Sin-bûn ê cha̍p-lio̍k 03

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
7. Hū-jı̂n-lâng kap Hāu-siⁿ hō͘ Chhâi lông jı̍p
Téng chiuⁿ ê tāi-chı̀ liáu-āu koh ū chı̍t chiah chhâi-lông jip lâng, beh kā khı̀ chia̍h. Ū chı̍t-ke ê lâng, sı̄ choh-sit lâng, in chı̍t ê chhin-lâng lâi in tau choē lâng-kheh, āu lâi beh tò-khı̀, choh-sit lâng ê hū-jı̂n-lâng kap nn̄g-ê hāu-siⁿ chiong kiâⁿ seh ê chhia, pa̍k nn̄g chiah bé, chài i saⁿ, sı̀ phò͘ lō͘ kàu koāiⁿ siâⁿ. Tı̄ hia ū thih lō͘, chhin-lâng thang tah hé-hun-chhia tò-khı̀ i ê chhù. Seh khàm lō͘ kāu-kāu, nā ta̍h jı̍h kàu tēng-tēng, chiū kiâⁿ seh ê bé-chhia sı̄ chı̄n gâu cháu, saⁿ ,sı̀ phò͘ lō͘ kiám-chhái m̄-sái nn̄g tiám cheng kú chiū oē kàu; nā-sı̄ hit-tia̍p seh put-chí chhim, iáu-bē jı̍h tēng, bé tio̍h bān-bān kiâⁿ, lóng boē cháu, kiám-chhái tio̍h sı̀, gō͘ tiám-cheng kú, chiah oē kiâⁿ saⁿ, sı̀ phò͘ lō͘. Án-ni téng-po͘ khí-sin kiâⁿ, tio̍h ē-po͘ chiah oē kàu hit ê koāiⁿ siâⁿ. Í-keng sàng chhin-lâng khı̀ chē hé-hun-chhia, kap i saⁿ-sı̂, chiū khı̀ chhē siâⁿ lāi chı̍t ke kó͘-kū ê pêng-iú sio thàm. Pêng-iú ê hū-jı̂n-lâng chhiáⁿ in thèng-hāu chia̍h ê-hng liáu, ia̍h hō͘ bé thang chia̍h koh hioh-khùn, chiah tò-khı̀, kóng, “Kim-mı̂ ge̍h kng-kng, sui-jiân seh khàm toē-bı̄n, iáu-kú bô put-chí koâⁿ, ia̍h sı̄ hō͘ mı̂-sı̂ koh khah kng, ”chiū hō͘ i lâu-teh. Chit-ê pêng-iú gâu tiuⁿ tauh siat-kè lia̍h khı̂m-siù, ia̍h ū chhı̄ chı̍t chiah káu, chin toā chiah, koh koai-koai, piáu i ê miâ kiò choè But-lò. 
Chia̍h ê-hng liáu, choh-sit ê hū-jı̂n-lâng kap nn̄g-ê hāu-siⁿ khí-sin tò-khı̀, tio̍h oàⁿ-oàⁿ poàⁿ-mı̂ āu chiah oē kàu. In-ūi sı̄ sin khui ê só͘-chāi, lı̄ siâⁿ bô joā-hn̄g, lóng sı̄ kau-iá, bô jı̂n-ke. Toā hāu-siⁿ cha̍p-la̍k hè, chē thâu-chêng koán-bé, khan bé-le̍k-soh; lāu-bú kap soè-hàn hāu-siⁿ chē āu-bı̄n. Ū ge̍h koh ū seh, só͘-í mı̂ kng-kng, oē khoàⁿ-kı̀ⁿ hn̄g-hn̄g. Lāu-bú ài hō͘ gín-ná hoaⁿ-hí, chiū kóng-oē liām-koa gı̂m-si. Kiâⁿ kúi lí lō͘ lāu-bú oa̍t-thâu khoàⁿ āu-bı̄n, chiū kóng, “Gín-ná ah, lín khoàⁿ, But-lò teh tè lán, taⁿ beh cháiⁿ-iūⁿ hō͘ i tò khı̀ ?” Nn̄g ê gín-ná oa̍t-thâu khoàⁿ, toā-hàn khoàⁿ khah kú, chiū bı̄n pı̀ⁿ toā kiaⁿ, kóng, “Án-ne, hit chiah m̄-sı̄ káu sı̄ toā chhâi-lông; tı̄ lán tú-á keng-kè ê chhiū-nâ, ū thiaⁿ-kı̀ⁿ lán ê siaⁿ, lâi jip lán. Taⁿ kiaⁿ-liáu lán bô thang ǹg-bāng; chit hō lō͘, bé lóng boē cháu, ia̍h hit chiah chhâi-lông, teh jip lán, lí khoàⁿ, bô joā-kú oē tio̍h.” 
