Page:Pit Sòan Ê Chho͘ Ha̍k.djvu/33

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
Thiàu khì: se̍h chām, chhiau-chhoē
本頁面尚未進行校對


Siat-sú設使 beh ēng 99 lâi pun 221. Chiàu-hoat lâi-pun, chīu tit-tio̍h得著 2・23, koh ū 23 chhun ê, kap thâu-chi̍t-ê chhun siàu tâng; chīu tsai tek-siàu得數 ê 23 ōe hoán-hok反覆 soah. Khó-kiàn可見 tek-siàu得數 ū 2 tòa sûn-hoân循環 ê sió-sò͘小數 23. Tio̍h $$2・\dot{2}\dot{3}$$


Siat-sú設使 beh ēng 99 lâi pun 221. Chiàu-hoat lâi-pun, chīu tit-tio̍h得著 2・23, koh ū 23 chhun ê, kap thâu-chi̍t-ê chhun siàu tâng; chīu tsai tek-siàu得數 ê 23 ōe hoán-hok反覆 soah. Khó-kiàn可見 tek-siàu得數 ū 2 tòa sûn-hoân循環 ê sió-sò͘小數 23. Tio̍h $$2・\dot{2}\dot{3}$$


Thang hō͘ ha̍k-seng學生 liān ê siàu.

 1. Tio̍h ēng 3, 6, 7, 9, 13, 17, 21, lâi pun 11. Tek $$3・\dot{6}$$, $$1・8\dot{3}$$, $$1・\dot{5}7142\dot{8}$$, $$1・\dot{2}$$, $$・\dot{8}4615\dot{3}$$, $$・\dot{6}47058823529411\dot{7}$$, $$・\dot{5}2380\dot{9}$$.
 2. Tio̍h ēng 7, 11, 13, 31 lâi pun 1. Tek $$・\dot{1}4285\dot{7}$$, $$・\dot{0}\dot{9}$$, $$・\dot{0}7692\dot{3}$$, $$・\dot{0}3225806451612\dot{9}$$.

HOÀ-HOAT

Chiah ê chiat-siaⁿ-tô͘ tio̍h ha̍k-si̍p, chiah hòa-hoat化法 kín-khoài緊快.

Thian-pêng-sò͘天平數

 • 10 hut 1 si
 • 10 si 1
 • 10 1
 • 10 1 hun
 • 10 hun 1 chîⁿ
 • 10 chîⁿ 1 niúⁿ

Tō͘-sò͘度數

 • 10 chhùn 1 chhioh
 • 3 chhioh 1
 • 5 chhioh 1 pō͘
 • 2 pō͘ 1 tn̄g
 • 180 tn̄g 1
 • 10 1 phò͘
 • 200 1 tō͘

Niû-sò͘量數

 • 10 kap 1 chin
 • 10 chin 1 táu
 • 10 táu 1 chio̍h

Hêng-sò͘形數

 • 10 hun 1 chîⁿ
 • 10 chîⁿ 1 niúⁿ
 • 16 niú 1 kun
 • 200 kun 1 ín
 • 100 kun 1 tàⁿ

Sî-sò͘時數

 • 60 biáu 1 hun
 • 15 hun 1 khek
 • 4 khek 1 Tiám-cheng點鐘 = 60 hun
 • 2 Tiám-cheng點鐘 1 = 8 khek
 • 24 Tiám-cheng點鐘 1 ji̍t = 12
 • 7 ji̍t 1 lé-pài
 • 365 ji̍t 1 nî