Kui-lô Toān 02

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
Tē sı̀ chiuⁿ 
Tùi hit jı̍t liáu-āu, bô lūn chá-khí jı̍t-tàu ê-hng, chheng-chheng siūⁿ-tio̍h hit ê sin tit-tio̍h ê pó-poè. Chá goá lóng bē bat khoàⁿ-kı̀ⁿ chit hō súi chheh, bô phah-sǹg goá hiān sı̂ ū tit-tio̍h, chheh-tiong ê oē, sui-jiân boē hiáu-tit, m̄ kú chı̄n pó-sioh; ta̍k jı̍t chheh bô pàng chhiú, ū êng chiū ia̍h-ia̍h khoàⁿ, nā-sı̄ goá só͘ ài ê m̄ sı̄ chheh-tiong ê tō-lí, sı̄ ài hit pún chheh choá chin pe̍h, jı̄ chin o͘, kap chin súi. Chá goá ū sím-mı̍h só͘ ài ê , lóng khit goán lāu-bú siu-khı̀, só tı̄ siuⁿ-lāi, i chún, goá chiah káⁿ the̍h-chhut-lâi, só͘-í hit ê mı̍h lóng boē sǹg-tit sı̄ goá ê. Chit ê chheh sı̄ hit ê thài-thài hō͘ goá, chiong i kap goá ê miâ-jı̄ lóng siá tı̄ chheh-nı̍h, goá chiah chı̄n pó-sioh. Hit jı̍t chiong chheh the̍h kàu goán tau hō͘ goán lāu-bú khoàⁿ, i iā beh soà siu-khı̀, thèng-hāu toā-hàn chiah beh hō͘ goá. I kóng, Chiong chit hō súi chheh, hō͘ chit ê m̄-bat jı̄ ê gín-á, ū sím-mı̍h lō͘-ēng? Hit ê thài-thài nā-sı̄ hō͘ lí koáⁿ-chı̂ⁿ, choè saⁿ boé oê, iā sı̄ hó; lí khoàⁿ lí ê saⁿ lóng phoà lah, goá iā bô êng thang siông-siông kā lí pó͘. 
Goá kóng, Khoàⁿ chit ê chheh, pí saⁿ khah hó, goá chit ê phoà saⁿ chhēng koàiⁿ-sı̀ lah, chiū bô iàu-kín. Goán lāu-bú kóng, Tio̍h chiong lí ê chheh, hē tı̄ kè-á téng, boē phah pháiⁿ. Goá kóng, Hit ê kè-á téng siuⁿ koâiⁿ, the̍h boē tio̍h. Goán lāu-bú kóng, Lí the̍h boē tio̍h, iáu-kú oē khoàⁿ-kı̀ⁿ, lí m̄-bat jı̄, the̍h iā bô lō͘-ēng. Goá chiū háu, kah i bo̍h-tit hē tı̄ hia. I kóng, Chhut-chāi lí. Chiah goá ta̍k jı̍t the̍h-tio̍h chheh, sı̂-khek bô pàng chhiú, liân mı̂-sı̂ khùn-chhíⁿ, iā the̍h chheh hē tı̄ heng-khám. 
Hit pún chheh phê kap chheh piⁿ ê kim, loè kàu lóng kū. Ta̍uh-ta̍uh teh siūⁿ hit ê thài-thài só͘ kóng ê oē, ài goá tio̍h chhē lâng kà goá bat jı̄, o̍h tha̍k chheh, ǹg-bāng nā oē hiáu tha̍k, hit ê thài-thài kap I-tí ko͘-niû mê nı̂ tò-lâi, tek-khak hoaⁿ-hí, chóng-sı̄ m̄ chai beh cháiⁿ-iūⁿ chiah o̍h oē hiáu-tit. Ū-sı̂ siūⁿ kàu goán kúi-ê chhù-piⁿ ū chheh khoàⁿ i siông-siông the̍h teh tha̍k, nā-sı̄ in ê chheh lóng sı̄ Ui-lı̄-sū kok oē, goá chit pún Sèng-keng, kú sı̄ Eng-kok oē, chai in iā m̄-bat. Ū-sı̂ siūⁿ kàu Hó͘-ní, i tı̄ o̍h-nı̍h bat tha̍k Eng-kok oē ê chheh, beh kah i kà goá, mı̄ kiaⁿ-liáu-boē choè tit, it-lâi Hó͘-ní bô tiāⁿ-tio̍h tı̄ ke-nı̍h, jı̄-lâi chiū-sı̄ tı̄ ke-nı̍h, i iā m̄ ài kóng-oē, lâng nā beh chhiáⁿ i choè chı̍t ê sió-khoá, i ê ba̍k-chiu chiū tı̀ⁿ kàu hiông kài-kài, i pún pháiⁿ sèng-tē, taⁿ koh khah chhám. Khoàⁿ i ê sim ná chún ū teh siūⁿ sím-mı̍h, in-ūi Kho-ní kā goá kóng, ū chı̍t jı̍t khoàⁿ-kı̀ⁿ i tó tı̄ hí soaⁿ-nı̍h teh háu, chiah m̄ káⁿ kah i kà goá. In-ūi beh bat jı̄, goá éng-sı̂ kā Kho-ní kóng, siūⁿ khoàⁿ ū sím-mı̍h hoat chiah oē tit-tio̍h, chóng-sı̄ siūⁿ lóng bô. 
Ū chı̍t jı̍t hut-jiân siūⁿ-khí hit ê thài-thài kóng, Lí nā ū sím-mı̍h oh kap gı̂-ngái ê sū, thang tùi Iâ-so͘ kiû, I sı̄ thiàⁿ lí, beh pang-chān lí. Koh kóng, Lí kóng sím-mı̍h oē, Iâ-so͘ lóng oē thiaⁿ-kı̀ⁿ. Goá chiū phah-sǹg jı̍t àm khı̀ hái-piⁿ bô lâng khoàⁿ-kı̀ⁿ ê só͘-chāi, chiong goá ê sim-sū kā I kóng, siūⁿ tek-khak oē hō͘ goá bat jı̄. 
Tāi-chı̀ chhòng liáu, chiū cháu kàu chı̍t ê soaⁿ khut-á, hia lı̄ goán tau hn̄g-hn̄g, chai bô lâng oē thiaⁿ-kı̀ⁿ goá ê oē, chiū chiong sim-lāi ê kan-khó͘ kā Iâ-so͘ kóng, Goá ū chı̍t pún Sèng-keng, chheh-lāi ê ı̀-sù chı̄n ài chai, nā-sı̄ m̄-bat jı̄, iā chhē bô lâng thang kà-sı̄ goá, thiaⁿ-kı̀ⁿ kóng lí chı̄n thiàⁿ gín-á, kiû lí pang-chān kà goá oē bat jı̄. Kóng liáu chiū cháu tò-khı̀ goán tau. Hit sı̂ í-keng àm lah, boē khoàⁿ-kı̀ⁿ jı̄, ko͘-put-chiong tio̍h thèng-hāu kàu thiⁿ-kng chiah koh khoàⁿ. 