Tāi-ke put-chí kiaⁿ, khoàⁿ chhia-lāi bô sím-mı̍h ke-si thang koáⁿ chhâi-lông pó-hō͘ ka-kı̄. Chhâi-lông khah kūn teh háu, bé thiaⁿ-kı̀ⁿ hit-ê siaⁿ chı̄n kiaⁿ,toā hāu-siⁿ tio̍h chı̄n ka-kı̄ ê khùi-la̍t, chiáng-koán iok-sok chiah-ê bé, lóng boē kò͘-tit pa̍t-mı̍h ê tāi-chı̀. Soè-hàn khioh seh, chhut-la̍t nih choè chio̍h-thâu, choē-choē lia̍p lok chhia-lāi. Ū chı̍t-ki thih-ki hō͘ chhia bé-bı̄n ê thán-hoâiⁿ pang oē tiâu, toā hāu-siⁿ kā lāu-bú kóng cháiⁿ-iūⁿ oē pak khí-lâi. Chhâi-lông jip oá, lāu-bú kap soè-hàn gín-ná chiong chit tè pang kap hit ki thih-ki, kia̍h beh phah, gín-ná ū sı̂ ia̍h ēng seh lâi tı̀m--i. 
Chhâi-lông ū sı̂ oá chhia āu, ū sı̂ toā-pêng, ū sı̂ sió-pêng, lāu-bú kap soè-hàn gín-ná ta̍k-pái koáⁿ i lı̄. Ū sı̂ chhâi-lông oē khû-teh toā-siaⁿ háu, chhin-chhiūⁿ beh kiò pa̍t chiah lâi tàu pang-chān; chiū koh-chài jip, lâi oá chhia; in koh koáⁿ i lı̄. 
Chhin-chhiūⁿ án-ni kiâⁿ chha-put-to saⁿ phò͘ lō͘, chiū kàu lâng khiā-ke ê só͘-chāi, chhâi-lông m̄-káⁿ koh tè, khoán-sit sı̄ chhin-chhiūⁿ toā sit bāng, chiū chhut chı̍t ē ê ke̍k toā-siaⁿ, chiah lı̄-khui tò-tńg khı̀. Hū-jı̂n-lâng nn̄g-ê gín-ná kàu chhù, káⁿ ū toā kám-siā Siōng-tè, hō͘ in keng-kè chit hō gûi-hiám, ia̍h pó-choân sı̀ⁿ-miā. 
Bı̂n-á-chá-khí siâⁿ lāi hit ê pêng-iú chhut-khı̀ chhiū-nâ kau-iá beh khı̀ khoàⁿ i ê tauh-á kè-á ū tng-tio̍h sím-mı̍h mı̍h, chiū tı̄ lō͘ nı̍h khoàⁿ-kı̀ⁿ chhâi-lông ê kha-jiah, ū-sı̂ lō͘ ê chiàⁿ-chhiú pêng, ū-sı̂ tò-chhiú-pêng, ka-kı̄ phah-sǹg ū kúi-nā chiah-ê chhâi-lông, chā-mı̂ khı̀ kā hit ê hū-jı̂n-lâng kap nn̄g ê gín-ná, nā ū án-ni tek-khak saⁿ lâng lóng ū kā-sí. I chiū kín-kín tò-khı̀ siâⁿ lāi, kiò kúi-nā ê chhù-piⁿ, gia̍h chhèng khiâ bé, kín-kín khı̀ chhâ hit tiâu-lō͘, siông-siông phah-sǹg oē liâm-piⁿ tú-tio̍h huih, á-sı̄ bah, á-sı̄ kut-thâu, á-sı̄ saⁿ-á-khò͘ tı̄ lō͘-piⁿ, choè pı̂n-kù lâng hō͘ chhâi-lông kā khı̀ chia̍h. Chhē lóng bô chit hō ê tāi-chı̀; kiâⁿ hn̄g-hn̄g, chiū khoàⁿ-kı̀ⁿ chhâi-lông ê kha-jiah soah, toā kı̂-koài kín-kín khı̀ pêng-iú ê chhù khoàⁿ tāi-chı̀ cháiⁿ-iūⁿ, khoàⁿ-kı̀ⁿ hū-jı̂n-lâng kap nn̄g ê gín-ná, seng-khu bô siáⁿ-sū, nā-sı̄ sim-koaⁿ iáu-kú teh-chhoah ê khoán-sit. Tāi-ke thiaⁿ hū-jı̂n-lâng kap gín-ná siông-sè kóng-khí chā-mı̂ só͘ tú-tio̍h ê tāi-chı̀, chiū koh kia̍h chhèng khiâ-bé kín-kín chhē hit-chiah chhâi-lông, chhē-tio̍h, phah sí, pak phê sàng hō͘ hit nn̄g ê gín-ná, hō͘ in thang khı̀ gê-mn̂g, thó thâi chhâi-lông ê siúⁿ, chiàu hit só͘-chāi ê hoat-tō͘, chiū-sı̄ cha̍p-kho͘. 
Sèng-chheh choē-choē só͘-chāi kóng-khí chhâi-lông ê tāi-chı̀. Lâng choè kàu-hoē ê tùi-te̍k lâi khún-tio̍k Siōng-tè ê peh-sı̀ⁿ, á-sı̄ choè koaⁿ oan-óng le̍k-sek lâng, á-sı̄ choè ké ê sian-siⁿ thoân ı̄ⁿ-toan ê kà-sı̄ ín-iú lâng lı̄-khui chin-lí, chit-hō lâng Sèng-chheh kiò choè chhâi-lông. (Khoàⁿ se. 22 :27; Hoan. 3 : 3; Má. 7:15; 10: 16; Lō͘. 10: 3; Sù. 20: 29 ) Sèng-chheh kóng āu-lâi hok-im ê tō-lí liû-thong, bān-kok ê lâng hâng-ho̍k Iâ-so͘, saⁿ-thâi ê tāi-chı̀ soah, thiⁿ ē ta̍k só͘-chāi pêng-tiāⁿ, chiū ēng phı̀-jū, kóng chhâi-lông iûⁿ-ko oē saⁿ kap toà saⁿ kap chia̍h. lóng bô siong-hāi (Khoàⁿ Sài 11:6; 65:25.) Goān Siōng-tè hō͘ hit hō ê sı̂-chūn kín-kín kàu. Sim só͘ goān. 
