Kok-ka gí-giân hoat-tián hoat

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
Kok-ka gí-giân hoat-tián hoat
Tī 2018 nî 12 goe̍h 25 hō li̍p-hoat (Hiān-hêng tiâu-bun)
Chok-chiá:Bô hoat-tō͘ khe-khó
Wikipedia piau-chì Wikipedia kāng miâ ê bûn-chiong: Kok-ka gí-giân hoat-tián hoat

Tiong-hôa-bîn-kok 107 nî 12 goe̍h 25 chè-tēng 18 tiâu
Tiong-hôa-bîn-kok 108 nî 1 goe̍h chhe 9 kong-pò1."Hôa chóng it gī jī tē 10800003831 hō chóng-thóng-lêng[1]" chè-tēng kong-pò͘ choân-bûn 18 tiâu; tû tē 9 tiâu tē 2 hāng kui-tēng î 12 nî kok-bîn ki-pún kàu-io̍k khò-têng kang-iàu chóng-kang chū kok-bîn sió-o̍h, kok-bîn tiong-o̍h kap ko-kip tiong-téng ha̍k-hāu 1 nî khai-sí si̍t-si āu 3 nî si-heng gōa, kî-î chū kong-pò͘ ji̍t si-heng.


Tē 1 tiâu (Li̍p-hoat bo̍k-tek)[siu-kái]

Ūi chun-tiōng kok-ka to-goân bûn-hòa ê cheng-sîn, chhiok-chìn kok-ka gí-giân ê thoân-sêng, ho̍k-chín kap hoat-tián, taⁿ choan-kang lâi chè-tēng pún hoat.

Kok-ka gí-giân ê thoân-sêng, ho̍k-chín kap hoat-tián, tû-liáu kî-tha hoat-lu̍t lēng-gōa ū kui-tēng í-gōa, tio̍h chiàu pún hoat ê kui-tēng.

Tē 2 tiâu (Chú-koán ki-koan)[siu-kái]

Pún hoat só͘ chheng chú-koan ki-koan: tī tiong-iong sī Bûn-hòa-pō͘; tī ti̍t-hat-chhī sī ti̍t-hat-chhī chèng-hú; tī koān (chhī) sī koān (chhī) chèng-hú.

Pún hoat kui-tēng sū-hāng, nā ū khan-sia̍p tio̍h kî-tha ki-koan gia̍p-bū koân-chek ê chéng-hêng, hiah-ê ta̍k-ê ki-koan tio̍h phòe-ha̍p mā tio̍h hia̍p-chō͘; pit-iàu ê sî iû tiong-iong chú-koán ki-koan thê-pò Hêng-chèng-īⁿ hia̍p-tiau.

Tē 3 tiâu (Kok-ka gí-giân ê tēng-gī)[siu-kái]

Pún hoat só͘ chheng Kok-ka gí-giân, chí Tâi-oân kok kò͘-iú cho̍k-kûn sú-iōng ê chū-jiân gí-giân kap tâi-oân chhiú-gí.

Tē 4 tiâu (Kok-bîn sú-iōng Kok-ka gí-giân eng put-siū kî-sī a̍h-sī hān-chè)[siu-kái]

Kok-ka gí-giân lóng sī pêng-téng. Kok-bîn sú-iōng kok-ka gí-giân bōe-sái siū-tio̍h kî-sī a̍h-sī hān-chè.

Tē 5 tiâu (Tēng-kî tiàu-khai kok-ka gí-giân hoat-tián hōe-gī)[siu-kái]

Tiong-iong chú-koán ki-koan tio̍h tēng-kî tiàu-khai kok-ka gí-giân hoat-tián hōe-gī, gián-gī, hia̍p-tiau kap thui-tián kok-ka gí-giân hoat-tián sū-bū.

Tē 6 tiâu (Tiong-iong kap tē-hng eng thui-tōng kok-ka gí-giân siong-koan sū-bū)[siu-kái]

Tiong-iong chú-koán ki-koan kap tiong-iong bo̍k-tek sū-gia̍p chú-koán ki-koan tek chí-tēng choan-chek tan-ūi, thui-tōng kok-ka gí-giân siong-koan sū-bū.

Ti̍t-hat-chhī, koān (chhī) chú-koán ki-koan tek chí-tēng choan-chek tan-ūi, thui-tōng kok-ka gí-giân siong-koan sū-bū.