Kàu bı̂n-á chá-khí, jı̍t chhím-á chhut, chiū tùi chím-thâu kha the̍h chheh chhut-lâi, phah-sǹg oē bat jı̄, bô phài-phe khoàⁿ-liáu, liân chı̍t jı̄ iā m̄-bat, goá ê sim toā sit-bāng, chiū soà khàu. Siūⁿ beh koh chhı̀-khoàⁿ, in-ūi hit ê thài-thài kā goá kóng, nā chiong sim-lāi ê kan-khó͘ lóng kā Iâ-so͘ kóng, I tek-khak pang-chān goá. Siūⁿ i ū kóng án-ni, tek-khak sı̄ chai, só͘-í koh khı̀ tiàm hit ê soaⁿ khut-á kiû Iâ-so͘ hō͘ goá oē bat jı̄, pí téng-pái khah pek-chhiat, liân-liân kúi-nā jı̍t siông-siông sı̄ án-ni kı̂-tó, lóng boē-oē chiàu goá ê sim só͘ ài. 
Ū chı̍t chá-khí goán lāu-bú kah goá khı̀ nı̂ cha-bō͘-jı̍t só͘ soé ê saⁿ, goá thiaⁿ-liáu chiū khı̀ nı̂; chı̍t piⁿ nı̂, chı̍t piⁿ khiok sı̄ kan-khó͘, in-ūi siūⁿ Iâ-so͘ bô thiaⁿ-kı̀ⁿ goá ê oē, kiaⁿ-liáu sı̄ boē hiáu-tit kı̂-tó; chin ài hit ê thài-thài kín lâi kà-sı̄ goá. Tú-á chiong Pí-tek ê té saⁿ, tùi kha-tháng the̍h-khí-lâi, beh nı̂ tı̄ chhiū-ki-nı̍h, thiaⁿ-kı̀ⁿ Kho-ní ê siaⁿ kiò goá kóng, Kui-lô Kui-lô, lí tı̄ tá-lo̍h? Goá ı̀n kóng, Tı̄ chia. I chiū cháu lâi kóng, Ū lah, Ū lah, tit-tio̍h lah. Khoàⁿ i sı̄ khang chhiú lâi, goá kóng, Lí tit-tio̍h sím-mı̍h? I kóng, Goá tit-tio̍h chı̍t ê hoat-tō͘, hō͘ lí thang bat jı̄. Goá thiaⁿ-liáu-bô tiuⁿ-tı̂ chhiú chı̍t ē sang, chiong Pí-tek ê té saⁿ ka-la̍uh thô͘-kha, tah-tio̍h chhiú kóng, Lí tit-tio̍h sím-mı̍h hoat-tō͘? kín lâi kā goá kóng. I cháu kàu soa tui téng kóng, Lí chiūⁿ lâi chia. Goá iā chiū cháu kàu hia. I kóng, Hit hái-piⁿ lı̄ chia saⁿ sı̀ lí lō͘, hit keng sió chhù-téng, lí ū khoàⁿ-kı̀ⁿ bô? Goá kóng, Ū ah, hit keng sı̄ Phok-lo̍k-ko͘ ê chhù. I kóng, Lí iáu m̄ chai mah? Hit ê Phok-lo̍k-ko͘ poaⁿ-khı̀ ū poàⁿ ge̍h-jı̍t kú lah, chit tia̍p ū chı̍t ê chiú-koáⁿ ê Le̍k-tek-ko͘ poaⁿ lâi khiā hia. Goá kóng, Chit ê chiú-koáⁿ lâng sı̄ sím-mı̍h hō lâng? Kho-ní kóng, Bô sím-mı̍h chai; thiaⁿ-kı̀ⁿ kóng sı̄ ka-kı̄ chı̍t ê, koh bat Eng-kok jı̄, iā oē siá. Goá kóng, Lí siūⁿ i beh kà lán mah? Kho-ní kóng, Lán lâi khı̀ kı̀ⁿ i, saⁿ-kap kiû i, tek-khak tio̍h kā i kóng, beh kā i tàu choè sím-mı̍h. Chit tia̍p goá ū teh phah-sǹg tio̍h kā lí kóng, goá beh kā I kóng, kiám-chhái choh chhài-hn̂g, poaⁿ thô͘-thoàⁿ, á-sı̄ choè sió-khoá kang, chóng bô goá kàu chiah toā-hàn lah, iáu-kú sı̄ bô lō͘-ēng lah? lí m̄ sái kiaⁿ boē, goá nā án-ni, i kiám-chhái oē kà lí tha̍k chheh. 
Goá kóng, Lí chin hó khoán-thāi goá, chóng-sı̄ tio̍h oē kı̀-tit goá ê tāi-chı̀. I boē kò͘-tit thèng-hāu, thiaⁿ kàu liáu, chiū koáⁿ-kín cháu tò hoan-khı̀, khı̀ choè kang. Goá iā chiong iáu-bē nı̂ ê saⁿ chiū nı̂ i. Tāi-seng goá ǹg-bāng bat jı̄, í-keng sit-bāng, iā teh siūⁿ Iâ-so͘ bô thiaⁿ goá kı̂-tó, nā ū Kho-ní teh chiàu-kò͘ goá. Koh siūⁿ chit ê ı̀-sù, á-sı̄ Iâ-so͘ tiàm tı̄ i sim-nı̍h, chhin-chhiūⁿ goán gı̄-hū tı̄ hái-piⁿ khioh goá ê sı̂, sı̄ Iâ-so͘ kah i khó-lı̂n goá, chit tia̍p nā Le̍k-tek-ko͘ beh kà goá tha̍k chheh, iā sǹg sı̄ Iâ-so͘ thiaⁿ goá kı̂-tó. Bı̂n-á-jı̍t Kho-ní kap goá beh khı̀ Le̍k-tek-ko͘ in tau, tı̄ lō͘-nih teh kiâⁿ, goá kiâⁿ chin kín, siông-siông pí Kho-ní khah choè thâu, thoa i ê chhiú-ńg, kah i khah kín kiâⁿ. Koáⁿ kàu lı̄ in tau bô hn̄g, chiū kiaⁿ kiàn-siàu, kah Kho-ní khı̀ phah mn̂g, goá toà tı̄ āu-bı̄n teh thèng-hāu. I phah mn̂g, chiū thiaⁿ-kı̀ⁿ lāi-bı̄n ū lâng kóng, Jı̍p-lâi, I chiū sak khui mn̂g khoàⁿ hit keng chhù nā ū chı̍t keng, piàⁿ kàu chheng-khı̀ chheng-khı̀, pí goán tau khah súi, piⁿ-á phah chı̍t tiuⁿ bı̂n-chhn̂g ah-nn̄g-chhiⁿ báng-tà, hoe-phē, piah-nih ū kè-á, khoà oáⁿ-poâⁿ, ē-kha ū kim tang-tang ê thih-lô͘, lāi-bı̄n ū khí-hé teh. Hit piⁿ-á chē chı̍t ūi lāu-toā lâng, chhēng hoe-pò͘ saⁿ, pe̍h chhiú-kun phoa̍h tı̄ keng-thâu, thâu-khak tı̀ chı̍t téng koâiⁿ ê pe̍h bō, koh koà ba̍k-kiàⁿ teh khoàⁿ chheh. Goá teh siūⁿ hit ê lāu-toā teh khoàⁿ ê káⁿ sı̄ Sèng-chheh. I khoàⁿ-kı̀ⁿ goá, ba̍k-kiàⁿ chiū thǹg-khí-lâi kóng, Choè lí jı̍p-lâi lah; goá sui-jiân m̄-bat lín, kú hoaⁿ-hí khoàⁿ lín gín-á. 
