Lāi-goā-kho Khàn-hō͘-ha̍k/Tē 1 Chiuⁿ

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

Seng-khu Phó͘-thong ê Kò͘-chō[siu-kái]

Kái-phò-ha̍k (解剖學, anatomy), chiū-sī kho-ha̍k ê chi̍t hāng, i ê bo̍k-tek sī beh káng-kiù seng-khu ê kò͘-chō.

Seng-lí-ha̍k, chiū-sī kho-ha̍k ê chi̍t hāng, i ê bo̍k-tek sī beh káng-kiù seng-khu ta̍k só͘-chāi ê chok-iōng. Seng-khu sī kúi-nā téng-hō ê chit lâi chiâⁿ-ê, iā ta̍k hāng ū te̍k-pia̍t ê kò͘-chō kap chok-iōng. Chiah-ê kiò-chòe khì, chhin-chhiūⁿ chih sī bī-khì, hì-chōng sī ho͘-khip-khì, ūi sī siau-hòa-khì ê chi̍t pō͘-ūi.