Tē 7 tiâu (Tùi-î biān-lîm thoân-sêng ûi-ki ê kok-ka gí-giân chi tek-pia̍t po-chióng chhò͘-si)[siu-kái]

Tùi tit-beh tú-tio̍h thoân-sêng ûi-ki ê kok-ka gí-giân, chèng-hú tio̍h iu-sian thui-tōng i ê thoân-sêng, ho̍k-chín kap hoat-tián téng ê tek-pia̍t po-chióng chhò͘-si jû-hā:

  1. Kiàn-tì phó͘-cha ki-chè kap chu-liāu-khò͘ hē-thóng.
  2. Kiān-choân kàu-ha̍k chu-goân kap gián-kiú hoat-tián.
  3. Kiông-hòa kong-kiōng ho̍k-bū chu-goân kap êng-chō iú-siān sú-iōng khoân-kéng.
  4. Thui-kóng tāi-chiòng thoân-pò͘ sū-gia̍p kap kok-chióng hêng-sek thong-sìn ho̍k-bū.
  5. Kî-tha chhiok-chìn biān-lîm thoân-sêng ûi-ki ê kok-ka gí-giân hoat-tián sū-hāng.

Tē 8 tiâu (Kok-ka gí-giân tiau-cha kap kî su-siá hē-thóng ê gián-tēng)[siu-kái]

Chèng-hú tio̍h teng-kì tiau-cha thê-chhut kok-ka gí-giân hoat-tián pò-kò, kiàn-tì kok-ka gí-giân chu-liāu-khò͘.

Tiong-iong bo̍k-tek sū-gia̍p chú-koán ki-koan eng hoe-tông tiong-iong chú-koán ki-koan, gián-tèng phiau-chún hòa chi kok-ka gí-giân su-siá hē-thóng.

Tē 9 tiâu (Kok-ka gí-giân chi kàu-io̍k kap ha̍k-si̍p chu-goân)[siu-kái]

Tiong-iong kàu-io̍k chú-koán ki-koan kap ti̍t-hat-chhī, koān (chhī) chú-koán ki-koan eng po-chióng ha̍k-lêng chiân iú-jī ha̍k-si̍p kok-ka gí-giân chi ki-hōe.

Tiong-iong kàu-io̍k chú-koán ki-koan eng-î kok-bîn ki-pún kàu-io̍k kok kai-tōaⁿ, chiong kok-ka gí-giân lia̍t-ûi pō͘-tēng khò-têng.

Ha̍k-hāu kàu-io̍k tek sú-iōng kok kok-ka gí-giân ûi-chi.

Tiong-iong kàu-io̍k chú-koán eng chióng-lē tāi-choan hāu-īⁿ, gián-kiú ki-kò͘ khai-siat kok-ka gí-giân siong-koan khò-têng, kap chìn-hêng siong-koan ha̍k-su̍t gián-kiú.

Tiong-iong bo̍k-te̍k sū-gia̍p chú-koán ki-koan kap ti̍t-hat-chhī, koān (chhī) chú-koán ki-koan eng tì-le̍k oân-pī kok-ka gí-giân kàu-io̍k ha̍k-si̍p chi kàu-châi, su-che̍k, sòaⁿ-siāng ha̍k-si̍p téng siong-koan chu-goân.

Tē 10 tiâu (Kok-ka gí-giân su-chu chi pôe-io̍k kap phèng-iōng)[siu-kái]

Tiong-iong kàu-io̍k chú-koán ki-koan eng pōe-iok kok-ka gí-giân kàu-su, pēng hia̍p-chō͘ ti̍t-hat-chhī, koān (chhī) chú-koán ki-koan í choan-chit hong-sek phèng-iōng ûi goân-chek.

Kok-ka gí-giân su-chu pôe-io̍k kap phèng-iōng pān-hoat, iû tiong-iong kàu-io̍k chú-koán ki-koan lēng tēng chi.

Tē 11 tiâu (Chèng-hú ki-koan (ki-kò͘) thê-kiong kong-kiōng chu-goân to-gí-giân ho̍k-bū)[siu-kái]

Kok-bîn chham-ú chèng-hú ki-koan (ki-kò͘) hêng-chèng, li̍p-hoat kap su-hoat thêng-sū sî, tek sú-iōng kî soán-te̍k chi kok-ka gí-giân.

