pêng-an, hoán-tńg hō͘ pı̄ⁿ khah tāng; lí nā beh sím-mı̍h mı̍h, tio̍h kā goá kóng, goá ho̍k-sāi lí, pí pa̍t lâng sı̄ khah hó, goá chin-chiàⁿ beh ho̍k-sāi án-tia." Chiū koh khan i ê lāu-pē ê chhiú, kóng, "Kiû án-tia iông-ún goá." Só͘-lô-bûn thó͘-khùi chı̍t siaⁿ, lóng bô kóng chı̍t kù oē, chhiú ia̍h bô kiu-khı̀. 
 Tē-cha sim-lāi to-siā Siōng-tè, hit mı̂ tiàm teh ho̍k-sāi, m̄ káⁿ thǹg saⁿ, chı̍t sı̂ khek ia̍h bô lı̄-khui lāu-pē ê sin-piⁿ; kiⁿ-chhim bô khùn, ba̍k-chiu kim-kim khoàⁿ lāu-pē ê bı̄n, thé-thiap lāu-pē ê sim ài sím-mı̍h, iáu-bē kóng-chhut chiū liâm-piⁿ the̍h piān. Só͘-lô-bûn koh khùn- khı̀, Tē-cha sēng ki-hoē the̍h-chhut Sèng-keng, tha̍k Iâ-so͘ thoè lâng sio̍k-choē siū sí ê lâi-le̍k, sim-koaⁿ toā pêng-an. 
 Bı̂n-á chá-khí, Só͘-lô-bûn khùn-chhíⁿ, khoàⁿ- kı̀ⁿ Tē-cha chē tı̄ bı̂n-chhn̂g piⁿ, chai i thong mı̂ bô khùn, chiū sim-lāi àm-chı̄ⁿ kı̂-koài, iáu- kú bô kap i kóng chı̍t kù oē; sui-jiân án-ni, Tē-cha hoaⁿ-hí ê bı̄n-sek, chı̄n-la̍t hōng-sêng, ia̍h m̄ káⁿ kóng choē-choē oē, chóng-sı̄ oē tit thang ho̍k-sāi lāu-pē, sim-goān chiū chiok, sim-lāi àm-chı̄ⁿ kám-siā Siōng-tè ū kám-hoà lāu-pē ê sim. Chhin-chhiūⁿ án-ni saⁿ jı̍t, Só͘- lô-bûn chiah ū kap i kóng-oē. 
 Tē-cha chai lāu-pē hê sim tńg-ı̀, hoaⁿ-hí kap i kóng-oē; koh chai i ê sim iáu-kú ū tām-po̍h chó͘-gāi, só͘-í bē káⁿ kap i kóng siuⁿ choē oē. Iáu-kú ta̍k jı̍t chhiáⁿ i-seng lâi i-tı̄. 
 Kè kúi-nā jı̍t sı̄ Boán-chhan, kı̀-liām Iâ-so͘ koh-oa̍h ê jı̍t, sèng-hoē lāi ê lâng lóng-chóng khı̀ lé-pài-tn̂g, Tē-cha tı̄ pài-la̍k ê-hng hian-khui Sèng-keng tha̍k Kiù-chú ê lâi-le̍k, sim-koaⁿ put-chí hoaⁿ-hí, pún-jiân beh kap sèng- hoē lāi ê lâng saⁿ-kap khı̀ lé-pài-tn̂g thiaⁿ tō-lí, chóng-sı̄ m̄ káⁿ lı̄-khui lāu-pē. Bı̂n-á-jı̍t Só͘- lô-bûn khoàⁿ-kı̀ⁿ Tē-cha, chiū kóng, "Khoàⁿ lí chá-khí bı̄n-sek chiah hoaⁿ-hí, sı̄ siáⁿ-mı̍h iân-kò͘?” Tē-cha ı̀n-kóng, “Goá sı̄ hoaⁿ-hí án-tia chā-mı̂ put-chí hó khùn, ǹg-bāng pı̄ⁿ oē kín hó; koh ū toā hoaⁿ-hí ê iân-kò͘, goá chit tia̍p m̄ káⁿ bêng-bêng kóng." 
 Só͘-lô-bûn kā Tē-cha kóng, "Kin-á-jı̍t hó thiⁿ sı̂, lí thang chhut-khı̀ goā-bı̄n kiâⁿ-kiâⁿ, sin-thé khah khin-sang, bián-tit ut-liáu phoà-pı̄ⁿ." Tē- cha pún m̄ ài lı̄-khui; boē kham-tit i ê lāu-pē chài-saⁿ chhui-pek, chiah sūn i ê ı̀-sù, lı̄-khui lāu-pē, khı̀ lé-pài-tn̂g, thiaⁿ bo̍k-su koé-bêng Iâ-so͘ tùi sí koh-oa̍h, sı̄ hō͘ lán tit-tio̍h éng-oán oa̍h ê iân-kò͘, Tē-cha chiū ēng chit ê oē choè iúⁿ-chhı̄ lêng-hûn ê bí-niû. 
 Thiaⁿ soah, chiū-khı̀ bo̍k-su ê chhù, tāi-khài kā bo̍k-su niû kóng-bêng Siōng-tè só͘ siúⁿ-sù ke̍k toā ê un, koé-oāⁿ lāu-pē ê sèng, koh-chài chiap-la̍p i ê ho̍k-sāi, chiah ê tāi-chı̀. Kóng soah, m̄ káⁿ iân-chhiân kú, chiū tò-khı̀ ho̍k-sāi lāu-pē. 
