Hông Hi-seng ê Lông-bı̂n

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

Tâi-oân koè-khı̀ sı̄ lông-gia̍p ûi chú ê siā-hoē, tı̄ lông-chhoan lāi-té kò͘ 3 tǹg chho͘-pá sı̄ ta̍k-ê siōng toā ê seng-oa̍h bo̍k-phiau. Siā-hoē-sū iah sı̄ chèng-hú chèng-chhek lóng sı̄ ha̍k-chiá koaⁿ-oân hit koá toā-thâu-á teh chè-tēng. M̄-koh chit koá koaⁿ-oân ha̍k-chiá teh chè-tēng chèng-chhek ê sı̂-chūn, lóng koaiⁿ tı̄ pān-kong-sek lāi khui-hoē thó-lūn, lóng bô khak-sı̍t khı̀ liáu-kái siōng sek-ha̍p jı̂n-bı̂n ê chò-hoat. Tō chhiūⁿ chit kái iâⁿ-tūi lâi kàu Pi-thâu-poè, tō tú-tio̍h a-peh teh kàn-kiāu Khoân-pó-kio̍k, in-ūi choh-sit a-peh teh sio tiū-chháu, soah khı̀ hō͘ Khoân-pó-kio̍k khui hoa̍t-toaⁿ, a-peh kiāu kóng: “Goá ài koè seng-oa̍h, hit koá koaⁿ-oân ū siáⁿ-mih lâng lâi khoàⁿ koè goán choh-sit ê koè-têng? Ū toh 1 ê lâi mn̄g koè goán sı̄ án-choáⁿ beh sio tiū-chháu?” Sio tiū-chháu hoān-sè ē éng-hióng tio̍h khong-khı̀ kap kau-thong, m̄-koh koaⁿ-liâu hē-thóng it-hiòng koàn-sı̀ ēng “kı̀m-chí” ê chho͘-ló͘ chhiú-hoat, tú-tio̍h siáⁿ-mih būn-tê, nā m̄-sı̄ ēng chho͘-ló͘ ê hong-sek, tō-sı̄ hō͘-siong sak koè-lâi koh sak koè-khı̀. Chèng-hú kám m̄-sı̄ beh thè jı̂n-bı̂n ho̍k-bū--ê? Nah ē tı̍t-chiap kı̀m-chí, m̄-sı̄ tàu siūⁿ kı̂-thaⁿ thè-tāi ê pān-hoat? Sio tiū-chháu ē éng-hióng khong-khı̀ kap kau-thong, ē-sái kái-chò hun-khu sio, iah sı̄ soán-tek hong ê hiòng lâi sio, mā ē-sái chèng-hú khai-chı̂ⁿ bé tiū-chháu hoê-siu chài lı̄-iōng, chhú-lí ê hong-hoat chin chē, hiān-chhú-sı̂ mā ū hoê-siu ê ki-chè, sı̄ án-choáⁿ chiah-ê koaⁿ-liâu bô beh chú-tōng lâi kái-koat būn-tê? In sı̄ án-choáⁿ beh am-khàm, chiah koh ēng hoa̍t-toaⁿ lâi pek lông-bı̂n--leh? Chèng-hú chit-má chek-ke̍k beh khai-hòng sam-thong, koh ū ka-jı̍p WTO ê éng-hióng, toā-liōng kè-siàu kē ê lông-sán-phín siau lâi Tâi-oân chhı̄-tiûⁿ, ap-pek tio̍h Tâi-oân lông-gia̍p ê hoat-tián kap seng-chûn, tû-khı̀ lông-sán-phín siu-jı̍p kiám-chió, mā éng-hióng tio̍h lông-bı̂n kè-sio̍k chèng-choh ê ı̀-goān. Hiān-chhú-sı̂ chhân-chng-lâng jú chò jú liáu-chı̂ⁿ, m̄-koh chóng--sı̄ koh ē siūⁿ kóng chhân-tē khang-khang chiâⁿ phah-sńg, m̄-koh siàu-liân-poè--ê tō bô án-ne siūⁿ--a. Chit chióng chêng-hêng nā kè-sio̍k lo̍h--khı̀, Tâi-oân lông-gia̍p tio̍h-ài soan-pò͘ sí-bông, lán seng-chûn siōng ki-pún ê su-iàu, nā-sı̄ tio̍h oá-khò chı̀n-kháu, oá-khò China, lán sı̄ beh án-choáⁿ kiâⁿ hiòng khí-kok--leh? (TGB Thong-sı̀n tē 58 kı̂, 2004 nı̂ 7 goe̍h)