Goá thiaⁿ-liáu iáu m̄ káⁿ jı̍p-khı̀. Kho-ní khı̂ⁿ goá ê chhiú jı̍p-khı̀, khiā tı̄ hit ê lāu-toā ê sin-piⁿ kóng, Goá kiò choè Kho-ní, chiàⁿ miâ sı̀ⁿ kiò-choè Hoān Ko-lı̂-niû. Koh kí goá kóng, I miâ Kui-lô, goán khiā-khí tı̄ chí hái-piⁿ, goá oē hiáu-tit choè kang, Kui-lô i chai, lí nā beh kah goá kā lí choè kang, put-koán choh chhài-hn̂g, piàⁿ-sàu, phoà-chhâ, goá lóng oē. Hit ê Le̍k-tek-ko͘ thiaⁿ i kóng án-ni, lóng boē hiáu-tit i teh kóng cháiⁿ-iūⁿ, chiū kóng, Ko-lı̂-niû ah, kóng lóng bô bêng bô pe̍k, lí beh kā goá choè kang, sı̄ ūi-tio̍h siáⁿ-tāi nih? Kho-ní kóng, Tah chit ê Kui-lô chin ài bat jı̄ thang tha̍k chheh, chóng-sı̄ bô lâng thang kà i; thiaⁿ-kı̀ⁿ lâng kóng lí bat Eng-kok jı̄, goá ū kap Kui-lô kóng, nā goá kā lí choè kang, kiám-chhái lí chiah kà i bat jı̄. Le̍k-tek-ko͘ khoàⁿ-kı̀ⁿ goá tiàm tı̄ Kho-ní ka-chiah-āu teh khiā, bı̂-bı̂-á chhiò kóng, Lí chiū-sı̄ Kui-lô mah? thang lâi goá chia, ka-kı̄ kā goá kóng, lí siáⁿ-sū ài beh tha̍k chheh. Goá ı̀n kóng, Ū chı̍t ê thài-thài sàng goá chı̍t pún Sèng-chheh, kah goá tio̍h tha̍k, chóng-sı̄ goá liân chı̍t jı̄ iā m̄-bat. Kho-ní kín-mé chhap-chhùi kóng, I hit pún sı̄ Eng-kok chheh, nā-sı̄ Eng-kok oē i oē hiáu-tit kóng, m̄ kú m̄-bat jı̄, liân jı̄-bú iā m̄-bat, i iū-koh nı̂-kí chió. 
Hit ê Le̍k-tek-ko͘ kóng, Kui-lô lí ài beh chai hit ê Sèng-keng só͘ kà-sı̄ lí ê mah? Goá ı̀n kóng, Chin ài, chin ài, kiû lí kà goá. Hit ê Le̍k-tek-ko͘ kóng, Hó lah, khoàⁿ lí sím-mı̍h sı̂ oē lâi? Goá chiū kín-mé chiap-chhùi kóng, Bı̂n-á àm-thâu chiū beh lâi, chiū ta̍k àm-thâu iā lóng beh lâi. I kóng, Lí àm-thâu chiah beh lâi án-ni hó, tùi bı̂n-á chá-khí, goá tāi-seng chhı̀-khoàⁿ teh. Koh kā Kho-ní kóng, Lí nā beh lâi tha̍k, iā thang. Kho-ní kóng, Goá ê nı̂-kí sui-bóng m̄ sı̄ chió-chió ū khah choē kúi hè lah, choè kang khiok-kı̂ oē, m̄ kú tha̍k chheh chin tūn. 
Hit ê Le̍k-tek-ko͘ kóng, Hé, bô iàu-kín, lí nā beh, goá chiū oē kà lí; goá tú-tio̍h choē-choē ê gín-á pí lí khah tūn lah, āu-lâi lóng bat jı̄ oē tha̍k chheh, lí nā beh tha̍k, iā thang lō͘-nı̍h kap i choè phoāⁿ bián-tit hō͘ i ka-kı̄ chı̍t ê lâi. Kho-ní kóng, Án-ni put-chí hó. Goá chin kám-siā lí, chóng-sı̄ kiaⁿ-liáu goá boē hiáu-tit tha̍k, hō͘ lí hùi-sı̂n nā-tiāⁿ. Hit ê Le̍k-tek-ko͘ koh chhiò kóng, Che sı̄ goá ê tāi-chı̀, goá bô kiaⁿ hùi-sı̂n. Kóng-liáu, i chiū kah goán tò-khı̀. 
Goán chin hoaⁿ-hí, tò-lâi goán tau, tı̄ lō͘-nı̍h teh kiâⁿ kap Kho-ní kóng, Goá siông-siông kiû Iâ-so͘ hō͘ goá bat jı̄, án-ni chit ê lāu-toā chin ài kà lán, phah-sǹg tek-khak sı̄ Iâ-so͘ hō͘ i án-ni. I thiaⁿ-liáu lóng bô ı̀n, goá chai i sim-lāi sı̄ teh siūⁿ sím-mı̍h, chiū chhut-chāi i, bô koh kap i kóng. Ū hiah kú i chiū kóng, Lí só͘ phah-sǹg ê sı̄ chin tio̍h, chin sı̄ Iâ-so͘ hō͘ i án-ni khoán-thāi lán, siūⁿ kàu án-ni tio̍h kám-siā Chú, in-ūi lán beh sím-mı̍h chiū kiû Chú, tit-tio̍h liáu ài boē kı̀-tit Chú ê un, che chin bô ha̍p lí; pí-phēng lán iau koâⁿ gō, chiū khı̀ kā lāu-bú thó chia̍h-chhēng, āu-lâi chiū lóng bô beh kap i kóng chı̍t kù oē, lí phah-sǹg he sı̄ hó gín-á mah? Goá kóng, Goá khoàⁿ iā sı̄ án-ni, tek-khak tio̍h kám-siā Chú Iâ-so͘ ê un chiah tio̍h, kin-àm lán tio̍h kám-siā Chú. Hit sı̂ goán iáu-boē hiáu-tit put-lūn tı̄ sím-mı̍h só͘-chāi lóng thang ēng sim kı̂-tó, nā ū siūⁿ khı̀ hit ê soa khut kı̂-tó, Chú chiah oē thiaⁿ-kı̀ⁿ. Tùi hit jı̍t khí, goá chiū ta̍k jı̍t kı̂-tó Iâ-so͘, ná kı̂-tó ná sı̀n Iâ-so͘ kap goá chin kūn, oē thiaⁿ goá ê oē, iā tek-khak beh chún goá ê só͘ kiû. 