 Ta̍k jı̍t chhiáⁿ i-seng lâi hāu me̍h, chia̍h io̍h, i-seng chai i ê pı̄ⁿ ū khah hó, chiū kā Só͘-lô- bûn kóng, "Thâu-ke ah, lí ê pı̄ⁿ pí chêng hó choē lah; siūⁿ sı̄ lí ê cha-bó͘ kiáⁿ chám-jiân gâu hong-sêng, só͘-í chiah oē hó kàu chiah kín." Só͘-lô-bun kia̍h ba̍k khoàⁿ Tē-cha, bı̄n-sek lō͘-chhut tek-ı̀ ê khoán-sit. Pı̄ⁿ sui-jiân bē lóng- chóng hó, iáu-kú ûn-ûn-á khah khin, só͘-í Tē- cha bô lı̄-khui sin-piⁿ, bô êng thang khı̀ bo̍k-su ê chhù kóng oē, to̍k-to̍k ta̍k jı̍t ū phoe-sı̀n óng- lâi tiāⁿ-tiāⁿ. 
 Só͘-lô-bûn khoàⁿ-kı̀ⁿ Tē-cha sió-sim ho̍k-sāi, liân-liân kúi-nā cha̍p jı̍t, lóng bô chı̍t tiám-á hiâm ià, put-tek-put àm-chı̄ⁿ siūⁿ i hàu-sim ê sêng-sı̍t; in-ūi i tāi-seng ê sı̂, chhe lô͘-po̍k, hoah lú-pı̄, hoān sū tek-khak tio̍h pa̍t lâng lâi thoè i liāu-lí, koh choan-choan beh chhē ta̍k hāng chhia-hoâ khoài-lo̍k ê tāi-chı̀; taⁿ sı̄ to̍k- to̍k lia̍h ho̍k-sāi lāu-pē choè hoaⁿ-hí. 
 Só͘-lô-bun ta̍k pái nā khoàⁿ-kı̀ⁿ bô ha̍p-ı̀, chiū hoat siū-khı̀ ê bı̄n-sek, Tē-cha tı̀ⁿ-choè bô khoàⁿ-kı̀ⁿ, só͘-í chai Tē-cha ê sèng-chêng it-chı̄n koé-pı̀ⁿ liáu, kap chá-chêng toā koh-iūⁿ, in-ūi án-ni, put-chí hoaⁿ-hí, to̍k-to̍k siūⁿ Tē-cha sı̄ sı̀n Iâ-so͘ ê lâng, siū-khı̀ tùi sim hoat-khí, hián-bêng tı̄ bı̄n-sek, chhin-chhiūⁿ o͘-hûn jia chheng thian; koh siūⁿ i ê cha-bó͘-kiáⁿ sèng-chêng pı̀ⁿ hó, sı̄ kap sı̀n Iâ-so͘ saⁿ-liân, chiū sim-koaⁿ hoán-tńg ū hoaⁿ-hí, hit ê hoaⁿ-hí oē khah-iâⁿ i ê siūⁿ-khı̀, chóng-sı̄ sim-koaⁿ sui-jiân án-ni àm-chı̄ⁿ siūⁿ, to̍k-to̍k chhùi m̄ káⁿ hián- bêng kóng-chhut. 
 Ū chı̍t jı̍t, ē-po͘ sı̂, Só͘-lô-bûn tı̄ bı̂n-chhn̂g nı̍h, tāng bı̂n teh khùn, hit tia̍p Tē-cha sêng ki-hoē hian-khui Sèng-keng teh khoàⁿ. Só͘-lô-bûn hut-jiân chhíⁿ-lâi, khí-lâi teh chē, Tē-cha tio̍h-kiaⁿ, phah-sǹg hō͘ i ê lāu-pē khoàⁿ-kı̀ⁿ, siu boē hù, Só͘-lô-bûn kóng, "Goá khoàⁿ-kı̀ⁿ lí teh khoàⁿ chheh; goá chit tia̍p khùn-chhíⁿ lah, lí the̍h lâi tha̍k hō͘ goá thiaⁿ." 
 Tē-cha it-hoat kiaⁿ-hiâⁿ, beh ia̍h pa̍t phiⁿ, khoàⁿ lāi-bı̄n nā bô Iâ-so͘ ê miâ ê chiuⁿ-chat chiah lâi tha̍k, bián-tit hō͘ i ê lāu-pē siū-khı̀; chóng-sı̄ i ê lāu-pē bēng-lēng i tio̍h tùi tú-chiah só͘ khoàⁿ ê só͘-chāi tha̍k-khí. Tē-cha chit sı̂ sim bâng ı̀-loān, ko͘-put-chiong àm-chı̄ⁿ thok- tiōng Siōng-tè, put-koán i hó pháiⁿ chiong tú- chiah só͘ tha̍k hit phiⁿ, chiū-sı̄ Iok-hān Hok-im-toān tē it chiuⁿ, tha̍k kúi chat. I ê lāu-pē mn̄g i kóng, "Lí sı̄ tha̍k sím-mı̍h chheh?" Tē- cha ı̀n kóng, "Ǹg-bāng án-tia iông-ún goá koh tha̍k khah choē teh." I ê lāu-pē bô ı̀n i, chiū koh tha̍k kàu cha̍p-chhit chat, tú-tio̍h ū Iâ-so͘ Ki-tok ê miâ. Só͘-lô-bûn kóng, "Goá tāi-seng chiū phah-sǹg lí khak sı̄ tha̍k chit hō chheh.” Chiū iô-thâu kúi ē hoan-sin oa̍t tı̄ bı̂n-chhn̂g āu. Tē-cha m̄ chai i khùn á chhíⁿ, koh tha̍k kàu tē jı̄ chiuⁿ bé, Só͘-lô-bûn chiah soè-á siaⁿ kóng, "Lóng sı̄ bô iáⁿ liáu-liáu, m̄ sái koh tha̍k." 
