Lı̂m Iàn-sı̂n Bo̍k-su ê Si

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Lı̂m Iàn-sı̂n Bo̍k-su ê Si 
 Chit-pài Lâm-pak Thoân-kàu-su liân- ha̍p Chóng-hoē ê tiong-kan , tı̄ 7 ge̍h 15 hō ē po͘ , ū Khún-chhin-hoē . Lı̂m Iàn- sı̂n Bo̍k-su ū choè 3 siú si , tı̄ Khún- chhin-hoē ê sı̂ , i ū tha̍k , iā ū gı̂m. 
 Chit 3 siú sı̍t-chāi thang hō͘ tāi-ke choè chham-khó , só͘-í iáu-bē ı̀n tı̄ pa̍t- khoán ê Cha̍p-chı̀ ê tāi-seng , siá tı̄-chia , choè chham-khó. 
 1.It phiàn hong ko chhó sek chheng , 
San-bêng súi-siù iòng chhiu têng ,
Hoān tı̂n put jiám sêng ka kéng ,
Bêng sū hiu ku ia̍t Sèng-keng. 1、Chı̍t phiàn ê soaⁿ-chiam sı̄ koân , chháu sek sı̄ chhiⁿ.
Soaⁿ ê bêng-láng kap chúi ê chheng- siù , saⁿ ǹg tı̄ chit ê chhiu-thiⁿ ê tiâⁿ- nı̍h.
Sè-sio̍k ê tı̂n-ai boē bak-tio̍h , lâi chiâⁿ chit ê hó ê kéng-tı̀.
Chhut-miâ ê tha̍k-chheh lâng an- chēng tı̄ chia khiā-khí lâi khoàⁿ Sèng- keng. 2.Tām kang bí kéng chiok an ku,
Kàu io̍k eng châi hò͘ⁿ tho̍k su,
Thaⁿ jı̍t jı̂n bûn iû chhú chhut ,
Êng kui Ki-tok khí hu û . 2、Tām-chúi ê hó kéng-tı̀ , kàu-gia̍h an-ún khiā-khi8.
Só͘ kà-sı̄ chhong-bêng ê siàu-liân , ū chit hō hó só͘-chāi thang toà, chū-jiân sim ē ài tha̍k-chheh.
Pa̍t-jı̍t jı̂n-châi bûn-ha̍k tùi chit ê lâi siⁿ-chhut.
Êng-kng kui tı̄ Ki-tok , kiám sı̄ khang-hi ê o-ló--ah ! 3.Tun san keng-le̍k kí chhun-chhiu ,
Tiông iú chheng choân se̍k siōng liû ,
Hoa̍t súi Tong iông chhui tē it ,
Ngó͘ hông khat chiá hí bû iu. 3、Toā-tun soaⁿ keng-koè kàu taⁿ , m̄-chai kúi chheng nı̂.
Chhiâng-chāi ū chheng ê chúi-choâⁿ tı̄ chio̍h ê téng-bı̄n teh lâu .
Chit ê oa̍h-chúi chāi tang-iûⁿ chhui- chun choè tē-it.
Ngó͘-jiân tú-tio̍h chhùi-ta ê , i ē hoaⁿ-hí kàu-ke̍k, chū-jiân bô iu-chhiu-- lah ! (Tâi-oân Kàu-hoē-pò tē 558 koàn, 1931 nı̂ 9 ge̍h)