Sió-toān Tân Lo̍k Sian-siⁿ

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
Sian-siⁿ sı̄ Phêⁿ-ô͘ Ô͘-sai-chng sai khe ê lâng, chhut-sı̀ tı̄ Bêng-tı̄ 23 nı̂. I ê chó͘-chiūⁿ chē-chē lóng ū chı̀n-o̍h, só͘-í i tı̄ sè-hàn ê sı̂, pē-bó chiū sàng i jı̍p chu-pâng káng-kiù Hàn-ha̍k. Āu-lâi ū khı̀ tha̍k Kong Ha̍k-hāu la̍k nı̂ kú, i-tio̍h iu-téng ê chut-gia̍p. Ha̍k-hāu ê sian-siⁿ ài-sioh i ê châi-tiāu, chiū lâu i tiàm pún-hāu chò kàu-oân. I sı̄ chin sêng-sim kèng sı̂n-bêng ê lâng; múi-jı̍t tùi o̍h-nı̍h hioh-kang tńg-lâi, chiū sûi-sı̂ khı̀ sio-hiuⁿ tiám-chek. 
Sui-jiân sin ku kàu-io̍k ê chit, iū-koh hiah-nı̍h jia̍t-sim teh kèng-tiōng sı̂n-bêng; chóng-sı̄ tı̄ i ê sim-lāi put-sı̂ ū teh khoà-lū chı̍t hāng, chiū-sı̄: “Lâng kàu sí-āu m̄-chai siáⁿ khoán?” Só͘-í ū chı̍t-pái bat koat-sim beh lı̄-khui bó͘-kiáⁿ khı̀ chò chhài-iú. 
Tú-hó ū chı̍t nı̂ ê hā-kı̂ hiu-hā-tiong, siū siōng-koaⁿ phài koè-lâi Tâi-oân hù Kàu-oân ê Káng-sı̍p-hoē. Ū pêng-iú chhoā i khı̀ Thài-pêng-kéng ê pài-tn̂g lé-pài; hit jı̍t tú-tú sı̄ kò͘ Sòng Tiong-kian Bo̍k-su teh soat-kàu. Tè ba̍k chiū-sı̄, “Tham-châi sı̄ bān-ok ê kin-goân” (1 Thê. 6:10). I thiaⁿ-liáu sim-tiong àm-àm ū kám-kek ê só͘-chāi, chiū siūⁿ beh lâi sı̀n Iâ-so͘-kàu. Kàu Káng-sı̍p-hoē bêng-pe̍k beh tńg-khı̀ ê sı̂, ū pêng-iú pò i lâi Sin-lâu Chheh-pâng bé chı̍t pún “Thian-tō Sok-goân.” I chiū mê-jı̍t khı̂n-khı̂n tha̍k hit pún chheh. Tùi án-ni ná bêng Ki-tok-kàu ê tō-lí sı̄ chin-sı̍t, chiū hó-táⁿ pàng-sak chêng só͘ chun-tiōng ê kúi-sı̂n, lâi kèng-pài Siōng-tè. 
Tı̄ i ê pún-hiuⁿ lóng bô lâng sı̀n Chú. Hit-sı̂ tú-hó Iûⁿ Sè-chù Bo̍k-su tiàm tı̄ Má-keng chò Phêⁿ-ô͘ Soan-tō-hoē ê Bo̍k-su. I chiū chio Iûⁿ Bo̍k-su khı̀ in Sai-khe siat chı̍t keng Hok-im-tn̂g. Khó-sioh āu-lâi in jı̄-ūi lóng koè-lâi Tâi-oân, iā bô pa̍t lâng thang kè-sio̍k kó͘-bú, tı̀-kàu chit-tia̍p soà hoè-chí khı̀. 
Taⁿ i tùi sı̀n Chú liáu-āu, chin tı̀-ı̀ khe-khó Sèng-keng ê tō-lí, chiū tı̄ Má-keng tùi Iûⁿ Bo̍k-su Niá sé-lé. Koh koè bô loā-kú, soà hiàn-sin beh lâi chò Chú ê kang. Só͘-í tı̄ Tāi-chèng 7 nı̂, chiū lâi jı̍p Sı̂n Ha̍k-hāu tha̍k chheh sı̀ nı̂ kú. Tı̄ o̍h-tiong hoān-sū kap pêng-iú chin hô-bo̍k, iā gâu kèng-tiōng sian-siⁿ. I ê thian-chu bêng-bín, tha̍k-chheh iā bián-kióng, só͘-í chut-gia̍p tē-it miâ. Thoân-tō-kio̍k chiū phài i khı̀ tiàm Tang-káng ê kàu-hoē; tı̄-hia nn̄g nı̂ kú. 