 Tē-cha kóng, "Kiû án-tia iông-ún goá koh tha̍k khah choē cheh." Tē-cha ê ı̀-sù sı̄ ài tha̍k kàu tē saⁿ chiuⁿ, sı̄ lūn kàu pún cho̍k ê koaⁿ, Nı̂-ko-tí-bó͘ kap Iâ-so͘ piān-lūn tō-lí, phah-sǹg lāu-pē tek-khak hoaⁿ-hí chit ê lâi-le̍k. Lāu-pē bô ı̀n i, só͘-í Tē-cha koh tha̍k kàu tē saⁿ chat, sı̄ Iâ-so͘ kā Nı̂-ko-tí-bó͘ kóng, "Lâng nā bô têng-thâu siⁿ chiū boē-oē jı̍p Siōng-tè ê kok. Nı̂-ko-tí-bó͘ kóng, Lâng í-keng lāu, beh thái oē têng-thâu siⁿ? Kiám oē koh jı̍p lāu-bú ê pak-tó͘ lāi siⁿ mah? Iâ-so͘ kóng, Goá sêng-sı̍t kā lí kóng, Lâng nā bô ēng chúi ēng Sèng Sı̂n lâi siⁿ, chiū boē-oē jı̍p Siōng-tè ê kok, tùi he̍k-sin siⁿ ê, sı̄ he̍k-sin, tùi siⁿ ê, sı̄ sı̂n." 
 Só͘-lô-bûn kı̂-koài hit ê oē, kóng, "Che sı̄ sím-mı̍h tō-lí ah? koh tha̍k hō͘ goá thiaⁿ cheh." 
 Tē-cha chiū koh tha̍k. Só͘-lô-bûn peh-khí-lâi chē tı̄ bı̂n-chhn̂g-nih, kóng, "Chit ê têng-thâu-siⁿ ê tō-lí, goá boē hiáu-tit." Tē-cha kóng, "Sèng-keng kı̀-chài, lâng sui-jiân oa̍h, iáu-kú sı̄ chhin-chhiūⁿ sí tı̄ choē nı̍h; só͘-í tek-khak tio̍h kiû Siōng-tè kám-hoà i ê sim, tit-tio̍h choè sin chhòng-chō ê lâng, pún sèng koé-oāⁿ, hoaⁿ-hí thàn Siōng-tè ê hoat-tō͘; che chiū-sı̄ têng-thâu- siⁿ ê ı̀-sù." Só͘-lô-bûn kóng, "Hit pún chheh hō͘ goá khoàⁿ-cheh." Tē-cha hoaⁿ-hí kàu boē kò͘- tit, chiū chiong Sèng-keng hō͘ i. Tha̍k kàu cha̍p-la̍k chat kóng, "Siōng-tè chiong to̍k-siⁿ ê Kiáⁿ siúⁿ-sù sè-kan, hō͘ sı̀n I ê lâng bián tı̂m- lûn, lâi tit-tio̍h éng-oa̍h, I thiàⁿ sè-kan kàu án- ni." Só͘-lô-bûn àm-chı̄ⁿ siūⁿ chit ê ı̀-sù tia̍p-á-kú, hut-jiân chiong chheh hiat tı̄ thô͘-kha. Tē-cha chai i ê ı̀-sù, chiū khioh-khí-lâi siu tı̄ pa̍t ūi, bián-tit lāu-pē khoàⁿ-kı̀ⁿ; sim-lāi àm-chı̄ⁿ kiû Siōng-tè kám-hoà lāu-pē ê sim. 
 Só͘-lô-bûn tùi tha̍k Sèng-chheh liáu-āu, só͘-tha̍k ê ı̀-sù tiâu tı̄ sim-lāi, siông-siông beh tû-khı̀, ia̍h lóng boē, chóng-sı̄ chhùi m̄ káⁿ kóng chhut. Bı̂n-á-jı̍t Só͘-lô-bûn koh kóng. "Tē-cha ah, lí tio̍h koh tha̍k cha-bō͘-jı̍t hit chat têng- thâu-siⁿ ê oē hō͘ goá thiaⁿ." Tē-cha hoaⁿ-hí thàn lāu-pē ê bēng-lēng; tha̍k liáu, nn̄g lâng teh chē bô koh kóng-oē. 
 Hit mı̂ só͘-lô-bûn lóng boē khùn-tit, in-ūi ū sàu; kàu bı̂n-á chá-khí put-sı̂ hoat siūⁿ-khı̀, lóng m̄ sóng-khoài; só͘-í Tē-cha àm-chı̄ⁿ lâu ba̍k-sái iû-goân m̄ káⁿ hián-beng tı̄ goā-bı̄n, koh khah sió-sim chı̄n-la̍t hōng-sêng. Kàu ē-po͘, Só͘-lô-bûn kā i kóng, "Tē-cha ah, goá chá-khí ê só͘ kiâⁿ put-chí sò-pō, ǹg-bāng lí bo̍h-tit kiàn-koài." Tē-cha kóng, "Án-tia, siáⁿ-sū kóng chit ê oē? Goá put-chí thiàⁿ lí, beh thái ū kiàn- koài?" chiū kā i ê pē chim-chhùi, hián-bêng i thiàⁿ ê chêng. 
 Só͘-lô-bûn kā i kóng, "Lí chin sı̄ chhut kı̂ ê cha-bó͘ gín-ná; lí sui-jiân chá-chêng ia̍h siông- siông hàu-sūn goá, chóng-sı̄ chit tia̍p pí chá toā koh-iūⁿ, goá chin sı̄ boē bêng-pe̍k." Tē-cha soè-á siaⁿ ı̀n kóng, "Kiù-chú Iâ-so͘ siúⁿ-sù goá têng-thâu-siⁿ, só͘-í goá pí chêng khah koh-iūⁿ." 
 Só͘-lô-bûn thiaⁿ-kı̀ⁿ ia̍h bô siū-khı̀, chiū kóng, "Tē-cha ah lí láu-sı̍t kā goá kóng, chı̄-chūi bê-he̍k lí sı̀n Iâ-so͘?" Tē-cha chı̍t-hāng chı̍t-hāng kóng-bêng i siū kám-hoà ê in-iû, kap chêng tı̄ lé-pài-tn̂g só͘ tú-tio̍h ê tāi-chı̀, kap bo̍k-su bo̍k-su niû só͘ kóng ê oē, tāi-liok kóng hō͘ i thiaⁿ. 