8. Lô͘-po̍k hō͘ Chhâi-lông kā Sí, lâi kiù Chú-lâng
Ū thiaⁿ-kı̀ⁿ kó͘-chá ê sı̂, tı̄ Gô-lô-su kok, ū chı̍t ê toā-ló, in-ūi iàu-kín ê tāi-chı̀, beh khı̀ hn̄g-hn̄g ê só͘-chāi. Hit-tia̍p sı̄ jı̍t-àm ê sı̂, chiū kiò i ê lô͘-po̍k, miâ kiò Í-lı̍p, kā i kóng, “Í-lı̍p ah, lán chit-tia̍p koáⁿ-kín beh chhut-lō͘ khı̀ , lí tio̍h pı̄-pān bé-chhia m̄-thang iân-chhiân.” Bô chı̍t-tia̍p-á kú Í-lı̍p chiū kóng pı̄-pān hó-sè. Toā-ló kap i ê bó͘ kiáⁿ sûi-sı̂ chiū chē chhia; Í-lı̍p iā chē tı̄ chhia chêng, khan bé-soh, chek-sı̂ khí-sin. 
Hit-tia̍p sı̄ tang-thiⁿ ê sı̂, moá thiⁿ ū chhiⁿ put-chí kng. In kiâⁿ kàu lō͘-chām, chiū hioh-khùn, ài beh oāⁿ bé; in-ūi tı̄ lō͘ nı̍h seh chin kāu, bé kiâⁿ ke̍k siān, kàu beh poa̍h-tó; iā sı̄ in-ūi kiâⁿ kàu poàⁿ-mı̂-lah. Hit ê lō͘-chām ê tiàm chú chiū khǹg toā-ló thèng-hāu kàu thiⁿ phú kng chiah kiâⁿ, kóng, “M̄-tān-nā seh kāu, thiⁿ-khı̀ chin koâⁿ, iā ū chhâi-lông kui-kûn piàn sı̀-koè kiâⁿ. Kúi-nā lé-pài kú hiah-ê chhâi-lông bô sím-mı̍h thang chia̍h. Ê-hng beh àm ê sı̂, goán ū thiaⁿ-kı̀ⁿ hiah-ê chhâi-lông, tı̄ hn̄g-hn̄g ê chhiū-nâ teh háu. Kúi-nā mı̂ chêng ū chhâi-lông lâi tı̄ chia sí-koè se̍h toā siaⁿ háu, ài beh chhē chia̍h ê mı̍h. Goá m̄-káⁿ khui mn̂g, nā chhut khı̀ tek-khak pe̍h-pe̍h sàng goá ê sı̀ⁿ-miā; goá ū khui thang-á khoàⁿ hiah-ê chhâi-lông ba̍k-chiu kim-kim siòng hō͘ goá kiaⁿ kàu nga̍uh-nga̍uh-chhoah, goá kàu chı̍t-sı̀-lâng to oē kı̀-tit. Kàu thiⁿ phú kng chhâi-lông chiah soàⁿ khı̀. 
Toā-ló thiaⁿ-kı̀ⁿ i só͘ kóng, sı̄m-sı̄m chı̍t-tia̍p-á kú; che m̄-sı̄ i ka-kı̄ ū kiaⁿ, sı̄ in-ūi ū bó͘, kiáⁿ tı̄-teh, só͘-í kiaⁿ-hiâⁿ, ū chı̀n-thè lióng-lân ê ı̀-sù, chiū ı̀n tiàm chú kóng, “Goá phah-sǹg thang koh ke kiâⁿ chı̍t lō͘-chām, in-ūi goá ê lô͘-po̍k put-chí ióng-béng, iā ū toā ke̍k hó ê chhèng, lí tio̍h pı̄-pān ke̍k ióng ke̍k gâu-cháu ê bé lâi hō͘ goá oāⁿ chiū hó.” Tiàm chú chek-sı̂ chiong ióng ê bé lâi pa̍k tı̄ chhia nı̍h. Í-lı̍p iā sûi-sı̂ chiūⁿ chhia hó-táⁿ khan bé-soh iat bé piⁿ liâm-piⁿ khí-sin khı̀. Chı̍t lí kiâⁿ kè chı̍t lí, lóng bô tōng-chēng, to̍k-to̍k thiaⁿ-kı̀ⁿ bé long ê siaⁿ nā-tiāⁿ. 