Tē gō͘ chiuⁿ 
Liân-liân kúi-nā lé-pài, goá kap Kho-ní chha-put-to ta̍k jı̍t khı̀ Le̍k-tek-ko͘ in tau, chiong i hit pún toā pún chheh lâi tha̍k. I hit pún chheh ê jı̄, pí goá ê khah hó jı̄n, in-ūi i hit pún chheh ū ūi jı̂n-bu̍t hoe-chháu, goán siông-siông ia̍h khí-lâi khoàⁿ. Lūn jı̄ goá pí Kho-ní khah khoài bat, lūn ı̀-sù i pí goá khah choē bêng-pe̍k. 
Hit ê Le̍k-tek-ko͘ m̄-nā-kà goán bat jı̄, iā siông-siông khui-thiah hō͘ goán thiaⁿ, kà goán tio̍h chiàu tō-lí khı̀ kiâⁿ. Ū chı̍t ê-hng, goá tāi-seng tha̍k Lô-má cha̍p-gō͘ chiuⁿ, kóng, “Lán ióng-kiāⁿ tio̍h iông-ún hit ê loán-jio̍k ê, m̄ thang kiû ka-kı̄ hoaⁿ-hí;” chiah-ê jı̄ goá chha-put-to lóng bat, nā ū chı̍t nn̄g jı̄ m̄-bat. Kho-ní m̄-bat ê sı̄ khah choē; tha̍k-liáu, goá chiū beh tha̍k tē jı̄ chat. Kho-ní kóng, Bián koh tha̍k ē-bı̄n, tio̍h thiaⁿ khoàⁿ sı̄ sím-mı̍h ı̀-sù. Chiū tùi Le̍k-tek-ko͘ kóng, Lí khoàⁿ goá sı̄ ióng-kiāⁿ ê, tı̄ chia bô chı̍t ê gín-á chhin-chhiūⁿ goá ióng-kiāⁿ, siūⁿ chit hō oē ná chhin-chhiūⁿ teh kí goá. Le̍k-tek-ko͘ kóng, Chheh-lāi ê ı̀-sù, chit tia̍p lí boē hiáu-tit, iā ū lí oē hiáu-tit ê. Chit chat chheh sı̄ kóng, lí sı̄ ióng-kiāⁿ ê gín-á, tio̍h iông-ún hit ê soè-hàn loán-jio̍k ê, beh ēng lí ê khùi-la̍t pang-chān in, m̄ sı̄ choan-choan kéng ka-kı̄ só͘ hoaⁿ-hí ê tāi-chı̀. Kho-ní thiaⁿ i, chiū ûn-ûn-á teh kóng, Sı̍t-chāi tio̍h án-ni. Goá chiū koáⁿ-kín kóng, I chı̄n hó khoán-thāi goá, i sı̄ thé-thiap loán-jio̍k ê. Kho-ní chiū khoàⁿ goá kóng, Lí sı̄ cha-bó͘ ê, koh soè-hàn, ko͘-put-chiong tio̍h án-ni khoán-thāi lí, siūⁿ goá khoán-thāi Pí-tek chū-jiân ū cheng-chha. Kho-ní kóng liáu, goá chiū kóng, Siūⁿ chit chat chheh só͘ kí ê, m̄ sı̄ kí Pí-tek, in-ūi i pí lí khah choē hè lah. Le̍k-tek-ko͘ kóng, Pí-tek sı̄ chı̄-chūi? Goá ı̀n kóng, I sı̄ Kho-ní ê jı̄ ko, cha̍p-saⁿ hè lah, i ê io poa̍h phoà-siùⁿ, nā oē tó-teh boē choè sím-mı̍h, pa̍t lâng teh choè sím-mı̍h i lóng boē, i iā bô chhap lâng. Le̍k-tek-ko͘ kóng, Khó-sioh! i boē choè sím-mı̍h, siáⁿ-sū i m̄ o̍h chhiah be̍h, so soh-á ah? Kui-lô lí kà i, hó m̄ hó? Goá kóng nn̄g hāng goá lóng boē hiáu-tit. 
Le̍k-tek-ko͘ kóng, Goá lóng oē kà lí, goá tùi soè-hàn choè koàiⁿ-sı̀ lah, chit tia̍p iáu-kú kı̀-tit, lí beh o̍h mah? Goá ı̀n i kóng, O̍h hit ê, beh-thái ū thang tha̍k chheh nı̍h, goá nā ū àm-thâu chı̍t tia̍p-á kú êng, thang lâi tha̍k chheh, pa̍t sı̂ goán lāu-bú m̄ chún goá lâi. 
Kho-ní kóng, Goá o̍h hit ê, thang á m̄ thang? tha̍k chheh sı̄ khah bô iàu-kín, in-ūi goá chı̄n tūn. Le̍k-tek-ko͘ kóng, Khoàⁿ lí hit ki chhiú hiah chho͘-ló͘, iā m̄ hó so soh-á. Koh kā goá kóng, Lí tha̍k tē jı̄ chat. Goá chiū tha̍k, hit sı̂ sim-lāi lóng bô siūⁿ jı̄, in-ūi goá su-sim beh choè ê, kap chai tio̍h choè ê, nn̄g hō ê liām-thâu, chhap-chhap jû tı̄ sim-lāi. Kho-ní chiū ûn-ûn-á teh tha̍k hit ê tē saⁿ chat kóng, “Ki-tok bô kiû ka-kı̄ ê hoaⁿ-hí.” Goá thiaⁿ chit chat chheh, tı̄ sim-lāi ná sı̄ teh tùi goá kóng ê, goá tha̍k liáu, chiū chú-ı̀ tiāⁿ-tio̍h beh o̍h so soh-á, kā Le̍k-tek-ko͘ kóng, Chhiáⁿ lí kà goá àn-choáⁿ so. I kóng, Lí án-ni chiah sı̄ hó gín-á, lí tiàm hia o̍h so, goá tiàm chia kà Kho-ní tha̍k, kàu lí oē so, i ia̍h oē tha̍k. Hia ū koá ta chháu-á, lí the̍h-lâi, goá kà lí so, chí kúi jı̍t Kho-ní tio̍h koah koá chháu-á, kā Pí-tek pı̄-pān hē-teh. Kho-ní kóng, Án-ni chı̄n hó, goá kā i pı̄-pān. 