 Só͘-lô-bûn thiaⁿ-kı̀ⁿ Tē-cha kóng Iâ-so͘ sı̄ Siōng-tè kó͘-chá èng-ún ê Kiù-chú, chiū siū- khı̀ kóng, "Che lóng sı̄ bô iáⁿ." 
 Chit sı̂ Tē-cha í-keng chai lāu-pē sim-lāi lio̍h-á sı̀n, taⁿ kóng bô iáⁿ, put-kò sı̄ goā-phê chng-thāⁿ jia-iám ê khoán-sit, chiū kā i kóng, "Goá sı̄ bô tı̀-sek ê cha-bó͘-kiáⁿ, ū chı̍t hāng goá tek-khak chai; in-ūi Iâ-so͘ sio̍k choē ê kong-lô, goá chiah tit-tio̍h sià choē, Iâ-so͘ tı̄ goá, goá tı̄ Iâ-so͘; só͘ thiàⁿ ê án-tia ah, goá siông-siông kiû Siōng-tè khui lí ê sim-ba̍k, hō͘ lí oē bat goá só͘ bat ê un, oē hióng-siū goá só͘ hióng-siū ê hok-khı̀." 
 Chit ê oē lio̍h-á hut-tio̍h Só͘-lô-bûn ê ı̀-sù, hō͘ i m̄ ài thiaⁿ, nā-sı̄ só͘ thiaⁿ ê í-keng jı̍p i ê hı̄-khang, thàu tı̄ sim-lāi. Tē-cha koh siūⁿ taⁿ tio̍h kóng-bêng ka-kı̄ siū kám-hoà ê in-iû, chiū chiong i tı̄ lé-pài-tn̂g thiaⁿ bo̍k-su khui-thiah Sèng-keng só͘ kóng Iâ-so ê huih kui-kiū goán kap kiáⁿ-sun, hit chat, tı̀-kàu hō͘ i hùn-khí ê chêng-hêng, chı̍t hāng chı̍t hāng siông-sè kóng kàu bêng-pe̍k. Só͘-lô-bûn liû-sim teh thiaⁿ āu- lâi kóng, "Bo̍h-tit kóng, goá taⁿ beh khùn lah." Tē-cha chiū thè tı̄ āu-bı̄n, sim-lāi àm-chı̄ⁿ kám- siā Siōng-tè, chiong tit-tio̍h kiù ê lō͘ chí-sı̄ lāu- pē. 
 Tia̍p-á kú, khoàⁿ-kı̀ⁿ Só͘-lô-bûn hoan-sin, soè-á siaⁿ teh kóng-oē, Tē-cha kiâⁿ kūn bı̂n- chhn̂g chêng, àⁿ hı̄-khang siông-sè thiaⁿ, in-ūi i soè-á siaⁿ teh kóng, thiaⁿ boē bêng, phah-sǹg sı̄ teh kı̂-tó, chí ū thiaⁿ-kı̀ⁿ kóng chı̍t kù huih jı̄. Hut-jiân Só͘-lô-bûn siang-ba̍k thí-khui, khoàⁿ-kı̀ⁿ Tē-cha àⁿ teh thâu thiaⁿ, chiū mn̄g i kóng, "Lí teh siáⁿ-sū?" Ìn kóng, "Goá thiaⁿ-kı̀ⁿ án-tia ê siaⁿ, m̄ chai beh sím-mı̍h mı̍h, só͘-í chiah àⁿ teh thiaⁿ." Só͘-lô-bûn chēng-chēng koh khùn. 
 Bô joā kú khùn chhíⁿ, mn̄g Tē-cha kóng, "Iâ-so͘ ê sù-tô͘ Sèng-keng lāi, ū chı̍t só͘-chāi kóng sià choē ê huih á bô?" Tē-cha sim-koaⁿ hoaⁿ-hí kàu boē kò͘-tit, ı̀n i kóng, Ū ah; sı̄ kóng, "Iâ-so͘ Ki-tok ê huih soé tû-khı̀ lóng-chóng ê choē, chit chat goá lia̍h choè chı̀ pó-poè; chá ê sı̂, goá put-chí iu-būn goá ê choē, tha̍k tio̍h chit chat, sim-koaⁿ chiah siū an-ùi, chin hoaⁿ-hí; taⁿ chhiáⁿ mn̄g án-tia, lí mn̄g chit chat sı̄ sím-mı̍h iân-kò͘? Koh lí bē bat tha̍k Iâ-so͘ ê Sèng-chheh, thái-thó oē chai chit chat?" Só͘-lô-bûn bô ı̀n i. 
 Thêng tia̍p-á kú, Só͘-lô-bûn kā Tē-cha kóng, "Goá ê sim-koaⁿ chhin-chhiūⁿ hé teh sio, sı̍t-chāi tòng-boē-tiâu, goá taⁿ kā lí kóng, lí chhiat- chhiat m̄-thang kā pa̍t lâng kóng, lūn Iâ-so͘ Ki-tok ê huih soé tû-khı̀ lóng-chóng ê choē, goá sı̄ thiaⁿ-kı̀ⁿ lí ê lāu-bú só͘ kóng ê; che sı̄ i lı̂m-chiong ê oē." Kóng soah, Só͘-lô-bûn thı̂- khàu, ēng siang chhiú ng-bı̄n. Tē-cha khoàⁿ-kı̀ⁿ lāu-pē án-ni, ia̍h lâu ba̍k-sái, chóng-sı̄ i tı̄ iu-būn ê tiong-kan sı̍t-chāi ū hoaⁿ-hí, in-ūi tāi-seng ê sı̂ put-chí iu-būn i ê lāu-bú m̄ bat Iâ-so͘,kiaⁿ liáu i sí-āu tı̂m-lûn,taⁿ hoaⁿ-hí i ê lāu-bú ū oá-khò Iâ-so͘ ê huih, chiū sı̄ sí-āu tek-khak tit-tio̍h kiù. Só͘-lô-bûn in-ūi iu-būn lâu ba̍k-sái, ba̍k-chiu siap khiok khùn-khı̀. Tê-cha chiū siá chı̍t tiuⁿ phoe kià hō͘ bo̍k-su niû, hō͘ i chai, lāu-pē só͘ kóng ê hó siau-sit. 
