Lō͘-lú Lâm-e̍k-tô͘

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 --Koan Niagara toā pho̍k-pò͘ iú-kám cha̍p chi káu 
 Tı̄ Bi-kok chit pêng 
Lí ē-tàng khoàⁿ-tio̍h
I tián-ngá ê chhek-bı̄n
I bí-biāu ê sin-châi Ài beh khoàⁿ i
Oân-choân bô pı̀-sù ê chiàⁿ-bı̄n
Chhiáⁿ lí sin-chhéng jı̍p-kéng
Koè-lâi lēng-goā chı̍t ê kok-ka
Canada Ài beh koh chı̀n-chı̍t-pō͘ chiap-chhio̍k
Chhiáⁿ chhēng hō͘-moa, chē khı̀-chûn
Oá-lâi i ê sin-piⁿ
Hu-hióng i lâm-e̍k ê hí-lo̍k
Phùn kúi-tih-á i lâm-koè
Phang-phang ê sé-sin-khu chúi Ài beh moá-chiok thau-kui-io̍k
Chhiàⁿ peh--khı̀-lâi koan-chhat-tâi
Lok chı̍t ê gı̂n-kak-á
Ēng tiàu-kiàⁿ kā lí ài khoàⁿ ê pō͘-ūi
Tiàu-lâi ba̍k-chiu chêng Bián tio̍h-kiaⁿ
Lí khoàⁿ-tio̍h ê múi chı̍t chhùn
Lóng-sı̄ sū-sı̍t
Sui-jiân súi kah ná-chhiūⁿ
M̄-sı̄ chin--ê