Goán chiū tò-khı̀ goán tau. Lūn hit ê so soh-á chı̄n koē o̍h, koh goá iā ài so, o̍h chı̍t lé-pài kú, hit ê Le̍k-tek-ko͘ khoàⁿ liáu chiū kóng, Lí oē hiáu-tit so lah, thang khı̀ kà Pí-tek. 
Goán hit jı̍t tò-lâi ê sı̂, Kho-ní chiū koah chı̍t khún chháu-á, goá the̍h só͘ so ê soh-á, beh tò-khı̀ hō͘ Pí-tek khoàⁿ, hō͘ i chai goá oē hiáu-tit so, iā so chı̄n hó. Kiâⁿ beh kàu goán tau, khoàⁿ-kı̀ⁿ Pí-tek iû-goân tó tı̄ hí soa-nı̍h, goá chiū cháu kàu hia kóng, Pí-tek, goá kā lí kóng chı̍t hāng tāi-chı̀, goá beh kà lí so soh-á; hit ê Le̍k-tek-ko͘ kóng goá sı̄ ióng-kiāⁿ ê, lí sı̄ loán-jio̍k ê, goá eng-kai pang-chān lí. Goá í-keng o̍h oē hiáu-tit so lah, beh lâi kà lí. 
Pí-tek bı̄n choè i oa̍t-khı̀ bô beh khoàⁿ, goá chai i bô sím-mı̍h hoaⁿ-hí, chiū khoeh i hia chē, kóng, Lí m̄ sái siū-khı̀, tú-á chiah teh kóng lí loán-jio̍k ê, sı̄ kóng lí ta̍k jı̍t tiāⁿ-tiāⁿ toà chia, boē-oē thang khı̀ thit-thô, bô chhin-chhiūⁿ goán thang khı̀ siâⁿ-nı̍h, he kiám bô ut-ut chut-chut mah? I thiaⁿ liáu iáu-kú bı̄n choè i oa̍t-teh. Goá koh kóng, Kho-ní liân goá kap hit ê Le̍k-tek-ko͘, lóng siūⁿ lí tek-khak beh o̍h so soh-á, goá ū toà chı̍t tiâu pān lâi, lí siáⁿ-sū m̄ khoàⁿ-khoàⁿ cheh? Kho-ní kā lí koah hiah choē chháu-á hiahN lâi. 
Pí-tek iáu-bô beh chhiù-chhái, iā bô beh khoàⁿ, choè i teh so chhiú, chhin-chhiūⁿ chin kan-khó͘. Bô loā kú i chiū ēng chhiú ng bı̄n khàu-khí-lâi. Goá kóng, Lí m̄ sái khàu, m̄ sái khàu. I kóng, Goá chin iu-būn ah; goá sı̄ bô lō͘-ēng ê lâng, chı̍t-sı̀-lâng sı̄ án-ni lah, goá siūⁿ Kho-ní tı̄ hí chhù nı̍h, lāu-bú bı̄n-thâu-chêng sui-jiân ū hiâm i, m̄ kú ka-chiah-āu teh o-ló i sı̄ chin hó ê gín-á, sı̄ chit ke só͘ oá-khò ê. Chhin-chhiūⁿ lí sı̄ cha-bó͘ ê, m̄ kú oē bāng hê, iā oē tha̍k chheh, goá sı̄ boē choè poàⁿ hāng, iā lóng boē hiáu-tit sím-mı̍h tāi-chı̀ ê lâng. Siūⁿ sè-kan siáⁿ-sū siⁿ goá che bô lō͘-ēng ê lâng? I ná kóng ná khàu, khàu kàu sau siaⁿ, goá chiū chin kiaⁿ, in-ūi i éng sı̂ lóng m̄-bat khàu kàu án-ni, i iā éng m̄-bat kóng ka-kı̄ ê tāi-chı̀. Taⁿ án-ni kóng, chiū bô hoat thang an-ùi i, nā ū chē tı̄ i sin-piⁿ, thiaⁿ i koh kóng sím-mı̍h oē. Tia̍p-á kú i koh kóng, Éng siông-sı̂ lí kap Kho-ní choè-tui, sı̄n goá ka-kı̄ chı̍t ê, taⁿ lí beh kà goá choè chit ê, sı̄ siáⁿ-sū nih? phah-sǹg lí kap Kho-ní lóng bô beh chhap goá. 
Goá kóng, Goá lóng m̄ chai lí ū án-ni siūⁿ, Kho-ní i iā m̄ chai; lí bo̍h-tit án-ni siūⁿ, lí thang kap goá o̍h so soh-á, lí nā o̍h oē hiáu-tit chiū thang choè ū lō͘-ēng ê lâng. Che soh-á nā khı̀ boē, oē ta̍t choē-choē chı̂ⁿ. Chit tia̍p lâng lóng koáⁿ-kín teh siu-lí chhù, soh-á sı̄ choè chhù-téng ê lō͘-ēng, ke-ke hō͘-hō͘ lóng tio̍h ēng. Lí nā so soh-á, oē hō͘ lāu-bú hoaⁿ-hí, kiám m̄ sı̄ ū lō͘-ēng ê lâng mah? 
I thiaⁿ chiah-ê oē, chiū ná bô khàu, chiong i ê chhiú tùi bı̄n-nih pàng-lo̍h-khı̀, khoàⁿ goá só͘ so ê soh-á. Kho-ní iā kā i hiahN chháu-á lâi. Pí-tek khoàⁿ-kı̀ⁿ chiū chı̄n hoaⁿ-hí, beh tāi-seng so chı̍t tiâu chat-á khoàⁿ oē sái-tit á boē sái-tit. Goán saⁿ lâng tiāⁿ-tio̍h chú-ı̀, chiong so soh-á ê tāi-chı̀, bô beh hō͘ goán lāu-bú chai, chiū tı̄ lı̄-khui ke bô hn̄g khı̀ so soh-á. Goán lāu-bú ta̍k jı̍t bô êng, teh koáⁿ choè kang, iā bô chhap goán. Pí-tek so chı̍t tiâu, chiū khoân khí-lâi, Kho-ní kā i the̍h-khı̀ siu phoà chûn lāi. Che chûn sı̄ péng-phak khoà tı̄ hái-kı̂ⁿ. Thèng-hāu i so kàu choē-choē, chiah khı̀ boē chı̂ⁿ, hō͘ lāu-bú. 