 Só͘-lô-bûn in-ūi kūn-lâi só͘ thiaⁿ chiah ê tāi- chı̀, sim-lāi boē pêng-an, só͘-í i ê pı̄ⁿ oh-tit hó, chóng-sı̄ Tē-cha khûn-khûn kı̂-tó, kiû Siōng-tè kám-hoà lāu-pē ê sim, pó-choân i ê sı̀ⁿ-miā, i-hó i ê pı̄ⁿ, ia̍h m̄ káⁿ kap i ê pē kóng siuⁿ choē oē, kiaⁿ-liáu kiáu-jiáu i ê sim. Só͘-lô-bûn siông-siông kiò Tē-cha tha̍k Sèng-keng hō͘ i thiaⁿ, ia̍h ū-sı̂ ka-kı̄ tha̍k, khó-sioh tha̍k bô joā kú chiū chiong chheh hiat-teh, chhin-chhiūⁿ ū kiaⁿ ê ı̀-sù. 
 Ū chı̍t jı̍t, Tê-cha chih-tio̍h chı̍t tiuⁿ phoe, Só͘-lô-bûn mn̄g i chit tiuⁿ phoe sı̄ chı̄-chūi kià lâi. Tē-cha ı̀n i kóng, "Sı̄ goá ê pêng-iú bo̍k-su niû Má-lı̄-a siá ê." Tē-cha chiū sēng chit ê ki-hoē kóng bo̍k-su kap i ê bó͘ só͘ hián-bêng ê thiàⁿ-thàng, put-chí hó khoán-thāi i. Só͘-lô-bûn hoaⁿ-hí, kóng, "Goān Siōng-tè chiok-hok in, chiah hō͘ in tāi-seng thiàⁿ-thàng lí," Tùi chit tia̍p í-āu, Tē-cha siông-siông siá phoe hō͘ bo̍k-su niû, chiū m̄ sái ún-ba̍t, nā tú-tio̍h lé-pái- jı̍t, beh khı̀ lé-pài-tn̂g thiaⁿ tō-lí, chiū bêng-bêng kā i ê lāu-pē kóng; i ê pē-chí ū thó͘-khùi ia̍h bô kı̀m i. 
 Só͘-lô-bûn ê pı̄ⁿ ū khah hó, tú-tio̍h joa̍h-thiⁿ ê sı̂, i-seng khǹg i tio̍h chiām-chhiáⁿ lı̄-khui i ê chhù, khı̀ pa̍t só͘-chāi. Tùi án-ni pē kiáⁿ nn̄g lâng chē chhia chiū khı̀. 
 Chhia kiâⁿ bô joā kú. Tē-cha kia̍h thâu hn̄g-hn̄g khoàⁿ-kı̀ⁿ bo̍k-su ê chhù, kap lé-pài-tn̂g, hoaⁿ-hí kàu boē kò͘-tit, chiū kí hō͘ i ê lāu-pē khoàⁿ. Só͘-lô-bûn hián-bêng i siū-khı̀ ê bı̄n, àⁿ thâu bô beh khoàⁿ; Tē-cha khoàⁿ-kı̀ⁿ lāu-pē chit hō khoán-sit, kiaⁿ-liáu āu-jı̍t m̄ khéng thiaⁿ i kóng Iâ-so͘ ê hok-im, chiū sim-koaⁿ put-chí iu-būn, m̄ chai beh cháiⁿ-iūⁿ. 
 Só͘-lô-bûn tùi kàu pı̄-sú ê só͘-chāi liáu-āu, i ê pı̄ⁿ chiū hó, chóng-sı̄ pı̄ⁿ jú hó, it-hoat tí-tng chin-lí boē tiâu, sim-lāi chhin-chhiūⁿ chiàn-tiûⁿ, bô chı̍t-jı̍t oē pêng-an, ū-sı̂ liông-sim hoat-hiān, kı̀-tit kó͘-chá Siōng-tè bat èng-ún beh hō͘ Kiù-chú kàng-seng, taⁿ soè-jı̄ séng-chhat, chai í-keng èng-giām, Iâ-so͘ chin-chiàⁿ sı̄ Siōng-tè ê Kiáⁿ. Koh khoàⁿ-kı̀ⁿ Tē-cha tùi sı̀n Iâ-so͘ liáu-āu, sèng-chêng un-jiû, kap chêng bô saⁿ-tâng, chiū sim-koaⁿ hoaⁿ-hí; chóng-sı̄ ū chı̍t hāng boē bêng-pe̍k. Tē-cha siông-siông kóng i ê choē tāng, ia̍h ka-kı̄ chheng sı̄ toā ū choē ê lâng. Nā-sı̄ chiàu Só͘-lô-bûn phah-sǹg sı̄ ū gı̄ ê lâng, chhin-chhiūⁿ sı̄ ū toā kong-lô ê lâng só͘ kóng ū choē ê lâng, m̄ chai cháiⁿ-iūⁿ koé- seh. Sui-jiân chai Iâ-so͘ sı̄ chin ê Kiù-chú, sim ài-beh sı̀n I; nā-sı̄ kiaⁿ lâng thí-chhiò, só͘-í siū-khı̀ Iâ-so͘ ê chêng koh-chài hoat-khí. 
