Sió-toān Tân--sı̄ Keh

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

Tân--sı̄ Keh chiū-sı̄ Siông-á-ḿ, i tùi siàu-liân ê sı̂ ū chia̍h a-phiàn, jia̍t-sim pài sı̂n-bêng. Kàu 62 hè ê sı̂ ū tit-tio̍h tō-lí, koé a-phiàn, o̍h Pe̍h-oē-jı̄ kàu oē tha̍k Sèng-keng, jia̍t-sim tı̀-ı̀ ín-chhoā lâng thiaⁿ tō-lí. Nā ū Ko͘-niû, Soan-tō-hū lâi, i ta̍k-pái chhut-la̍t chhoā in khı̀ pò͘-tō. Lūn toê-iân chin khek-kí hiòng-chêng, iā tı̀-ı̀ chhoā ke-lāi toā-soè ho̍k-sāi Siōng-tè. Chı̍t jı̍t chá-àm ū nn̄g pái ka-têng lé-pài. Tùi kū-nı̂ lâi siông-siông tú-tio̍h phoà-pı̄ⁿ, sin-thé chin lám, iáu-kú i put-sı̂ kap Siōng-tè kau-poê, tha̍k sèng-chheh. Phoà-pı̄ⁿ tı̄ bı̄n-chhn̂g, i ê sı̄-soè iû-goân tio̍h kap i tı̄ bı̂n-chhn̂g piⁿ lé-pài, sı̍t-chāi chin kám-sim. Goán tı̄ 7 ge̍h 30 jı̍t ū kap Tân Khêng-iâu Bo̍k-su, Tı̄ⁿ Chı̀n-teng kun choè-tı̄n khı̀ thàm i, kap i saⁿ-kap lé-pài, i chin hoaⁿ-hí hián-bêng i lóng bô kan-khó͘ ê khoán, tı̍t-tı̍t kā goán seh to-siā. Put-hēng tı̄ 8 ge̍h 1 jı̍t hō͘ Chú kéng-tiàu i lı̄-khui sè-kan, hióng-siū kú-tn̂g ê hok-khı̀. Goá siá kúi jı̄ hō͘ lán thang o̍h i ê hó bô͘-iūⁿ, soà chhiáⁿ lia̍t-ūi thoè i ke-lāi toā-soè kı̂-tó, hō͘ in oē chiap-soà i ê kha-pō͘.

(Tâi-oân Kàu-hoē-pò tē 486 koàn, 1925 nı̂ 9 ge̍h)