Kho-ní kā i kóng, Goá kā lí chhòng choē-choē chháu-á, khoàⁿ lí kàu loā gâu so, lóng hù chiok lí ēng. Goá in-ūi tāi-seng bô kap Kho-ní iàu-kín Pí-tek ê sū, taⁿ khioh ū teh hoán-hoé. Hit chı̍t àm to iā chin hoaⁿ-hí, kàu tó-teh khùn ê sı̂, goá àm-chı̄ⁿ teh ka-kı̄ siūⁿ, Iâ-so͘ chai Pí-tek oē o̍h án-ni choè, iā tek-khak hoaⁿ-hí. 
Tē la̍k chiuⁿ 
Kàu poeh ge̍h, tiong-chhiu chiū kín kàu, siūⁿ liáu-āu jı̍t té, chin koē àm, àm-thâu chı̄n oē bô êng, kiaⁿ-liáu-boē-oē tha̍k khah choē, phah-sǹg tio̍h pa̍t sı̂ chiah oē kap hit ê Le̍k-tek-ko͘ tha̍k, in-ūi goá ná siūⁿ, sim-lāi ná tio̍h-kip, ài kàu boē-tit chı̍t sı̂ kín-mé oē. 
Ū chı̍t jı̍t khı̀ mn̄g Le̍k-tek-ko͘ kóng, Ta̍k lé-pài-jı̍t chá-khí, goá iā lâi tha̍k, hó á m̄? I kóng, Thang lâi, chóng-sı̄ hit jı̍t goá bô tı̄-teh. Goá kóng, Lé-pài-jı̍t chá-khí lí tá-lo̍h khı̀ nih? I kóng, Khı̀ lé-pài-tn̂g. Goá chiū hò͘ⁿ chı̍t siaⁿ kóng, To bô khoàⁿ lí ū sím-mı̍h hó saⁿ, chheng-chheng khoàⁿ-kı̀ⁿ lí chí piah-téng kùi chı̍t téng chhíⁿ bō-á nā-tiāⁿ. I chiū chhiò kóng, Hó i-chiûⁿ khiok kı̂ bô, che bō-á tı̀ ū cha̍p sò͘ nı̂ lah. 
Goá kóng, Chit téng bō-á sı̄ oē tı̀-tit, nā-sı̄ tı̀ khı̀ lé-pài-tn̂g chiū boē choè-tit. I kóng, Siáⁿ-sū boē choè-tit? thiaⁿ lí án-ni kóng, chiū chai lí bē bat khı̀ lé-pài-tn̂g. Goá kóng, Ū khı̀ lah, chóng-sı̄ put-kò tiàm tı̄ hí mn̂g-kháu, bô jı̍p-khı̀ lāi-bı̄n, khoàⁿ hiah-ê jı̍p-khı̀ ê hū-jı̂n-lâng, lóng sı̄ chhēng tiû-toān, tı̀ súi bō koà chhah khóng-chhiok mn̂g, lóng bô lâng tı̀ chhin-chhiūⁿ lí chit téng chhíⁿ bō-á. I kóng, Hé sı̄ tá-lo̍h chı̍t keng ê? Goá kóng, Chiū-sı̄ siâⁿ-lāi sin khí ê. I kóng, Hit keng lâng sı̄ tı̄ siâⁿ-lāi tiâu-kò͘-ı̀ khí beh hō͘ chhut-goā lâng lé-pài ê, in gı̂m si kı̂-tó, lóng ēng Eng-kok oē. Goán pêng-siông lâng chiū bô khı̀ hia, sı̄ in-ūi beh thiaⁿ goán ê thó͘-im, chiah siông-siông khı̀ kap goán saⁿ-kūn hit keng ê lé-pài-tn̂g. Chit keng sı̄ kóng Ui-lı̄-sū oē ê, lí nā kap goá khı̀, chiū oē khoàⁿ-kı̀ⁿ choē-choē tı̀ chhin-chhiūⁿ goá tı̀ chit hō chhíⁿ bō-á ê; ē lé-pài-jı̍t lí tio̍h kap goá khı̀. 
Goá kóng, Lâng khı̀ hí lé-pài-tn̂g sı̄ choè sím-mı̍h? I chiū khí iu-būn ê khoán, liōng-iok i ka-kı̄ teh siūⁿ gín-á kàu chiah toā-hàn, iáu-boē hiáu-tit khı̀ lé-pài-tn̂g sı̄ choè sím-mı̍h. Le̍k-tek-ko͘ chiū kóng, EN-á, goán khı̀ lé-pài-tn̂g, chiū-sı̄ beh kı̂-tó Chú, o-ló Chú, iā beh thiaⁿ Chú ê Sèng-keng, kap lâng teh khui-thiah Sèng-keng ê tō-lí. 
Goá kóng, Nā-sı̄ ū kı̂-tó, goá chiū beh khı̀, in-ūi goá siông-siông kiaⁿ boē hiáu kı̂-tó. Chá-chêng ū chı̍t ūi thài-thài kā goá kóng tio̍h kı̂-tó, goá tiāⁿ-tiāⁿ iu-būn bô lâng kà goá, lí nā chhoā goá khı̀, goá chin ài khı̀ lah. Hit sı̂ sim-lāi ài kàu boē kò͘-tit thang liâm-piⁿ kàu lé-pài-jı̍t. 
Kàu pài-la̍k ê-hng, chiū lóng boē khùn-tit, ài thiⁿ kín-mé kng. Kàu thiⁿ chhím-chhím-á kng, goán lāu-bú khùn iáu-bē chhíⁿ, siūⁿ-tio̍h hit ê Le̍k-tek-ko͘ bat kóng, put-koán chhēng sím-mı̍h saⁿ khı̀, lóng thang. Só͘-í bô thèng-hāu kā goán lāu-bú hiahN sin saⁿ, chiū chhēng pún teh chhēng ê saⁿ, thǹg chhiah kha, khı̀ chhē Le̍k-tek-ko͘. Chı̍t ē jı̍p mn̂g i khoàⁿ-kı̀ⁿ goá, chiū ū lio̍h-á kı̂-koài, iā bô kap goá kóng sím-mı̍h. 