Chèng-hú ki-koan (ki-kò͘) eng î pit-iàu sî thê-kiong kok kok-ka gí-giân kan chi thong-e̍k ho̍k-bū, pēng chek-ke̍k pôe-io̍k kok kok-ka gí-giân thong-e̍k jîn-châi.

Tē 12 tiâu (Te̍k-tēng khu-he̍k thong-hêng chi kok-ka gí-giân chi chí-tēng kap kî po-chióng)[siu-kái]

Ti̍t-hat-chhī, koān (chhī) chú-koán ki-koan tek sū só͘-hat cho̍k-kûn chi su-kiû, keng kai tē-hng li̍p-hoat ki-koan gī-koat āu, chí-tēng te̍k-tēng kok-ka gí-giân ûi khu-he̍k thong-hêng-gí chi it, pēng teng-teng kî sú-iōng pó-chiòng sū-hāng.

Tē 13 tiâu (Kok-ka gí-giân thoân-pò͘ koân ê po-chióng)[siu-kái]

Ū têng-hiān kok-ka gí-giân chi bûn-hòa to-iūⁿ-sèng, chèng-hú eng chióng-lē chhut-pán, chè-chō, pó-iàⁿ to-goân kok-ka gí-giân chi chhut-pán-phín, tiān-iáⁿ, kong-pò͘ tiān-sī chiat-bo̍k kap kok-chióng hêng-sek thong-sin thoân-pò͘ ho̍k-bū.

Chèng-hú koan-chō͘ chiông-sū thoân-pò͘ chi châi-thoân-hoat-jîn eng thê-kiong kok-ka gí-giân to-goân ho̍k-bū, pēng tek siat-li̍p kok-ka gí-giân kong-pò͘, tiān-sī choan-sio̍k pîn-tō kap kok-chióng hêng-sek thong-sin thoân-pò͘ ho̍k-bū.

Tē 14 tiâu (Chèng-hú thang pó͘-chō͘, chióng-lē thui-kóng kok-ka gí-giân)[siu-kái]

Chèng-hú thang pó͘-chō͘, chióng-lē hoat-jîn kap bîn-kan thoân-thé thui-kóng kok-ka gí-giân.

Tē 15 tiâu (Kok kok-ka gí-giân lêng-le̍k jîn-chéng ê pān-lí kap kui-hùi ê cheng-siu)[siu-kái]

Tiong-iong bo̍k-te̍k sū-gia̍p chú-koán ki-koan eng pān-lí kok kok-ka gí-giân lêng-le̍k jîn-chéng.

Tiong-iong bo̍k-te̍k sū-gia̍p chú-koán ki-koan pān-lí chiân-hāng jîn-chéng eng cheng-siu chi kui-hùi, pit-iàu sî tek bián-cheng, kiám-cheng hek thêng-cheng.

Tē 16 tiâu (Kong-bū jîn-oân ê chin-soán sū gia̍p-bū su-iàu, hu-ka kok-ka gí-giân lêng-le̍k cheng-bêng)[siu-kái]

Ūi thê-kiong kok-bîn sek-chhiat ho̍k-bū, tiong-iong kap tē-hng kong-bū jîn-goân ê chin-soán tek sū gia̍p-bū su-iàu, hu-ka kok-ka gí-giân lêng-le̍k cheng-bêng chò-ûi chu-keh tiàu-kiaⁿ.

Tē 17 tiâu (si-hêng sè-chek)[siu-kái]

Pún hoat si-hêng sè-chek, iû tiong-iong chú-koán ki-koan tēng-chi.

Tē 18 tiâu (si-hêng ji̍t)[siu-kái]

Pún hoat tû tē 9 tiâu tē 2 hāng kui-tēng î 12 nî kok-bîn ki-pún kàu-io̍k khò-têng kang-iàu chóng-kang chū kok-bîn sió-o̍h, kok-bîn tiong-o̍h kap ko-kip tiong-téng ha̍k-hāu 1 nî khai-sí si̍t-si āu 3 nî si-heng gōa, chū kong-pò͘ ji̍t si-heng.

  1. 制定國家語言發展法 Pang-bô͘:Wayback, 中華民國總統府.