Āu-lâi kiâⁿ kàu chı̍t ê toā chhiū-nâ, hit só͘-chāi chhiⁿ-chhiⁿ chhı̀n-chhı̀n, chhiū chin koâiⁿ kàu tú-thiⁿ jia-tio̍h chhiⁿ-sı̂n, só͘-í chit só͘-chāi chin-àm. In beh kè chit ê chhiū-nâ ê lō͘ ná kiâⁿ ná àm. Kàu chia chú, po̍k lóng m̄-káⁿ choè siaⁿ, in-ūi ū thiaⁿ-kı̀ⁿ lâng keng-kè chit tiâu lō͘, choē-choē tú-tio̍h chhâi-lông, sit-liáu sı̀ⁿ-miā. 
Kiâⁿ bô kúi-pō͘ hut-jiân thiaⁿ-kı̀ⁿ chin hiong-béng ê siaⁿ, Í-lı̍p chai chit ê siaⁿ m̄-sı̄ chhiū-nâ ê hong, iā m̄-sı̄ hong tùi soaⁿ-téng lâi, tek-khak sı̄ iau-gō hiông-ok ê chhâi-lông sı̀-koè kiâⁿ teh háu. Í-lı̍p chai taⁿ tú-tio̍h tı̄ chia sı̀ⁿ-miā tek-khak lân pó, chiū oa̍t-thâu lâi phah-chhia nı̍h ê thang-á-mn̂g, beh thong-ti i ê chú-lâng chai chit ê tāi-chı̀. Toā-ló chiū an-ùi i ê hū-jı̂n-lâng kóng, “M̄-sái kiaⁿ, tio̍h oá-khò Siōng-tè.” Hū-jı̂n-lâng thiaⁿ in tiōng-hu ê oē, chiū phō i ê kiáⁿ, the tı̄ chhia-lāi, sêng-sim kı̂-tó choân-lêng ê Siōng-tè chiàu-kò͘ i ê tiōng-hu kap kiáⁿ chı̍t ke pêng-an. Í-lı̍p chiū chhut-la̍t phah bé koáⁿ chı̀n-chêng cháu khı̀. Chai chit ê tāi-chı̀ put-chí gûi-hiám, chhâi-lông tek-khak oē tui-jip lâi; taⁿ beh cháu, á-sı̄ beh kap chhâi-lông tùi-te̍k, á-sı̄ tio̍h sí, siūⁿ boē hiáu-tit. Chhâi-lông ê siaⁿ ná thiaⁿ ná kūn, liân kha-pō͘ iā thiaⁿ-kı̀ⁿ, í-keng kàu tı̄ chhia-āu. 
Āu-lâi chhâi-lông tui kàu kūn-oá, khoàⁿ-kı̀ⁿ chhia nı̍h ê teng kng-kng, chiū thêng-kha, m̄-káⁿ koh tui lâi. Tia̍p-á-kú chhâi-lông koh-chài hó-táⁿ sı̀-ûi pau chit tiuⁿ chhia. Chhia nı̍h ê teng chiò tio̍h chhâi-lông, khoàⁿ-kı̀ⁿ kui-kûn, seng-khu ke̍k sán, ba̍k-chiu kim-kim, chhùi khui-khui, chı̍h thò͘ tn̂g-tn̂g, noā it-tı̍t lâu chhut-lâi. Toā-ló chiū kóng, “Í-lı̍p ah, lán tio̍h pàng chhèng. Lí tio̍h siòng cheng-cheng, chhèng chiah thang khui-khı̀. ” Hut-jiân hit chiah choè thâu ê chhâi-lông hō͘ chhèng phah sí, tó tı̄ seh nı̍h moá sin sı̄ huih. Kı̂-û ê chhâi-lông thiaⁿ-kı̀ⁿ chhèng ê siaⁿ, koh khoàⁿ-kı̀ⁿ thâu-chiah sí-teh, ū chin toā kiaⁿ sı̀-koè tô-cháu jı̍p tı̄ chhiū-nâ lāi, boē kò͘-tit thang chia̍h hit chiah sí ê chhâi-lông. 
Bô chı̍t-khek kú chhâi-lông koh chū-chı̍p kui-kûn ûi-lâi, pí chêng khah hiông-ok. In-ūi chiah-ê chhâi-lông chin iau só͘-í m̄-kam pàng-sak chit tiuⁿ bé-chhia; toā-siaⁿ chhoán-khùi siūⁿ beh lâi kā chia̍h. Í-lı̍p chiū koh phah sí chı̍t chiah; hiah-ê chhâi-lông thêng kha teh-háu, bô sím-mı̍h kiaⁿ-hiâⁿ, iā bô cháu khı̀. Koh pek-kūn oá-lâi, chhùi-khí giàng-giàng, toā-siaⁿ teh háu. Í-lı̍p khoàⁿ-kı̀ⁿ m̄-sı̄ sè bı̄n, chiū siūⁿ taⁿ beh cháiⁿ-iūⁿ ? In-ūi tio̍h koh kiâⁿ chin hn̄g chiah oē kàu lō͘-chām. Hit-tia̍p tı̄ chhia-nı̍h ū chı̍t ki chhâ, chiū ēng soh lâi pa̍k, hiat tı̄ chhia-āu hō͘ chhia teh thoa, hō͘ hit ki chhâ tín-tāng pōng-pōng háu, beh koáⁿ-soàⁿ hiah-ê chhâi-lông. Nā-sı̄ hiah-ê chhâi-lông lóng chai sı̄ bô lō͘-ēng ê mı̍h, iû-goân m̄ kiaⁿ bô beh sı̀-soàⁿ khı̀, pí chêng koh khah béng. 