Thiaⁿ-kı̀ⁿ lé-pài-tn̂g teh kòng cheng, goán chiū khí-sin khı̀. Jı̍p lé-pài-tn̂g iáu-bē ū lâng lâi, goá khoàⁿ goá ka-kı̄ ê saⁿ kiaⁿ-lâng, chiū chı̄n kiàn-siàu. Tú-á kap Le̍k-tek-ko͘ tı̄ hia teh chē, hut-jiân thiaⁿ-kı̀ⁿ ū hiah choē kha-pō͘ siaⁿ, oa̍t-thâu chı̍t ē kā i khoàⁿ-cheh, ū hiah choē ê gín-á chı̍t tùi chı̍t tùi saⁿ-khan chhiú jı̍p-lâi, sim-lāi chin kı̂-koài, siūⁿ chiah-ê gín-á, lóng beh lâi choè sím-mı̍h. Bô loā kú, bo̍k-su chiū chiūⁿ tâi, tha̍k Sèng-chheh, khui-thiah tō-lí. Hit jı̍t tı̄ lé-pài-tn̂g ū choē-choē goá thiaⁿ boē hiáu-tit, chóng-sı̄ hóng-hut ná ū chı̍t ūi, goán khoàⁿ boē kı̀ⁿ ê tı̄ hia thiaⁿ goán só͘ kiû. Chá goá tı̄ hit soa-khut-nı̍h kı̂-tó, bô án-ni, put-kò sı̀n Iâ-so͘ beh thiaⁿ goá nā-tiāⁿ. Le̍k-tek-ko͘ kā goá kóng, Taⁿ tı̄ chí lé-pài-tn̂g nı̍h, chiū chai Iâ-so͘ ū kap lán tı̄-teh. Goán kı̂-tó liáu, chiū gı̂m chı̍t siú si, bo̍k-su koh teh kóng tō-lí, goá chē kàu chit tia̍p, chiū ià-siān, sim chin ài thiaⁿ, m̄ kú chin siān, chiū thâu-khak tuh tı̄ Le̍k-tek-ko͘ ê keng-thâu piⁿ teh khùn, kàu lâng beh kūi-lo̍h-khı̀ kı̂-tó, goá chiah chhíⁿ. Kàu lé-pài soah, chiū kap Le̍k-tek-ko͘ tò-lâi, chı̍t lō͘ iā bô kóng sím-mı̍h oē. 
Bı̂n-á ê-hng, goá khı̀ tha̍k chheh ê sı̂, mn̄g i kóng, Lé-pài-tn̂g nı̍h hiah-ê gín-á teh chhòng sím-mı̍h? I kóng, In sı̄ o̍h Sèng-keng Hoē ê ha̍k-seng, kap in sian-siⁿ tha̍k, choè chı̍t ē khı̀ lé-pài-tn̂g tha̍k Sèng-chheh, tha̍k si, o̍h gı̂m si. Goá kóng, Put-lūn chhı̀n-chhái ê gín-á lóng thang khı̀ mah? I kóng, Lí nā ài khı̀, nā lín lāu-bú beh hō͘ lí khı̀, he sı̄ chin hó. Goá kóng, Goá chin ài khı̀ lah, thèng-hāu goá tò-lâi khı̀ mn̄g goán lāu-bú, i nā beh hō͘ goá khı̀, goá chiū khı̀. 
Chheh tha̍k liáu chiū kín-mé tò-khı̀, beh mn̄g goán lāu-bú chún goá khı̀ Sèng-keng Hoē tha̍k mah. Sim-lāi ka-kı̄ teh phah-sǹg i tek-khak chún goá khı̀. Chı̍t ē jı̍p mn̂g, iā bô koán i chhù-lāi ū sím-mı̍h tāi-chı̀, tı̍t-tı̍t cháu-kàu goán lāu-bú bı̄n-chêng kóng, Lí beh hō͘ goá chhēng hit niá chúi-âng saⁿ, khı̀ Sèng-keng Hoē tha̍k mah? I chiū soà siū-khı̀ kóng, Hit ê khı̀ o̍h Sèng-keng Hoē, goá lóng m̄ chún lí, lí beh o̍h chit ê, o̍h hit ê, chiong-lâi soà bô chı̍t ê thang saⁿ-pang, lí khoàⁿ hiah-ê mı̄-pau teh, chı̄-chūi beh chia̍h ah? Goá thiaⁿ-kı̀ⁿ kóng, chiū oá khı̀ toh-téng chı̍t ē khoàⁿ, khoàⁿ-kı̀ⁿ kúi ê mı̄-pau, lóng pek kàu chhàu-ta to̍h-hé, o͘ ma-ma, chha-put-to lóng boē chia̍h tit. Goán lāu-bú koh kóng, Che lóng sı̄ in-ūi lín tha̍k chheh só͘ tı̀ ê. Āu-lâi goá tek-khak lún boē tiâu, chhut-chāi lín lah. 
Goá thiaⁿ-kı̀ⁿ i án-ni kóng, lóng bô bêng-pe̍k sı̄ ūi-tio̍h cháiⁿ-iūⁿ chiah kóng án-ni. Chí-sı̄ Kho-ní tiàm tı̄ hia thâu tàm-tàm, bı̄n mı̄ hoat âng kóng, Che sı̄ goá pek kàu chhàu-hé-ta, o͘ chhàu-chhàu ê. Goán lāu-bú koh kóng, Goá boē hiáu-tit lín lóng sı̄ hē-choê teh cháiⁿ-iūⁿ. Liân Pí-tek chı̍t ê sı̂n-iáⁿ iā lóng bô khoàⁿ-kı̀ⁿ, phah-sǹg iā sı̄ khı̀ tha̍k chheh. Lūn che Kui-lô pún m̄ sı̄ sǹg lán ke-lāi ê lâng, chiàu hoat-tō͘ koh khah tio̍h pang-chān goá, i iā bô beh chāi chhù, ná chhin-chhiūⁿ hit ê châi-chú lâng ê cha-bó͘ kiáⁿ, jı̍t-jı̍t khı̀ tha̍k chheh, sı̄n che Kho-ní, i sui-jiân tı̄ ke-nı̍h, kah i khı̀ kò͘ pek-lô͘, i khioh khoàⁿ hit ê mı̄-pau choè bô iàu-kín ná chhin-chhiūⁿ chio̍h-thâu, choè i khoàⁿ Sèng-chheh; chiong pek-lô͘ ê sū, bô chı̍t tiám-á koan-sim. 
Kho-ní kóng, Chiàu goá siūⁿ iā sı̄ chin khó-sioh. Lāu-bú kóng, Lí choè lí teh liām khó-sioh, hit ê mı̄-pau chiū ka-kı̄ oē pı̀ⁿ hó mah? kàu ê-hng, lí beh chia̍h chiū chai o͘ koah khó͘, hit sı̂ chiū chai kiò koh khah khó-sioh. Koh kí hí piah-téng ê kè-á kóng, Hit ê chheh tio̍h kā goá tiāⁿ-tiāⁿ khoà hia, m̄ chún lí kap Kho-ní khı̀ kā goá tín-tāng tio̍h; āu-lâi bô lūn pêng-siông jı̍t, lé-pài-jı̍t, beh khı̀ tha̍k chheh, á-sı̄ tha̍k Sèng-keng Hoē lóng m̄ chún lí khı̀. 
