Sam-jū-keng

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

Jîn chi chho͘

Sèng pún siān

Sèng siong kūn

Si̍p siong oán

Kó͘ put kàu

Sèng nái chhian

Kàu chi tō

Kùi í choan

Sek Bēng-bú

Te̍k lîn chhú

Chú put ha̍k

Toān ki-thú

Tō͘ Ian-san

Iú gī hong

Kàu ngó͘ chú

Bêng kū iông

Ióng put kàu

Hū chi kò

Kàu put giâm

Su chi tō

Chú put ha̍k

Hui só͘ gî

Iù put ha̍k

Nó͘ hô uî

Gio̍k put tok

Put sêng khì

Jîn put ha̍k

Put ti gī

Uî jîn-chú

Hong siàu sî

Chhin su iú

Si̍p lé-gî

Hiong kiú lêng

Lêng un se̍k

Iông sù sòe

Lêng jiōng lê

Hàu û chhin

Só͘ tong chip

Tē û tióng

Gî sian ti

Siú hàu tē

Chhù kiàn bûn

Ti bó͘ sò͘

Sek bó͘ bûn

It jî si̍p

Si̍p jî pek

Pek jî chhian

Chhian jî bān

Sam-châi--chiá

Thian tē jîn

Sam-kong--chiá

Ji̍t goa̍t seng

Sam-kong--chiá

Kun sîn gī

Hū-chú chhin

Hu-hū sūn

Oa̍t chhun hē

Oa̍t chhiu tang

Chhú sù sî

Ūn put kiông

Oa̍t lâm pok

Oa̍t se tong

Chhú sù-hong

Èng hō͘ tiong

Oa̍t súi hó͘ⁿ

Bo̍k kim thó͘

Chhú ngó͘ hêng

Pún hō͘ sò͘

Oa̍t jîn gī

Lé tì sìn

Chhú ngó͘ siông

Put iông būn

Tō liông siok

Be̍k sú chek

Chhú lio̍k-kok

Jîn só͘ si̍t

Má ngiû iông

Ke khián sí

Chhú lio̍k-thiok

Jîn só͘ sū