Kàu chit-tia̍p hit tiuⁿ chhia ê lâng sı̀ⁿ-miā í-keng bô ǹg-bāng. Í-lı̍p chiū kā i ê lō͘-po̍k phoāⁿ kóng, “Thâu chiah bé tio̍h tháu, kín-kín tháu. ”Sûi-sı̂ chiong thâu chiah-ê bé tháu-khui; hit chiah bé ū chin kiaⁿ, chhoàn tūi lō͘-piⁿ cháu-khı̀. Chhâi-lông kui-kûn tùi hit chiah bé chiū jip khı̀, saⁿ-kap kā hit chiah bé tàu chhiúⁿ khı̀ chia̍h. Siōng-chhiáⁿ bô kàu-gia̍h, ū chia̍h tām-po̍h huih, pak-tó͘ iáu-kú sı̄ iau, kui-kûn koh tè bé-chhia lâi, Chóng-sı̄ bé-chhia í-keng ū chı̀n-chêng kiâⁿ kúi-nā lí lō͘ kè--khı̀. 
Toā-ló chiū kóng, “Í-lı̍p ah, lán chit-tia̍p só͘ thiaⁿ-kı̀ⁿ sı̄ chhiū-nı̍h ê hong mah ? Á-sı̄ hiah-ê béng ê chhâi-lông koh tè-lâi mah ?” Í-lı̍p tāi-seng iā ū thiaⁿ-kı̀ⁿ, i chai sı̄ chhâi-lông ê siaⁿ, Chóng-sı̄ i put-chí thiàⁿ chú-lâng, m̄ kam hō͘ in tāi-ke kiaⁿ-hiâⁿ, só͘-í lóng bô kóng-chhut. In-ūi i ê chú-lâng mn̄g-khí, Í-lı̍p ı̀n i, kóng, “Chiū-sı̄ hiah-ê chhâi-lông koh tui lâi. ”Oē tú kóng-liáu, hiah-ê chhâi-lông koh sı̀ ûi lâi pau chit tiuⁿ chhia. Chhâi-lông ê hêng-chōng pí tāi-seng têng-pē pháiⁿ khoàⁿ, in-ūi ta̍k chiah seng-khu lóng ū bak-huih. 
Í-lı̍p chiū kóng, “Koh tháu thâu chiah-ê bé.” Soh tú tháu-khui, bé chiū cháu; chí ū thiaⁿ-kı̀ⁿ bé háu chı̍t siaⁿ, í-keng khoàⁿ-bô, hit chiah bé chiū-sı̄ hō͘ chhâi-lông sûi-sı̂ chia̍h-liáu khı̀. Chhâi-lông iáu-kú sı̄ iau, tek-khak ài beh koh chia̍h lâng ê huih. 
Í-lı̍p sui-bóng gâu koáⁿ-bé toā-pō͘ cháu, lóng bô lō͘-ēng. Chı̍t ba̍k-nı̍h kú chhâi-lông iû-goân sı̄ tè tı̄ chhia āu, taⁿ beh cháiⁿ-iūⁿ ? Nā beh chiong chiah-ê bé lóng tháu hō͘ chhâi-lông chia̍h, Chóng-sı̄ chit-tiuⁿ chhia boē tit-thang thoa kàu lō͘-chām ê só͘-chāi; nā-sı̄ hit ê lō͘-chām ê hé í-keng ū khoàⁿ-kı̀ⁿ--lah. Chí iáu ū chı̍t hāng kè-chhek, tio̍h pún-sin lâi kap chhâi-lông choè tùi-te̍k. Í-lı̍p ū koat-toàn ài beh lo̍h chhia, lâi koáⁿ chiah-ê chhâi-lông. 
Í-lı̍p chiū khin-khin phah chhia ê thang-á mn̂g, hō͘ chú-lâng chai i beh án-ni choè, kā chú-lâng kóng , “Goá kiám-chhái nā hō͘ chhâi-lông thoa khı̀ chia̍h, ǹg-bāng chú-lâng tio̍h tài-liām goá ê bó͘, kiáⁿ.” 
Oē kóng liáu, chek-sı̂ lo̍h chhia nn̄g chhiú kia̍h chhèng chiū pàng. Chú-lâng tı̄ chhia lāi thiaⁿ-kı̀ⁿ chhèng tân chı̍t-siaⁿ, koh thiaⁿ-kı̀ⁿ chı̍t siaⁿ iā chiū chēng-chēng. Chú-lâng chiū chai Í-lı̍p tek-khak sı̄ khit chhâi-lông kā khı̀ chia̍h. Taⁿ chiah-ê chhâi-lông kı̀-jiân ū tit-tio̍h lâng ê bah thang chia̍h, chiū bô koh-chài siūⁿ beh lâi tè chit tiuⁿ chhia. Toā-ló chit tiuⁿ chhia kai-chài oē thoat-lı̄, chiū koáⁿ kàu lō͘-chām hit-tia̍p tāi-ke kı̂-tó, kám-siā Siōng-tè toā chû-pi, kiù in chı̍t ke ê sı̀ⁿ-miā. Chiū tiàm chı̍t lō͘-chām hioh kàu thiⁿ-kng, Chóng-sı̄ tāi-ke lóng bô khùn, in-ūi ǹg-bāng hit ê chı̄n-tiong lô͘-po̍k kiám-chhái oē pó-choân i ê sı̀ⁿ-miā, oē tit-thang koh chài tò-lâi; iā put-chí kiaⁿ hō͘ chhâi-lông kā sí. 