Tāi-chèng 13 nı̂ 4 goe̍h kan, ū koh siū Thoân-tō-kio̍k kā i choán-jı̄m-khı̀ tiàm Pak-káng. Khı̀ hia oá nn̄g goe̍h-goā jı̍t, chhut-la̍t pò͘-tō, sûn-sı̄ hoē-iú, soà tú-tio̍h nâ-âu khí thiàⁿ, bô siaⁿ thang chò kang, chiū lâi I-koán táⁿ-tia̍p chha-put-to saⁿ lé-pài kú. Kàu khah hó, chiū koh tńg-khı̀ chò kang. Lán chai Pak-káng sı̄ lán Tâi-oân Pu̍t-kàu ê tiōng-iàu-tē; lán ê kàu-hoē siat-lı̍p boē loā-kú, sı̀n-tô͘ iáu chió, koh loán-jio̍k; hiān-chāi ê pài-tn̂g sı̄ ēng soè--ê, e̍h-e̍h koh bô ha̍p-ēng. Tú-hó Liâm Bo̍k-su khı̀ sûn kàu-hoē, chiū kap i khı̀ chhoē tē, pı̄-pān thang kiàn-tiok sin pài-tn̂g. 
In-ūi i ê nâ-âu pēⁿ iáu-boē cha̍p-hun hó, siuⁿ chhut-la̍t chò kang, tı̀-kàu nâ-âu ê pēⁿ koh hoat-choh khah siong-tiōng. I pún-sin teh siūⁿ, tio̍h chiām-sı̂ hioh-khùn khah hó, só͘-í chiū tńg-khı̀ in Phêⁿ-ô͘. Sim-ı̀ sı̄ siūⁿ beh liâu-ióng sin-miā; chóng-sı̄ khoàⁿ-tio̍h pún-hiuⁿ chhin-lâng ê o͘-àm, chiū bô sioh-tio̍h pún-sin phoà-pı̄ⁿ ê sin-thé, iû-goân chhoē ki-hoē pò͘-tō. Bat ū lâng ki-chhı̀, kóng i ê pēⁿ sı̄ khı̀ hō͘ Pak-káng-má thāu-tio̍h to̍k-tio̍h, in ê Pak-káng-má sı̄ khah-siàⁿ; kiò i m̄-thang thoân hit hō hoan-á-kàu. Sui-jiân sı̄ án-ni, Sian-siⁿ lóng bô tàm-chı̀, iû-goân hó-táⁿ kan-chèng Chú ê miâ. 
Tùi án-ni i ê chèng-thâu ná tı̂m-tāng. Tı̄ kū-nı̂ 10 goe̍h-kan chiū koh koè-lâi Tâi-lâm Sin-lâu I-koán táⁿ-tia̍p. Chiàu I-seng kā i chín-toàn, chit hō pēⁿ-chèng chin ûi-lân. Jı̍t-koè-jı̍t sin-thé ná loán-jio̍k, bē chia̍h, bē khí-lâi. Kàu chiaⁿ-goe̍h 18 mı̂, tú-hó sı̄ lé-pài mı̂-hng, oá 8 tiám-cheng, chiū chhiú kia̍h koân, pí tùi thiⁿ-téng khı̀, kā i ê hū-jı̂n-lâng kóng, “Goá beh tńg-khı̀ lah.” Chiū án-ni an-jiân koè-khùi, khı̀ Thian-tông kap Chú tiàm. Hióng-siū 36 hoè. 
Keh jı̍t, chiū-sı̄ 19 ē-po͘ 3 tiám cheng, Pa Phok-sū chò chú-lí, chip-hêng chòng-gı̂ ê lé-pài. Lâi hoē-chòng--ê oá ū 200 lâng. Ū-ê chin hn̄g, chhin-chhiūⁿ tùi Tang-káng Kàu-hoē ū Lı̂m Iàn-sı̂n Bo̍k-su kap in ê tiúⁿ-ló chip-sū chò tāi-piáu; kı̂-û ū i ê sian-siⁿ, pêng-iú, kap kàu-hoē sı̀n Chú ê lâng lâi hù chit ê chòng-sek. Chē-chē lâng khoàⁿ-liáu bô m̄ siong-sim lâu ba̍k-sái. 
Lé-pài soah, chū hip-siōng. Jiân-āu chiah sàng i khı̀ tâi tı̄ Tâi-lâm Kàu-hoē ê kong-thióng--nı̍h. 
