Sin-bûn ê cha̍p-lio̍k 06

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
19. Gín-ná oē chhiō Kng 
Bó͘ só͘-chāi ū chı̍t ê cha̍p hè ê cha-bó͘ gín-ná teh khau tiáⁿ. I ê miâ kiò Bóng-chhı̄. Gín-ná ê lāu-bú sı̄ sòng-hiong lâng só͘-í Bóng-chhı̄ kap lâng toà tàu kha-chhiú thang thàn tām-po̍h chı̂ⁿ. 
Tiáⁿ ê ian-thûn chin o͘, kú-kú bô khau. Sui sı̄ án-ni i bô hiâm kan-khó͘, hoaⁿ-hí chhut siaⁿ gı̂m si kóng, 
“Iâ-so͘ kiò lán lâng, Choè chin kng ê teng; Chhin-chhiūⁿ chı̍t ki chek hé, Mı̂-sı̂ chiò kng-bêng; Chit sè-kan sı̄ o͘-àm, Ná chhin-chhiūⁿ o͘-ba̍k; Lán tio̍h chhiō i kng, Chı̍t lâng chı̍t kak.” 
Pit-ko͘ khoàⁿ i hiah chhut-la̍t khau kàu lâu koāⁿ, kā i kóng, “Án-ni oē choè-tit, lí cháiⁿ-iūⁿ chiah chhut-la̍t ?” Bóng-chhı̄ kóng, “Tiáⁿ sı̄ tı̄ goá chit kak, goá tio̍h khau kàu chin chheng-khı̀, án-ni chiū-sı̄ chhiō kng.”Pit-ko͘ chhiò kóng, “Lí khau tiáⁿ chheng-khı̀, bô chheng-khı̀, bô lâng oē chai,”Bóng-chhı̄ soè siaⁿ ı̀n kóng, “Chú oē chai. ”Pit-ko͘ hit sı̂ khı̀ chian chı̍t tè gû-bah, sim-lāi siūⁿ, “Chú tè tı̄ goá chit kak, goá tio̍h chú chin phang thang chhiō kng tı̄ goá só͘ tiàm ê só͘-chāi.” Chu-koaⁿ jı̍t-tàu chia̍h gû-bah kā Pit-ko͘ kóng, “Lí só͘ chú chit tè gû-bah chin hó chia̍h.” Pit-ko͘ thiaⁿ-kı̀ⁿ hoaⁿ-hí kóng, “Goá chú hó chia̍h sı̄ in-ūi thiaⁿ Bóng-chhı̄ ê oē,”chiū chiong khau tiáⁿ ê sū kóng hō͘ Chu-koaⁿ thiaⁿ. 
Chu-koaⁿ hit sı̂ teh ut saⁿ, seng-khu siān m̄ ài koh ut, thiaⁿ Pit-ko͘ ê oē chiū siūⁿ, “Ū iáⁿ saⁿ tı̄ goá chit kak, goá tio̍h ut kàu chin hó-sè.” Hit niá saⁿ sı̄ Gō͘ Ko͘-niû ê, Gō͘ Ko͘-niû chhēng, o-ló kóng, “Chu-koaⁿ, lí chit niá saⁿ ut liáu chin súi.” Chu-koaⁿ chiū kóng-khí Bóng-chhı̄ khau tiáⁿ ê sū hō͘ i thiaⁿ. Bô loā kú ū lâng lâi chhiáⁿ Gō͘ Ko͘-niû khı̀ kiâⁿ-kiâⁿ thit-thô, Gō͘ Ko͘-niû kóng, “Goá beh khı̀ kı̂-tó hoē tı̄ goá chit kak.”I ê pêng-iú bô bêng-pe̍k, Gō͘ Ko͘-niû chiū kóng hō͘ i chai, só͘ eng-kai tio̍h kiâⁿ ê, lán chı̄n pún-hūn lâi kiâⁿ i, chiū-sı̄ chhiō kng tı̄ lán ê só͘-chāi. In pêng-iú kóng i beh kap i khı̀ hù kı̂-tó hoē. Lé-pài soah bo̍k-su lâi kā in kóng, “Goá hoaⁿ-hí lín nn̄g lâng lâi, lín bô lâi chiū bô lâng thang khí si-tiāu.” Gō͘ Ko͘-niû tò-lâi ài khı̀ khùn, koh siūⁿ, “Goá ê lāu-bú ū chı̍t siang oê chhiah iáu-bē hó thang kóng sı̄ tı̄ goá chit kak, goá beh chhiah hō͘ i chhēng.” In lāu-bú khoàⁿ hoaⁿ-hí, o-ló i ê kip-kè, Gō͘ Ko͘-niû chiū chiong Bóng-chhı̄ khau tiáⁿ ê sū kóng hō͘ i ê lāu-bú thiaⁿ. Teh kóng ê sı̂ kàu-hoē ê chip-sū lâi beh the̍h Soan-tō hoē ê gûn. Gō͘ Ko͘-niû ê lāu-bú ū tiāⁿ-tio̍h beh hiàn cha̍p kho͘, khı̀ the̍h ê sı̂ sim-lāi siūⁿ “Cha̍p hè ê gín-ná oē hiáu-tit chiàu i só͘ oē lâi êng-kng Siōng-tè, goá bô i ê chı̄n-tiong, tio̍h hiàn khah ke.” Chiū the̍h chhut jı̄-gō͘ kho͘ gûn lâi hō͘ chip-sū siu. 
