Lêng-kài Tāi-chiàn Khòai Po̍k-hoat

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

LÊNG-KÀI TĀI-CHIÀN KHOÀI PO̍K-HOAT

IÛⁿ SE̍K-LÎM TÙ

1970 nî 11 ge̍h 15 ji̍t chhut-pán

Chú Iâ-so͘ kiám m̄-sī í-keng lâi liáu, siáⁿ-sū tio̍h koh chài lâi chi̍t pái?

Jîn-lūi tī té sī-kám lāi beh sí 20 gōa ek! Piàn-tōe ê si-thé kut-thâu ēng chiong-kūn chi̍t nî ê sî-kan chiah siu-bâi chheng-chhó! Sèng-keng kóng: "Tùi sè-kan ê khí-thâu kàu taⁿ bē bat ū án-ni, āu-lâi ià koat-toān bô!"

Lêng-kài ê tāi-chiàn, liâm-piⁿ beh po̍k-hoat! Che sī Siōng-tè kok kap Sat-tàn kok ê chiàn-cheng, tùi thiⁿ-téng chiàn kàu tōe-bīn, kap lí, kap góa, lóng ū bi̍t-chhiat ê koan-hē! Só͘-í lâng-lâng m̄-thang bô chai! Siông-sè siá tī chit pún chheh ê lāi-bīn.

BO̍K-LIO̍K

Siáⁿ-sū Chú Iâ-so͘ Tio̍h koh Chài-lâi? (1)

Lêng-kài ê Chiàn-cheng (19)

Pòaⁿ Thih Pòaⁿ Thô͘ ê Kha? (28)

Lín ê Sio̍k-hôe Kūn Lah! (56)

Ki-tok Kàng-lo̍h Tē-kiû (69)