Lí Tiúⁿ-ló ê Sió-toān

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

Lí Tiúⁿ-ló ê hùi-miâ kiò-choè Chhun-seng, sı̄ Bân ê Lō͘-kang lâng. I ê lāu-pē ū sı̀ ê kiáⁿ; i sı̄ soah-bé ê. Soè-hàn ê sı̂ chiū put-chí lêng-khiáu, koh ū toā chı̀-khı̀, chin khı̂n chiū-kūn sian-siⁿ bián-ba̍k; só͘-í ū thé-tek Tiong-goā ê ha̍k-būn, kap thong hiáu kó͘-kim ê sū-lí. Tiúⁿ-ló tı̄ siàu-liân ê sı̂ chiū sı̀n-gióng Ki-tok-kàu; jı̂n-keh chin koân, choē-choē lâng chun-kèng i. Tı̄ Tông-tı̄ 7 nı̂ lâi Tâi-oân keng-êng tê-siong. Tng-sı̂ tú-á Tâi-oân kap goā-kok bō͘-e̍k choè sēng; Tiúⁿ-ló m̄-nā lô-le̍k tı̄ siong-kài, koh siông-siông tù-su kià-khı̀ Siōng-hái ê pò-koán, thong-lūn Chheng-tiâu tè-chèng ê sit-chhek. Koh chı̍t-bı̄n, tùi i ê sı̀n-tek siⁿ-chhut khiân-sêng ê sim, lóng bô kiàn-siàu i sı̄ choè tong-tāi it-poaⁿ bı̂n-chiòng só͘ kheng-sı̄ ê Ki-tok-tô͘, hoán-tńg hó-táⁿ chı̄n-la̍t soan-thoân Ki-tok-kàu ê chin-tō. Iā kap tng-sı̂ ê koaⁿ-hú tàu kó͘-bú siā-hoē ê kong-ek sū-gia̍p, í-kı̍p hong-sio̍k ê kái-liông, téng-téng. Tı̄ Pak-pō͘ chho͘-tāi ê kàu-hoē, Tiúⁿ-ló sı̄ chin jia̍t-sim ê chı̍t-ê.Tùi Tâi-oân jı̍p Jı̍t-pún ê pán-tô͘ liáu-āu, Lí Tiúⁿ-ló tùi siā-hoē ê kòng-hiàn, sı̍t-chāi lân-tit ēng pit chı̍t-hāng chı̍t-hāng lâi pâi-lia̍t kàu chheng-chhó, chhin tam-tng Tâi-oân sú-liāu phian-chhoàn phêng-gı̄-oân ê chit lâi pang-chān chèng-hú, koh koan-khoán lâi heng-khí kàu-io̍k, kap choē-choē hāng ê chû-siān sū-gia̍p. Kai Bo̍k-su teh thoân-kàu ê sı̂ Lí Tiúⁿ-ló iā chin-chiàⁿ chı̄n-la̍t lâi ūi-tio̍h kàu-hoē tio̍h-boâ. Āu-lâi ū siū-kéng choè Toā-tiū-tiâⁿ kàu-hoē ê tiúⁿ-ló; múi lé-pài kàu pài-tn̂g siú an-hioh, jia̍t-sim kan-chèng tō-lí, gâu hián-chhut hó bô͘-iūⁿ lâi ín-chhoā hoē-iú, kap chı̍t-ke ê hō͘-poè. Koh hiàn gûn choē-choē lâi choè kiàn-tiok pài-tn̂g, o̍h-tn̂g téng-téng, kàu-hoē sū-gia̍p ê lō͘-ēng. Lūn Tiúⁿ-ló ê kià-hù, m̄-sı̄ kan-ta lán Pak-pō͘ Kàu-hoē-lāi chit hong-bı̄n nā-tiāⁿ, chiū Loē-tē-lâng ê Kàu-hoē kap Ē-mn̂g ê Kàu-hoē iā ū siū-tio̍h i chin toā ê pang-chān. Lí Tiúⁿ-ló tı̄ 9 ge̍h 7 jı̍t siū-chiong hióng-siū 88 hè ê ko-lêng. I ū saⁿ ê kiáⁿ, cha̍p-saⁿ ê sun, koh káu ê cheng-sun. Án-ni thang kóng i siū-tio̍h Siōng-tè ê chiok-hok sı̍t-chāi chin toā. Tı̄ 11 ge̍h 6 jı̍t chip-hêng chòng-sek tı̄ Lí Kùi-ka ê the̍h, hoē-chòng-chiá ū tang-sai ê thoân-kàu-su, chèng-hú ê koaⁿ-lı̄, kàu-io̍k-kài ê sian-siⁿ, kok kàu-hoē ê tāi-piáu, í-kı̍p siā-hoē-tiong só͘ ū ê bêng-bōng-ka téng, kiōng oá sı̀ chheng lâng, ta̍k lâng bô-m̄ ūi-tio̍h i lâi iu-būn; chóng-sı̄ gâu thiàⁿ-thàng ê Siōng-tè khoàⁿ i í-keng oân-moá i ê kang, lâi kéng-tiàu i tò-tńg. Chit-tia̍p i tú-tú sı̄ chhin-chhiūⁿ mı̂-sı̂ ê thài-iông lâu i ê kng tı̄ o͘-àm ê ge̍h. Lán sui-bóng boē-tit-thang khoàⁿ-kı̀ⁿ i ê bı̄n-iáⁿ, iáu-kú lán thang tı̄ i ê kiáⁿ-sun tiong, lâi khoàⁿ-kı̀ⁿ i só͘ lâu ê hó bô͘-iūⁿ. (Tâi-oân Kàu-hoē-pò tē 478 koàn, 1925 nı̂ 1 ge̍h)