Hit mı̂ goá bāng thiⁿ-téng nn̄g ê thiⁿ-sài saⁿ kap kóng oē. Chı̍t ê thiⁿ-sài kóng, “Bóng-chhı̄ kin-á-jı̍t hiàn jı̄-gō͘ kho͘ hō͘ Siōng-tè hoē.” Hit ê thiⁿ-sài ı̀n kóng, “Bóng-chhı̄ bô gûn, beh thài ū jı̄-gō͘ kho͘ thang hiàn ? ”Ìn kóng, “Bóng-chhı̄ chiàu i só͘ oē chı̄n la̍t khau tiáⁿ, Chú chiū pó͘ i só͘ boē kàu, chiū-sı̄ chiong Gō͘ Ko-niû ê lāu-bú só͘ hiàn ê, sǹg Bóng-chhı̄ ê ı̀-sù.” 
Bóng-chhı̄ lóng m̄ chai lâng kap thiⁿ-sài teh khoàⁿ i, jı̍t-jı̍t bong ke-sū, put-sı̂ gı̂m si kóng, 
“Chit sè-kan sı̄ o͘-àm, Ná chhin-chhiūⁿ o͘-ba̍k; Lán tio̍h chhiō I kng, Chı̍t lâng chı̍t kak.” 
20. Ka-kı̄ khǹg I ê m̄ tio̍h boē tit-tio̍h Hok-khı̀ 
Ū chı̍t ê cha-bó͘ gín-ná miâ kiò Gio̍k-á. I ê pē-bú sı̄ kèng-khiân sı̀n Chú ê lâng, put-chí tı̀-ı̀ kà kiáⁿ-jı̂ bat Sèng-keng, ài in chin-chiàⁿ choè Ia-so͘ Ki-tok ê ha̍k-seng. 
Gio̍k-á ū khı̀ lú-o̍h tha̍k chheh. Hit keng o̍h ê ha̍k-seng kóng, “in ê sian-siⁿ chı̍t lâng beh khı̀ pa̍t ūi choè sian-siⁿ; tāi-ke ài boé chı̍t hāng mı̍h sàng i, tiāⁿ-tio̍h ta̍k lâng tio̍h toê chı̂ⁿ. Gio̍k-á thiaⁿ-kı̀ⁿ liáu sim lio̍h-á bô pêng-an. In-ūi i bô chı̂ⁿ, kiaⁿ-liáu bô toê oē kiàn-siàu.” I chiū kóng, “Goá bô chı̂ⁿ thang toê.” Kap I tâng téng ê ha̍k-seng kóng, “Goán khah soè-hàn m̄ sái toê choē, chóng-sı̄ ta̍k lâng tio̍h toê, lí bô chı̂ⁿ thang toê kā lín lāu-bú thó, I tek-khak oē hō͘ lí.” 
Gio̍k-á siūⁿ bô tek-khak beh hō͘ goá. In-ūi i ê lāu-bú tiāⁿ-tio̍h ta̍k lé-pài Pài-la̍k ēng tām-po̍h chı̂ⁿ hō͘ i kap i ê hiaⁿ-tı̄ chí-bē, kā in kóng, “Chit ê ı̂ⁿ m̄-thang liam-piⁿ the̍h liam-piⁿ khai, tio̍h soè-jı̄ ēng, in-ūi chit ê chı̂ⁿ í-goā lóng bô beh koh hō͘ lín.” Gio̍k-á ta̍k lé-pài Pài-la̍k the̍h chı̂ⁿ, sûi-sı̂ chhı̀n-chhái khai, taⁿ lóng bô poàⁿ ê ı̂ⁿ. 