Kàu thiⁿ phú-kng in chiū koh chài tò-tńg kàu Í-lı̍p chā-mı̂ lo̍h chhia ê só͘-chāi, sı̀-koè khoàⁿ, pēng bô Í-lı̍p ê chong-chek, chí ū khoàⁿ-kı̀ⁿ chhèng koh hit só͘-chāi seh ū choē-choē huih; í-keng chai Í-lı̍p sı̄ hō͘ chhâi-lông kā khı̀ chia̍h, chiong sin-si thoa jı̍p chhiū-nâ lāi khı̀--lah. 
Toā-ló chhim-chhim siàu-liām i koé-kiù ê un, tı̄ hia kā i khiā chı̍t tè chio̍h-pi, khek jı̄ kóng bêng chit ê tāi-chı̀, iā ín khí chı̍t chat Sèng-keng kóng, “Lâng in-ūi pêng-iú pàng-sak sı̀ⁿ-miā, só͘ thiàⁿ bô ū khah toā chit ê.”(Iok-hān 15:13 ) Chit ê chio̍h-pi kàu kin-á-jı̍t iáu-kú tı̄-teh, hoān kè lō͘ ê lâng khoàⁿ-kı̀ⁿ bô chı̍t ê m̄ thó͘-khùi, o-ló i. 
Chit chat sū m̄-nā hō͘ lán siūⁿ chhâi-lông ê pháiⁿ chhin-chhiūⁿ téng-bı̄n hit chat ê tāi-chı̀, koh chit ê chú, po̍k nn̄g lâng ê só͘ kiâⁿ, ia̍h hō͘ lán siūⁿ kúi-nā hāng ke̍k hó ê tō-lí. Chit-tia̍p oē kóng nn̄g hāng tiāⁿ-tiāⁿ. 
Chı̍t hāng lô͘-po̍k kam-goān thoè chú lâng sit-lo̍h sı̀ⁿ-miā, sı̄ hō͘ lán siūⁿ Iâ-so͘ chāi-chá thoè lán pàng-sak sı̀ⁿ-miā, nā-sı̄ Iâ-so͘ ê thiàⁿ-thàng bān-pē khah-iâⁿ; m̄ sı̄ chhin-chhiūⁿ sı̄ soè thoè put-chí hó put-chí thiàⁿ i ê sı̄-toā, sı̄ bān-ông ê Ông thoè hoán-poān ê peh-sı̀ⁿ, sı̄ thiⁿ-toē chı̀ sèng ê Chú-cháiⁿ thoè toē-bı̄n-chiūⁿ tāng-choē ê lâng. Chit hō thiàⁿ-thàng sè-kan lâng lóng boē hiáu-tit siūⁿ. Hit ê lô͘-po̍k koé kiù chú-lâng seng-khu ê sı̀ⁿ-miā, hō͘ i koh tiàm toē-bı̄n put kò kúi nı̂ tiāⁿ-tiāⁿ chiah soah; nā sı̄ Iâ-so͘ koé kiù lán sim-sı̂n ê sı̀ⁿ-miā, hō͘ lán tit-tio̍h éng-oán-oa̍h tı̄ thian-tông, chheng-chheng bān-bān nı̂ bô soah. 
Koh chı̍t hāng. Hit ê chú lâng in-ūi lô͘-po̍k ê só͘-kiâⁿ, hō͘ lán siūⁿ lán hoán-tńg choè lô͘-po̍k eng-kai cháiⁿ-iūⁿ in-ūi lán ê Chú Iâ-so͘ lâi kiâⁿ. Hit ê chú-lâng chhim-chhim siàu-liām lô͘-po̍k, kā i khiā thiāu; nā-sı̄ lán tit-tio̍h un bān pē khah toā, bān-hūn ê chı̍t-hūn bô thang pò-tap, chiū tio̍h chiong ka-kı̄ seng-khu, lêng-hûn só͘ ū só͘ oē chı̂ⁿ-châi ke-gia̍p khùi-la̍t châi-tiāu, phı̀-jū choè chè-hiàn, kiû Siōng-tè tài-liām Iâ-so͘ kàm-la̍p, siúⁿ-sù Sèng-sı̂n hō͘ lán Chhin-chhiūⁿ án-ni lâi ho̍k-sāi kàu chı̍t-sı̀-lâng. (Khoàⁿ Lô 12:1,2.) 
9. Siōng-tè ū Thiaⁿ Lâng Kı̂-tó, á bô ? 
Ū chı̍t ê cha-bó͘ gín-ná, cha̍p-it hè, lâng chhoā i khı̀ in kong ê chhù, beh chhéng-an in kong má, kap in toà kúi jı̍t. In kong ê chhù lı̄ pē-bú chhù iok-lio̍k la̍k phò͘ lō͘ . Tiong-kan ū hé-chhia ê lō͘. Hé-chhia ū tı̄n khah kín, ū tı̄n khah bān. Khah kín--ê kiâⁿ la̍k phò͘ lō͘ m̄-sái poàⁿ-tiám cheng kú, khah bān--ê tio̍h nn̄g saⁿ pē khah kú . Am-lam choè chı̍t ē sǹg pêng-siông chha-put-to chı̍t tiám cheng kú. 