Lūn Sian-siⁿ tiàm sè-kan, i ê le̍k-sú khiok sı̄ té-té. Chóng-sı̄ phí-jı̂n tùi só͘ khoàⁿ, só͘ thiaⁿ ài koh ke siá kúi-kù, ǹg-bāng ē thang chò lán ê lı̄-ek. 
1. Chin gâu thun-lún. Tı̄ phoà-pēⁿ tiong, i m̄-bat tùi bó͘-kiáⁿ lâi siak-sau, á-sı̄ tùi pêng-iú lâi kóng sím-mı̍h oàn-thian iû-jı̂n ê oē. Siông-siông sı̄ hoaⁿ-hí kau-poê Chú, pı̄-pān thèng-hāu Chú ê chín-tiàu. I chai i ê pēⁿ bô thang koh ǹg-bāng tiàm sè-kan; só͘-í i ê hū-jı̂n-lâng khǹg i tio̍h jia̍t-sim toè Chú Iâ-so͘. Khiok choè-lâng tı̄ tē-chiūⁿ bē bián-tit ū jı̂n-chêng tı̄-teh; in-ūi nā ū i ê hó pêng-iú lâi khoàⁿ i; i pún-sin chiū lâu ba̍k-sái. Ì-sù chiū-sı̄ koh bô loā-kú tio̍h kap i só͘ thiàⁿ ê pêng-iú pun-lı̄. 
2. Chò Chú chı̄n-tiong ê lô͘-po̍k. I pún-sin m̄-sı̄ sím-mı̍h gâu soat-kàu ê sian-siⁿ. M̄-kú i tı̄ lé-pài chá-khí lóng kı̀m-chia̍h kı̂-tó, chiah soat-kàu; só͘-í só͘ kóng ê tō-lí ū toā kám-tōng lâng ê sim. I chin gâu chhoē ki-hoē pò͘-tō; iā gâu thé-sut kan-khó͘ ê lâng. I ê sèng-chit chin un-sûn, hō͘ gín-ná chin hó chhin-kı̄n. Só͘-í thiaⁿ-tio̍h i koè-sin, liân i só͘ kà Chú-jı̍t-o̍h ê ha̍k-seng iā lâu ba̍k-sái. 
3. I gâu thiàⁿ kàu-hoē, kàu-hoē iā chin thiàⁿ i. Lūn i pēⁿ-tiong ê kiàn-bú, he̍k-sı̄ Thoân-tō-kio̍k, pêng-iú, kò-jı̂n, hit-hō m̄-bián kóng-khí. Sian-siⁿ í-keng lı̄-khui Tang-káng ê kàu-hoē, chóng-sı̄ hia ê hoē-iú thiaⁿ-kı̀ⁿ i ê phoà-pēⁿ, chiū thè i kı̂-tó, kià chı̂ⁿ, pı̄-pān io̍h, sàng mı̍h, téng-téng. Kàu sí ê sı̂, koh kià 50 kho͘ lâi ùi-būn i ê ûi-cho̍k. Khiok Pak-káng ê kàu-hoē, iā ū chhe lâng kap toà chı̂ⁿ lâi tiàu-song, che iā sı̄ tùi Chú, chin saⁿ toà-tio̍h. Phí-jı̂n khoàⁿ-liáu, sim chin siū kám-kek. In-ūi Sian-siⁿ sı̍t-chāi ū hó ê jı̂n-keh thang kám-tōng hoē-iú ê sim, tı̀-kàu tāi-ke chha-put-to bô hián-chhut tông-chêng bē-tit koè-sim. Chit hō ê kàu-hoē thang kóng sı̄ “Jı̂n-ài ê Kàu-hoē”. Ǹg-bāng Chú kā lín chiok-hok, hō͘ lín ná-gâu hián-chhut jı̂n-ài ê koé-chí, lâi chò pa̍t kàu-hoē ê bô͘-iūⁿ. 
4. Khoàⁿ-phoà sè-kan. I m̄-nā hiàn pún-sin chò thoân-kàu ê kang nā-tiāⁿ. I ū chiong só͘ ēng-tit ê hiān-kim 3, 4 chheng kho͘, lóng hō͘ i ê hiaⁿ-tı̄ khı̀, bô kap in pun. Chí-ū pun tām-po̍h khah m̄ chiâⁿ-mı̍h ê chhân-hn̂g, káⁿ ta̍t ū chiâⁿ-chheng kho͘. Nā ū chı̂ⁿ, i khah-siông ài bé sin-chheh lâi káng-kiù. I iā siūⁿ i pún-sin hiàn hō͘ Chú sı̄ bô kàu-gia̍h, kàu beh sí hit kúi-jı̍t chêng, ū bián-lē i ê toā-kiáⁿ tio̍h chiap-soà i ê kha-pō͘. 