 Hit mı̂ Só͘-lô-bûn khùn boē lo̍h-bı̂n, sim-lāi ê liām-thâu chhin-chhiūⁿ hái-éng hō͘ hong chhe, iô-choah bô tiāⁿ-tio̍h, àm-chı̄ⁿ siūⁿ cha-bó͘ kiáⁿ í-keng choè Iâ-so͘ ê ha̍k-seng, che sı̄ chin kiàn-siàu, siat-sú nā pún-sin koh choè Iâ-so͘ ê ha̍k-seng, tek-khak hō͘ pún cho̍k ê lâng só͘ khı̀-choa̍t, che sı̄ koh khah kiàn-siàu. Koh siūⁿ-tio̍h i ê bó͘ lı̂m-chiong ê oē, kóng Iâ-so͘ ê huih oē soé tû-khı̀ lóng-chóng ê choē, m̄ chai tio̍h thàn tá-lo̍h chı̍t pêng khah hó; siūⁿ-lâi siūⁿ-khı̀, sim-koaⁿ toā khó͘. Kàu thiⁿ-kng khí- lâi, thiⁿ-khı̀ chheng-liâng, jı̍t-thâu tùi tang-hng khí-lâi, pah hoe bō͘-sēng, chiáu siaⁿ teh gı̂m chhin-chhiūⁿ chhiùⁿ-koa, hong-chheng khı̀ sóng, chı̄n sı̄ hó kéng-tı̀; chóng-sı̄ Só͘-lô-bûn lóng m̄ chai thang hoaⁿ-hí, hoán-tńg ta̍k sı̂ iu- ut. Hut-jiân thiaⁿ-kı̀ⁿ pâng-lāi ū lâng teh kóng- oē ê siaⁿ, m̄ chai sı̄ chı̄-chūi, chiū sak jı̍p-khı̀, khoàⁿ-kı̀ⁿ Tē-cha kūi tı̄ toē-nı̍h teh kèng-pài Siōng-tè. 
 Tē-cha kı̂-tó soah, chiū khí-lâi mn̄g lāu-pē pêng-an. Só͘-lô-bûn khoàⁿ-kı̀ⁿ toh téng ū chı̍t pún chheh, hian-khui khoàⁿ sı̄ Iâ-so͘ ê Sèng-keng, Tē-cha kūn chêng, mn̄g i ê lāu-pē kóng, "Só͘ thiàⁿ ê án-tia ah, lí taⁿ sı̀n Ia-so͘ bô?" Chit siaⁿ ê mn̄g, chhı̀ jı̍p Só͘-lô-bûn ê sim, chhin-chhiūⁿ hé-nı̍h thiⁿ iû, chiū the̍h hit pún chheh, thiah-phoà kúi-nā ia̍h, hiat tı̄ thô͘-kha- nı̍h, piàn sin ngia̍uh-ngia̍uh chhoah, bı̄n-sek chhin-chhiūⁿ thô͘, siū-khı̀ kóng, "Iâ-so͘ ê miâ thang chiù-chó͘." Koh ài-beh ke-thiⁿ lâi siat-to̍k Kóng bē soah, chiū lek lo̍h-khı̀, chhin-chhiūⁿ sí chı̍t-iūⁿ. 
 Tē-cha khoàⁿ-kı̀ⁿ lāu-pē án-ni, toā kiaⁿ chhiú bâng kha loān, toā siaⁿ hiàm i ê lú-pı̄ kín lâi; chhàu-khám tú-á i-seng tùi mn̂g-khàu kè, jı̍p-lâi khoàⁿ, khoàⁿ-kı̀ⁿ i ê lāu-pē kó-jiân chhin-chhiūⁿ sí, chiū kā i bong meh, kóng, "M̄ sái kiaⁿ; sı̄ hūn-khı̀ tiāⁿ-tiāⁿ, bô kú oē ka-kı̄ chhíⁿ," chiū kah lâng kā i soá tı̄ bı̂n-chhn̂g nı̍h. Tē-cha chē tı̄ bı̂n-chhn̂g piⁿ thı̂-kháu, kı̂-tó Siōng-tè; sui-jiân ū choē-choē iu-būn, kı̂-tiong ia̍h ū hoaⁿ-hí, kai-chài i ê pē bô chiù-chó͘ Iâ-so͘ ê miâ lâi sí. 
 Só͘-lô-bûn khùn kúi-nā tiám-cheng kú chiū chhíⁿ, Tē-cha khoàⁿ-kı̀ⁿ i ê chhùi-tûn teh tín-tāng, chiū khí-lâi khoàⁿ lāu-pē beh sím-mı̍h, khoàⁿ-kı̀ⁿ i siang-ba̍k pàng-khoeh, soè-á siaⁿ kóng, "Siōng-tè ah, goá ū toā ê choē, Kiù-chú ah, goá m̄ káⁿ ǹg-bāng un-tián. Taⁿ hoán-hoé m̄ hù lah." Só͘-lô-bûn kóng chiah ê oē, m̄ sı̄ liân-liân kóng, sı̄ hioh tia̍p-á kú chiah kóng chı̍t kù. Tē-cha thiaⁿ chit ê oē, chiah chai i ê lāu-pē ê sim, ka-kı̄ it-hoat kian-sim pek-chhiat kiû Siōng-tè kám-hoà i ê lāu-pē. 
 Só͘-lô-bûn khùn-chhíⁿ, seng-khu put-chí siān. Tē-cha chiū khan i ê chhiú kóng, “Goá kám-siā Siōng-tè ê un-tián.” Só͘-lô-bûn kóng: “Cháiⁿ-iūⁿ kám-siā Siōng-tè ê un-tián? Goá m̄-káⁿ ǹg-bāng un-tián.” Tē-cha kóng: “Só͘ thiàⁿ ê a-tia ah, taⁿ m̄-thang kóng-oē, kiaⁿ-liáu oē sún-hoāi. Che sı̄ i-seng só͘ hoan-hù.” Só͘-lô-bûn chiū chēng-chēng, chiong Tē-cha só͘ phâng lâi ê io̍h, chiap lâi lim. 