Cha-bó͘ gín-ná tiàm kong má tau ê sı̂ bêng-pe̍k, beh tò khı̀ pē-bú ê chhù. Bô lâng thang kap i khı̀, chiū chhoā i kàu hé-chhia ê lō͘-chām, thiah hé-chhia toaⁿ khan i chiūⁿ chhia lāi-bı̄n chē; chiū kap i saⁿ-sı̂ , hō͘ i ka-kı̄ tò-khı̀. Sui-jiân bô chhin-lâng thang kap i khı̀, ia̍h lóng m̄-sái kiaⁿ, bô lâng oē hām-hāi, kò͘ chhia ê tek-khak chiàu-kò͘. 
Chhia tiāⁿ-tio̍h tio̍h kàu in hiuⁿ-siā ê sı̂, gín-ná ê lāu-pē khı̀ hit só͘-chāi ê lō͘-chām, beh chhoā cha-bó͘-kiáⁿ tò-lâi. 
Hit pang hé-chhia poàⁿ lō͘ tú-tio̍h toā gûi-hiám, tı̂ⁿ-poàⁿ chhiân poàⁿ tiám cheng kú. Nā-sı̄ Siōng-tè chiàu-kò͘, bô lâng tú-tio̍h siong-hāi, sı̄ khah oàⁿ lâi tiāⁿ-tiāⁿ. 
Í-keng kàu, lāu-pē khan soè-hàn cha-bó͘ kiáⁿ, chhoā i tò-lâi. Kiâⁿ lō͘ ê sı̂, lāu-pē mn̄g cha-bó͘-kiáⁿ chē hé-chhia ê sı̂ tú-tio̍h ê tāi-chı̀, kā i kóng, “Bô se̍k-sāi ê lâng kap lí tı̄ teh, lí ū kiaⁿ á bô ?” 
Gín-ná kóng, “Bô; to̍k-to̍k chı̍t-pái, tia̍p-á-kú, ū kiaⁿ tiāⁿ-tiāⁿ.” 
Lāu-pē mn̄g, “Hit ê sı̄ sím-mı̍h tāi-chı̀ ?” 
Gín-ná kóng, “Goán kūn-oá hit ê chhim-khiⁿ téng ê kiô, tit beh kè--khı̀ m̄-chai sím-mı̍h tāi-chı̀, hut-jiân hé-chhia thu̍t cháu kè piⁿ-thâu, ē-toé ū chúi ia̍h ū chio̍h-poâⁿ, chhia lāi chèng lâng kiaⁿ kàu boē kò͘-tit, âu-kiò kóng “Tit beh siak lo̍h khı̀, choè chı̍t-ē bô--khı̀ !” Nā sı̄ ū jı̂n-ài ê Chú chiàu-kò͘ goán; hō͘ kò͘ chhia ê sai-hū khoàⁿ-kı̀ⁿ hit ê gûi-hiám, thang pı̄-pān, tú-tú kàu oē poa̍h-lo̍h ê só͘-chāi chiū hō͘ chhia ûi chí, koh siat hoat-tō͘ tò-thè kui-lō͘ bô siáⁿ sū. ” 
I ê lāu-pē sı̄ put-sı̀n ê lâng, chiū tı̀ⁿ chhı̀n-chhiò, mn̄g cha-bó͘-kiáⁿ, kóng, “Lí siáⁿ-sū phah-sǹg Chú ū chhap chit ê tāi-chı̀ ? M̄-sı̄ Chú teh chiàu-kò͘ lín; sı̄ hit ê chim-chiok ê sai-hū jı̄n-chin kiâⁿ i ê pún-hūn, ba̍k-chiu kim-kim khoàⁿ thâu-chêng, khoàⁿ-kı̀ⁿ ū gûi-hiám, chiū chí chhia hō͘ i tò-thè, koh chhòng kàu hó-sè. Lóng m̄-sı̄ Chú, ia̍h m̄-sı̄ pa̍t hāng ê tāi-chı̀.” 
Gín-ná kóng, “Sim-koaⁿ pē--ah, chai-iáⁿ ê lâng kóng, chhia hit-tia̍p chhut kiô piⁿ téng-bı̄n, hiám-hiám beh poa̍h lo̍h sı̄ chhin-chhiūⁿ sı̂n-jiah. Ta̍k lâng phah-sǹg tek-khak oē sí.” 
Lāu-pē thiaⁿ-kı̀ⁿ chit ê oē, siūⁿ i cha-bó͘-kiáⁿ tú-á keng-kè chit hō ê toā gûi-hiám, ge̍h-ge̍h chùn khan i ê cha-bó͘-kiáⁿ khah oá, kóng, “Sim-koaⁿ kiáⁿ ah, hit ê ke̍k kiaⁿ ê sı̂, lí cháiⁿ-iūⁿ ? Ū âu-kiò mah ? Á sı̄ ū sit-khı̀ mah ?” 