5. Tùi i ê ûi-giân ū éng-oán ê ǹg-bāng. Sian-siⁿ ū nn̄g ê hāu-siⁿ, nn̄g ê cha-bó͘-kiáⁿ lóng iáu sè-hàn. In-ūi i ê chhin-lâng lóng sı̄ sè-sio̍k lâng, só͘-í Sian-siⁿ ū ûi-giân, m̄-ài i ê bó͘-kiáⁿ tńg-khı̀ tiàm Phêⁿ-ô͘. Taⁿ i ê hū-jı̂n-lâng ū tit-tio̍h Lô͘ Ko͘-niû ê hó-ı̀ hō͘ i tiàm Lú-o̍h pang-chān chhui-sū-hē ê kang. Ǹg-bāng tha̍k Pò ê lâng, sı̂-siông thè i ê ka-cho̍k kı̂-tó. Phêⁿ-ô͘ sǹg sı̄ lán Tâi-oân ê Soan-tō-hoē, Sian-siⁿ sı̄ Phêⁿ-ô͘ chhut-sin thâu-chı̍t ê Thoân-tō-su. Lán tio̍h thé-chhat Sian-siⁿ ûi-giân ê ı̀-sù, tı̀-ı̀ thè Phêⁿ-ô͘ kap i ê ûi-cho̍k lâi kı̂-tó. 
6. Tùi i beh tn̄g-khı̀ ê sı̂ ū kı̂-koài ê àm-sı̄. Sian-siⁿ beh koè-sin ê hit ē-po͘ ê sı̀-tiám-poàⁿ-cheng, pí-jı̂n ū koh khı̀ kā i khoàⁿ, khoàⁿ i ê khoán, chai sı̄ bô joā kú ê lâng. Soà mn̄g i khoàⁿ i ê sim ū lóng pêng-an--bô? I tı̀m-thâu, hián-bêng ū chin pêng-an ê ı̀-sù, chiū thè i kı̂-tó, kiû Siōng-tè tháu-pàng i ê lô͘-pho̍k sin-thé siōng ê kan-khó͘. Kàu hit àm oá chhit-tiám goā, pí-jı̂n ka-têng ê lé-pài soah, chiū hian-khui Chú-jı̍t Sı̂n-niû 4 goe̍h 26 hō: “Sū-thê-hoán sı̄ chò thâu chı̍t ê sûn-tō-chiá” ê sū, soà siá kúi kù ài chò kà Chú-jı̍t-o̍h ha̍k-seng ê lō͘-ēng: “Taⁿ Sū-thê-haon2 i ū pêng-an khı̀ thiⁿ-téng kap Chú saⁿ-kap tiàm. In-ūi i sı̄ chı̄n-tiong ūi tio̍h Chú ê miâ lâi pàng-sak sèⁿ-miâ Siōng-tè ū pı̄-pān súi-súi oa̍h-miā ê bián-liû lâi tı̀ tı̄ i ê thâu-khak--nih.” Chiah-ê oē siá liáu chiū thiaⁿ tio̍h i ê hū-jı̂n-lâng khui-siaⁿ teh khàu. Pí-jı̂n koáⁿ-kín khı̀ kā i khoàⁿ, to sı̄ sian-siⁿ teh beh koè-khı̀. Khoàⁿ sı̂-cheng tú-tú sı̄ khiàm 10 hun 8 tiám. Chit-tia̍p teh siá i sió-toān chiū ài ēng chit chân chò kiat-boé. In-ūi siūⁿ liáu sı̍t-chāi ū kı̂-koài ê àm-sı̂ tı̄-teh. Sian-siⁿ chin-chiàⁿ ē-kham-tit lia̍t tı̄ Sū-thê-hoán hit poē, chı̄n-tiong kàu sí, Chú ê lô͘-pho̍k. Só͘-í chhim-bāng lán chò ki-tok-tô͘ tio̍h toè chit khoán ê bô͘-iūⁿ, pa̍t-jı̍t chiū thang saⁿ-kap hiáng-hok tı̄ thiⁿ-téng Bêng-kiong ê só͘-chāi. “Lí tio̍h chı̄n-tiong kàu sí, goá chiū beh ēng oa̍h-miā ê bián-liû siúⁿ-sù lí.” (Khé-sı̄-lio̍k 2: 10; che sı̄ 4 goe̍h 26 hō só͘ tio̍h liām ê kim-kù.) 
(Tâi-oân Kàu-hoē-pò tē 480 koàn, 1925 nı̂ 3 ge̍h)