 Ū-sı̂ ba̍k-chiu kim-kim siòng Tē-cha, ū-sı̂ ba̍k hiòng thiⁿ, lóng-chóng hián-bêng ū iu-būn ê sim. Hut-jiân kiò-kóng: “Goá sı̄ tı̂m-lûn ê lâng ah, nā ah! Goá boat tit-tio̍h kiù lah.” Tē-cha an-ùi kóng: “A-tia ah, tio̍h ǹg-bāng Siōng-tè ê un, oá-khò Kiù-chú ê thiàⁿ, in-ūi i sı̄ beh chhē só͘ sit-lo̍h ê lâng.” Só͘-lô-bûn kóng: “Goá m̄-káⁿ oá-khò Siōng-tè ê un, iā boē-oē oá-khò Iâ-so͘ ê kiù, goá ta̍uh-ta̍uh sià-to̍k i ê Sèng-miâ.” Tē-cha kóng: “Sui-jiân án-ni, Iâ-so͘ iā-oē sià-bián lí ê choē, tio̍h kı̀-tit Iâ-so͘ hō͘ Í-sek-lia̍t lâng tèng sı̍p-jı̄-keh ê sı̂, ū kiû Siōng-tè kóng: “Pē ah, chèng-lâng m̄-chai só͘ choè, tio̍h lı̂n-bín i, tùi án-ni khoàⁿ, thang chai nā kiû Iâ-so͘, i oē an-ùi tio̍h-boâ kan-khó͘ ê lâng.” Kóng soah, nn̄g lâng chiū chēng-chēng. 
 Tē-cha àm-chı̄ⁿ siūⁿ lāu-pē ê sim beh thái oē koé-pı̀ⁿ kàu chiah kín. Bô loā kú, Só͘-lô-bûn kia̍h-khí chhiú ǹg thiⁿ toā siaⁿ kiò kóng, "Iâ- so͘ ah, khó-lı̂n goá." Che sı̄ So͘-lô-bûn thâu chı̍t pái kiò Iâ-so͘ ê miâ, Tē-cha thiaⁿ-kı̀ⁿ chiū kūi- lo̍h tı̄ lāu-pē ê bı̄n-chêng, thoè i kiû Iâ-so͘ sià- bián lāu-pē ê choē. Phah-sǹg tı̄ thiⁿ-nı̍h ê thiⁿ- sài la̍h hoaⁿ-hí Só͘-lô-bûn ê hoán-hoé choē. 
 Hit sı̂ Tē-cha chiàu ka-kı̄ ê tı̀-sek, ēng hok- im-ê tō-lí, tāi-khài lâi chí-sı̄ i ê lāu-pē; Só͘-lô- bûn liû sim lâi thiaⁿ, i ê sim ia̍h lio̍h-á siū an-ùi. Āu-lâi koh khùn-khı̀, chı̍t chhíⁿ kàu thiⁿ- kng, khùn-chhíⁿ khoàⁿ-kı̀ⁿ Tē-cha chē tı̄ piⁿ- thâu, chiū kā i kóng, "Nā beh chhiáⁿ lí ê pêng- iú Má-lı̄-a ang-bó͘ lâi siong-hoē, lí phah-sǹg in khéng lâi á m̄?" Tē-cha ı̀n kóng, "Tek-khak lâi;" chiū pı̄-pān chhia, koh siá chı̍t tiuⁿ phoe, chhe lâng toà-khı̀. 
 Hit tiuⁿ phoe sı̄ kóng, "Saⁿ lı̄-khui bē joā kú, chhin-chhiūⁿ kúi-nā nı̂; sim-koaⁿ siông-siông teh siàu-liām, siūⁿ tāi-jı̂n hu-chhoe kūn-lâi siū Chú ê toā un, hó-tek jı̍t-chı̀n, m̄ sái siūⁿ ia̍h thang chai lah. Chá jı̍t siū lín hó ê kà-sı̄, ín-chhoā goá chı̍t-tiâu hok-khı̀ ê lō͘, thoè goá kı̂-tó, goá kám-siā Siōng-tè, ia̍h kám-siā lí. Taⁿ goá ê lāu-pē gióng-bō͘ chêng chhim, goān siū chí-kàu, káⁿ kiû jı̄ ūi kàng-lı̂m, chiah chhe chhia bé ngiâ-chih. Kiû bo̍h-tit the-sı̂, mn̂g- chêng tán-chih, sūn chhéng kim an." Bo̍k-su chih tio̍h chit tiuⁿ phoe,kap i ê bó͘ Má-lı̄-a tha̍k liáu, nn̄g lâng put-chí kı̂-koài chiū tâng-sim to-siā Siōng-tè; liâm-piⁿ chiūⁿ chhia chiū khı̀, bô joā-kú kàu-tè. Tē-cha chı̍t- ē khoàⁿ-kı̀ⁿ só͘ thiàⁿ ê pêng-iú, hoaⁿ-hí kàu boē kò͘-tit, chiū chhoā bo̍k-su kàu lāu-pē ê só͘-chāi. Tāi-ke kiâⁿ lé bêng-pe̍k, Só͘-lô-bûn kā bo̍k-su kóng, "To-siā sian-siⁿ bô saⁿ khı̀-hiâm lâi kàu goá ê chhù; goá sı̄ tāng choē ê lâng, m̄ chai cháiⁿ-iūⁿ oē thoat-lı̄, cháiⁿ-iūⁿ oē bián lo̍h tē-ge̍k; kiû sian-siⁿ chí-sı̄ goá, hō͘ goá chai tit- tio̍h kiù ê lō͘." 
 Chit ê bo̍k-su sı̄ toā tı̀-sek ê lâng, chiū sēng ki-hoē kóng, "Goá thoè thâu-ke to-siā Siōng-tè, I ū khui lí ê sim, hō͘ lí chai tı̄ Siōng-tè ê bı̄n-chêng lóng bô kong-lô, chiū-sı̄ tāng choē ê lâng. Hoān-nā sèng-tô͘ ê tiong-kan, bô chı̍t lâng bô choē; thong thiⁿ-ē, bô chı̍t lâng oē tùi ka-kı̄ kiâⁿ hó, lâi tit-tio̍h thian-tông ê hok-khı̀; só͘-í Siōng-tè chhe-khián Iâ-so͘ choè bān lâng ê Kiù-chú, thoè lâng sio̍k-choē, chiâⁿ lâng só͘ boē-oē chiâⁿ ê. I ū toā kong-lô, kàu-giah2 thang pó͘ bān lāng ê choē, taⁿ Siōng-tè m̄ ài lán oá-khò ka-kı̄ ê kong-lô, bēng-lēng bān lâng tio̍h hoán-hoé, sı̀n Iâ-so͘, thang tit-tio̍h kiù. Taⁿ m̄ chai thâu-ke lí ia̍h kam-goān hoán-hoé chá-chêng ê tâng choē á bô?" 