Gín-ná ı̀n kóng, “Bô ah; goá chiū kı̂-tó lán ê Thiⁿ-pē, kiû I tio̍h chiàu-kò͘ goán, bo̍h tit hō͘ goán tú-tio̍h chit hō bô siān-chiong ê sí. Goá ê sim chiū liâm-piⁿ pêng-an, lóng bô kiaⁿ; sim-lāi chai Siōng-tè tek-khak chún goá kı̂-tó ê oē, bô tek-khak chiàu goá gōng ê ı̀-sù lâi kiâⁿ, sı̄ oē chiàu I ū tı̀-hūi ê ı̀-sù kiù goá. I sı̍t-chāi ū kiù goá, hō͘ goá put-chí to-siā I . Sim-koaⁿ pē--ah, lí kiám m̄ tio̍h soà to-siā I chiàu-kò͘ lí soè-hàn ê cha-bó͘-kiáⁿ hō͘ goá pêng-an tò-lâi, thang koh chài kı̀ⁿ tio̍h goá ê pē-bú ê bı̄n ? Lí kiám boē soà thiàⁿ Siōng-tè. chiap-la̍p I ia̍h choè lí ê Lāu-pē ?” 
Lāu-pē thiaⁿ-kı̀ⁿ cha-bó͘-kiáⁿ chit hō ê oē, koh khoàⁿ-kı̀ⁿ i kiong-kèng ê ba̍k-chiu, sim-koaⁿ kám-kek, ēng khin-siaⁿ soè-seh kóng, “Sim-koaⁿ kiáⁿ ah, lí pêng-an tò-lâi, goá sı̍t-chāi put-chí hoaⁿ-hí, iáu-kú goá lóng bô phah-sǹg Siōng-tè ū chhap chit hō ê tāi-chı̀. Siōng-tè Chiàu-kò͘ thiⁿ-toē, sı̄ ēng tiāⁿ-tio̍h ê hoat-tō͘, boē tit-thang chiàu ta̍k ê kiû I ê lâng sim-lāi ê ı̀-sù lâi kiâⁿ. Siat-sú Siōng-tè oē án-ni chiàu lâng ê ı̀-sù, lâi chhı̀n-chhái koé-oāⁿ I ê hoat-tō͘, chiū thiⁿ-toē lāi-bı̄n lóng oē loān-loān.” 
Gín-ná kóng, “Sim-koaⁿ pē--ah, chit hō ê tāi-chı̀ goá lóng boē hiáu tit gı̄-lūn; goá sı̄ soè-hàn ê gín-ná, thái-thó oē kap lí piān pok ? Nā sı̄ goá kı̀-tit kū-nı̂ joa̍h thiⁿ ê sı̂, kap lí tı̄ chhiū-nâ lāi, kiâⁿ kàu hit ê soè-tiâu khoe, téng-bı̄n ê kiô oe̍h-oe̍h lō͘-lō͘ hián, goá ke̍k kiaⁿ, m̄-káⁿ keng-kè, ka-kı̄ chai nā kiâⁿ lio̍h-lio̍h-á bô sı̀-chiàⁿ, tek-khak poa̍h-lo̍h chúi. Lí chiū khan goá ê chhiú, goá chı̍t ē chai lāu-pē toā-la̍t ê chhiú ū khı̂ⁿ goá, liâm-piⁿ bô kiaⁿ, hó-táⁿ kap lí kiâⁿ kiô téng-bı̄n, chai lí tek-khak chiàu-kò͘ goá. Chhin-chhiūⁿ án-ni, kin-á-jı̍t hé-chhia tı̄ kiô-piⁿ téng, khoán-sit tit-beh poa̍h lo̍h, goá chiū kiû Siōng-tè m̄-thang hō͘ goá poa̍h-lo̍h chúi á-sı̄ siak-tio̍h chio̍h-poâⁿ. I tek-khak ū thiaⁿ goá, hō͘ goá ê sim liâm-piⁿ pêng-an, lóng bô kiaⁿ, chhin-chhiūⁿ hit jı̍t, tı̄ chhiū-nâ lāi, hō͘ lí khan goá ê chhiú keng-kè kiô chit-poaⁿ-iūⁿ. Lāu-pē--ah, lí khoàⁿ-kı̀ⁿ Siōng-tè sı̍t-chāi ū kiù goán, sı̄ á m̄ sı̄ ?” 
Cha-bó͘ gín-ná kóng liáu, kia̍h-thâu khoàⁿ lāu-pē ê bı̄n, khoàⁿ-kı̀ⁿ i ê ba̍k-kho͘ âng, ba̍k-sái tih chhut lâi. Kàu chhù lāu-pē phō cha-bó͘-kiáⁿ kā i kóng, “Taⁿ goá ài lí koh chài kia̍h-khí chhiú hiòng lán thang kèng-ài ê Lāu-pē tı̄ thiⁿ-nı̍h, kiû I àⁿ-lo̍h soà khan goá ê chhiú, chhoā lán chı̍t-sı̀-lâng ún-tàng kiâⁿ keng-kè chit sè-kan khám-khia̍t ku̍t-ku̍t ê lō͘, kàu I êng-kng ê chhù tı̄ téng-bı̄n. Goá sı̀n Siōng-tè tek-khak ū thiaⁿ, èng-ún lâng ê kı̂-tó, boē koh chài giâu-gı̂.”