Goá thiaⁿ chiah-ê oē, sim chiū chin kan-khó͘ tòng-boē-tiâu, chiū chhut-khı̀ chē teh khàu. Chı̍t sim teh siūⁿ oē hiáu-tit tha̍k Sèng-chheh, thèng-hāu hit ê thài-thài nā tò-lâi, hó thang tha̍k hō͘ i thiaⁿ, iā siūⁿ beh kap hiah-ê gín-á, saⁿ-kap khı̀ tha̍k Sèng-keng Hoē, taⁿ lóng boē choè tit lah, chiū chiong pún teh sim-sek-hèng ê, choè chı̍t ē bô-khı̀. Goá pún teh siūⁿ beh choè chı̍t ê hó gín-á, lâi o̍h Iâ-so͘ só͘ kà-sı̄ ê oē, taⁿ boē lah, m̄ sı̄ goá ê chhò, sı̄ in-ūi m̄-bat Sèng-chheh, bô tè thang khı̀ o̍h hó, chiū hō͘ goán lāu-bú teh siū-khı̀, khiok iā bô siūⁿ kàu goán ū hiah choē hō͘ i kan-khó͘ tio̍h-kip; koh iā bô phah-sǹg Kho-ní chiong chit lé-pài beh chia̍h ê mı̄-pau, pek kàu chit iūⁿ, sı̍t-chāi sı̄ i bô soè-jı̄. Koh hit sı̂ goá iā khí gōng-sèng kóng, nā-sı̄ Chú Iâ-so͘ beh hō͘ goá choè hó gín-á, chiū bô hō͘ goá tú-tio̍h chit hō ê tāi-chı̀, tek-khak oē hō͘ goá khı̀ Sèng-keng Hoē tha̍k chheh, o̍h tō-lí. 
Kàu tē jı̄ jı̍t chá-khí, goá iáu-kú sı̄ chit hō khoán. Goán lāu-bú kóng, Lí nā tiāⁿ-tiāⁿ chhāi chí chhù-lāi ū sím-mı̍h hó? Lí khah hó chhut-khı̀. Goá thiaⁿ-liáu, chhut-lâi beh khı̀ hái-piⁿ, kiâⁿ bô loā hn̄g, thiaⁿ-kı̀ⁿ Pí-tek teh kiò goá, thiaⁿ i ê siaⁿ-seh chhin-chhiūⁿ ke̍k hoaⁿ-hí ê, pí chêng tāi-put siong-tông, chí khoàⁿ-kı̀ⁿ i oá tı̄ hí phoà chûn chē teh so soh-á, piⁿ-á lok koáⁿ chháu-á. I so-khı̀ chin kín, chha-put-to bô khoàⁿ-kı̀ⁿ chhiú. I kóng, Goá so loā choē lah, lí chai mah? Kho-ní chiong goá só͘ so ê, choè chı̍t ē siu tı̄ hí chûn-lāi, lí khı̀ khoàⁿ-khoàⁿ cheh. 
Goá chiū ûn-ûn-á kiâⁿ beh khı̀ kā i khoàⁿ cheh, sim-lāi khioh bô phah-sǹg i so kàu hiah choē, kàu chı̍t ē khoàⁿ-kı̀ⁿ chiū chı̄n kı̂-koài, m̄-nā so choē koah hó lah. Chiū tò-tńg lâi kā Pí-tek kóng, Hiah-ê oē ta̍t-tit cha̍p-só͘ chheng chı̂ⁿ. I kóng, Chit ê soh-á goá ū teh siūⁿ hit ê choh-sit ê Iok-lo̍k peh, i tek-khak oē kā goá boé, in-ūi chit sı̂ i chiah teh siu tang, tio̍h khiàm-ēng soh-á; che sı̄ Má-lı̄-ché kā goá kóng ê. Hit ê Iok-lo̍k peh kú sı̄ i ê thâu-ke, lí kin chá-khí, nā bô tāi-chı̀ thang khı̀ kā i kóng, boē chı̂ⁿ chiū thang kau lāu-bú, kiám m̄ sı̄ hō͘ i kóng koai eⁿ ah? Goá kóng, Goá bô êng thang khı̀, kóng liáu chiū beh kiâⁿ. I koh kóng, Kui-lô ah, kiû lí khı̀ choh-chhân hia kiâⁿ chı̍t ē, lí nā khı̀ kā lāu-bú kóng, i iā tek-khak beh hō͘ lí khı̀. Goá kóng, M̄ sái khı̀ mn̄g, goá iā bô beh khı̀ hia. Chı̍t piⁿ kóng, chı̍t piⁿ beh kiâⁿ, sui-jiân án-ni teh kóng, sim-lāi khiok bô pêng-an, o̍h tō-lí sui bē chhim, khioh chai Iâ-so͘ bô hoaⁿ-hí án-ni kiâⁿ, chiū chē tı̄ hí soa-nih, ka-kı̄ teh siūⁿ. Hut-jiân siūⁿ-tio̍h Le̍k-tek-ko͘ só͘ kà ê Sèng-chheh kóng, “Ki-tok iā bô kiû ka-kı̄ ê hoaⁿ-hí.” In-ūi siūⁿ kàu án-ni khoán-thāi Pí-tek koh khah tùi i boē-tit kè, ka-kı̄ chú-ı̀ tiāⁿ-tio̍h, beh tò-tńg khı̀ kā Pí-tek kóng. Chiū kiâⁿ kàu i hia kóng, Pí-tek ah, tú-á kap lí tó͘-khı̀ kóng m̄ khı̀, he sı̍t sı̄ goá m̄ tio̍h, chit tia̍p taⁿ chiū beh khı̀ hia, lí hō͘ goá chı̍t tiâu soh-á choè pān, the̍h-khı̀ hō͘ i khoàⁿ. 
Pí-tek chiū hoaⁿ-hí kàu boē kò͘-tit, kóng, Goá toà tı̄ chia thèng-hāu lí, i beh boé m̄ boé lí lóng tio̍h lâi kā goá kóng. Goá kóng, Lí choè lí thèng-hāu, khı̀ m̄ sái loā kú, chı̍t tia̍p-á kú chiū lâi. Goá chı̍t piⁿ teh kiâⁿ, sim-lāi chı̍t piⁿ teh siūⁿ sui-jiân bô Sèng-keng tı̄ chhiú-nih, iáu-kú tio̍h kı̀-tit í-keng thiaⁿ-liáu ê oē, kiû Iâ-so͘ hō͘ goá khah bêng-pe̍k; goá koh siūⁿ i tek-khak ū sím-mı̍h hoat-tō͘, hō͘ goá oē tha̍k chheh.