 Só͘-lô-bûn ı̀n kóng, "Goá put-chí iu-būn ka-kı̄ ê tāng choē; goá ê choē-ok koàn-boán, kiaⁿ-1iáu Siōng-tè m̄ sià-bián goá. "bo̍k-su kóng, “Lí ê choē sui-jiân tāng, nā-sı̄ Siōng-tè ê un-tián koh khah toā.” Só͘-lô-bûn koh kóng, “Kiaⁿ-liáu Siōng-tè in-ūi goá ê tāng choē, m̄ khéng si-un lı̂n-bín goá." Bo̍k-su ı̀n kóng, "Nā- sı̄ lí kó-jiân kian-sim sı̀n Iâ-so͘, goá chiū chiàu Siōng-tè ê bēng-lēng lâi chí-sı̄, hō͘ lí chai, lí ê choē í-keng sià-bián lah; koh lí nā hoaⁿ-hí, goá chiū thoè lí kı̂-tó Siōng-tè." Só͘-lô-bûn kóng, "Che sı̄ goá ê sim só͘ goān." 
 Hit tia̍p bo̍k-su bo̍k-su niû Tē-cha saⁿ lâng kūi-lo̍h kı̂-tó kóng, Chû-pi ê Siōng-tè ah, goán kūi-lo̍h tı̄ Lí ê bı̄n-chêng, thoè chit ê hoán-hoé choē ê lâng lâi kı̂-tó. Kám-siā Siōng-tè í-keng ēng Sèng Sı̂n kám-tōng i ê sim koaⁿ, hō͘ i chai ka-kı̄ ê choē-koà pí hái-soa khah choē. I siūⁿ ka-kı̄ ê choē pún tāng, koh siūⁿ ka-kı̄ m̄ sı̀n Siōng-tè Lí ê un-tián oē sià-bián i, sı̄ hō͘ i ê choē koh khah tāng, só͘-í kek2 toā iu-būn. Taⁿ goán khún kiû Siōng-tè tio̍h chiong Kiù-chú ê thiaⁿ- thàng, chí-sı̄ i ê sim-koaⁿ, hō͘ i chai Lí ke̍k toā ê un-tián, sı̄ khah iâⁿ lông-chóng ê che-koà; koh tio̍h chiong Kiù-chú í-keng thoè i sio̍k- choē ê tāi-chı̀, hō͘ i siūⁿ kàu oē bêng-pe̍k, tı̍t- tı̍t ǹg-bāng Siōng-tè Lí tek-khak ēng Iâ-so͘ thoè i só͘ lâu ê huih, lâi soé-chheng i sim-lāi ê ù-oè. Tio̍h tài-liām Kiù-chú ê kong-lô, lóng-chóng sià-bián i ê choē, tùi thiⁿ siúⁿ-sù pêng- an, lâi an-ùi i ê sim-koaⁿ. Sim chèng só͘ goān." 
 Kı̂-tó soah, bo̍k-su mn̄g Só͘-lô-bûn kóng, "Thâu-ke, taⁿ lí ê sim chiáⁿ-iūⁿ?" Só͘-lô-bûn kóng, "Goá ê sim chin hoaⁿ-hí, kàu boē hiáu- tit kóng; káⁿ kiû bo̍k-su ta̍k jı̍t lâi goá ê chhù kà-sı̄ goá; chiū put-chí kai-chài." Bo̍k-su kóng, "M̄ sái lí chhiáⁿ, che sı̄ goá ê pún-hūn; goá chū-jiân ta̍k jı̍t tio̍h kàu, goān lí ê sin-khu, sim-koaⁿ lóng tit-tio̍h pêng-an." Kóng soah chiū saⁿ-sı̂ tò khı̀. 
 Só͘-lô-bûn in-ūi sim-koaⁿ hoaⁿ-hí, chiū i ê pı̄ⁿ lóng hó, seng-khu chiām-chiām ióng-kiāⁿ. Bo̍k-su ta̍k jı̍t lâi, chiong Sèng-keng iàu-kín ê chiuⁿ chat khui-thiah hō͘ i thiaⁿ, koh ēng choē-choē hoa̍t-tō͘ ín-chhoā i. Tùi án-ni, Só͘-lô-bûn it-hoat bêng-pek Siōng-tè ê tō-lí, ná kian-kò͘ sı̀n Chú, choan-bū káng-kiù Sèng-keng, kap Tē- cha pē kiáⁿ saⁿ-thiàⁿ pí chêng khah chhim. 
 Kè kúi-nā jı̍t, Só͘-lô-bûn seng-khu í-keng ióng-kiāⁿ, ài-beh tò-khı̀ i ê chhù, thang pān tāi-chı̀; chiū tāi-seng tiāⁿ-tio̍h ı̀-sù, tek-khak beh jı̍p Iâ-so͘ ê Sèng-hoē. Tò-khı̀ liáu-āu, chiū khı̀ lé-pài-tn̂g kiû sé-lé, tùi án-ni, pē-kiáⁿ tâng chı̍t jı̍t niá soé-lé, kong-hêng jı̄n choè Iâ-so͘ ê ha̍k-seng tı̄ Sèng-hoē ê bı̄n-chêng. Thong Sèng-hoē lāi ê lâng, lóng-chóng toā hoaⁿ-hí, āu-lâi pē kiáⁿ nn̄g-lâng kian-sim thàn Iâ-so͘ ê tō- lí, ēng hó ê só͘ kiâⁿ kui êng-kng Siōng-tè, ǹg-bāng lō͘-bé tit-tio̍h thian-tông éng-oán ê hok- khı̀.