Nî-se-a Sìn-keng

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

Goán sìn to̍k-it choân-lêng ê P̄ē Siōng-tè, chhòng-chō thiⁿ tōe, it-chhè ū khòaⁿ-kìⁿ bô khòaⁿ-kìⁿ bān-mi̍h ê Chú.

Góan sìn to̍k-it ê Chú Iâ-so͘ Ki-tok, Siōng-tè ê to̍k-siⁿ Kiáⁿ. I tī it-chhè ê sè-tāi í-chêng tùi Pē siⁿ--ê, tùi Siōng-tè chhut ê Siōng-tè, tùi Kng chhut ê Kng, tùi chin Sîn chhut ê chin Sîn, sī siⁿ--ê, m̄-sī siū-chō--ê, kap Pē tông-chit tông-thé. Bān-mi̍h tùi i lâi chhòng-chō. I ūi-tio̍h lán lâng kap ūi-tio̍h lán ê chín-kiù, tùi thiⁿ kàng-lîm, tùi Sèng Sîn chioh chāi-sek-lú Má-li-a chhut-sì chiâⁿ-chòe lâng. Tī Pún-tiu Pí-lia̍p-to jīm-lāi ūi lán tèng si̍p-jī-kè, siū-lān, bâi-chòng, chiàu Sèng-keng só͘ kì-chài tē saⁿ ji̍t koh-oa̍h, chiūⁿ-thiⁿ, hiān-chāi chē ti Pē ê chiàⁿ-pêng. I beh tī éng-kng chài-lîm lâi sim-phòaⁿ oa̍h-lâng kap sí-lâng. I ê kok bū-kiông bû-chīn.

Goán sìn síuⁿ-sú oa̍h-miā ê Chú Sèng Sîn, tùi Pē kap Kiáⁿ chhut, kap Pē Kiáⁿ tâng siū kèng-pái, tâng siū êng-kng, I bat thok sian-ti kóng-ōe. Goán sìn chi̍t-ê, sèng, kong-tông, sù-tô͘ ê Kàu-hōe. Goán kò-pe̍k chi̍t-ê ōe tit sià-chōe ê soé-lé, goán kî-bōng sí-lâng koh-oa̍h, lâi-sè ê oa̍h-miā.

A-men