Hit jı̍t tò-khı̀ in tau, Gio̍k-á kā in lāu-bú kóng, “Tong Ko͘-niû beh khı̀ pa̍t-ūi kà o̍h, lú-o̍h ê ha̍k-seng ài boé chı̍t hāng mı̍h sàng i, goá ài thó tām-po̍h chı̂ⁿ thang toê, m̄-chai lí hoaⁿ-hí hō͘ goá á-bô ?” 
In lāu-bú kóng, “Pài-la̍k hō͘ lí ê chı̂ⁿ lí nā iáu ū chiū thang toê, nā bô chiū goá m̄ ài koh hō͘ lí.” 
Gio̍k-á kóng, “Pài-la̍k ê chı̂ⁿ bô--lah ! Koh ta̍k lâng toê goá bô, kiám m̄-sı̄ kiàn-siàu ?” 
In lāu-bú kóng, “Goá bô beh hō͘ lí, koh lí m̄-sái khoà-ı̀, lí m̄-bat kap Tong Sian-siⁿ tha̍k chheh, i sı̄ kà la̍k téng, lí sı̄ tha̍k nn̄g téng, hán-tit saⁿ-tú, lí ài toê, m̄-sı̄ in-ūi lí kèng-thiàⁿ i, sı̄ in-ūi pa̍t lâng toê, lí bô hūn, kiaⁿ kiàn-siàu nā-tiāⁿ.” 
Gio̍k-á m̄-káⁿ koh thó, chóng sı̄ ài tit-tio̍h chı̂ⁿ. 
Kè jı̍t Gio̍k-á kap in sió-bē khı̀ in goā-má tau, goā-má ê chhù sı̄ kūn-kūn. Gio̍k-á chı̄n ài khı̀ hia thit-thô, in-ūi in má chı̄n thiàⁿ i. 
Hit jı̍t koh khah hoaⁿ-hí khı̀, ǹg-bāng in má ēng chı̂ⁿ hō͘ i, Chóng-sı̄ má lóng bô, i iā m̄-káⁿ thó. 
Kàu àm beh tò-khı̀, Gio̍k-á jı̍p khùn pâng khoàⁿ toh-téng ū chı̂ⁿ, bô lâng tı̄-teh, i chiū kín-kín chhun chhiú the̍h chı̂ⁿ khǹg tı̄ saⁿ-á lāi, cháu kàu mn̂g kháu, chiū kiaⁿ koh sim siūⁿ, goá nā the̍h chiah-ê chı̂ⁿ chiū-sı̄ choè chha̍t, chiū kín-kín oa̍t jı̍p-khı̀, beh hē chı̂ⁿ tı̄ goân ūi, khoàⁿ khùn pâng ū lâng tı̄ teh, chiū m̄ káⁿ jı̍p, cháu kàu chàu-kha ēng chı̂ⁿ hiat tı̄ chàu téng. Tò-khı̀ ê sı̂ i chiū siūⁿ, kai-chài bô thau-the̍h hiah-ê chı̂ⁿ, che sı̄ Siōng-tè kiù goá bô hām-lo̍h choē. 
Kè jı̍t iû-goân khı̀ o̍h nı̍h, pàng-hē ê sı̂ tò-lâi, in lāu-bú kā i kóng, “Gio̍k-á, lín má ài lí koh khı̀ in tau, m̄-chai sím-mı̍h tāi-chı̀, lí ê jı̄-chí thang kap lí khı̀, teh beh àm, m̄-thang iân-chhiân.” 
Gio̍k-á hoaⁿ-hí in-ūi iáu teh ǹg-bāng chı̂ⁿ, lóng bô phah-sǹg sı̄ i ê má khùn pâng toh-téng ê chı̂ⁿ chhē bô, chiū kiò i lâi mn̄g i ū the̍h á bô. 
Kàu chhù in goā-má kā Gio̍k-á ê jı̄-chí miâ kiò Jı̂n-ài kóng, “Jı̂n-ài lí khı̀ hoe-hn̂g kiâⁿ-kiâⁿ, goá ū chı̍t kù oē ài mn̄g Gio̍k-á.” Jı̂n-ài khı̀ liáu Gio̍k-á in má chiū mn̄g i kóng, “Lí chā-hng ū thau-the̍h chı̂ⁿ bô ? Lí nā ū, tio̍h jı̄n, m̄-thang kóng pe̍h-chha̍t.” 
Gio̍k-á kóng, “Goá bô thau-the̍h chı̂ⁿ.” 
In má kóng, “Goá tı̄ khùn pâng toh téng, goá chai, jı̍p khùn pâng--ê , sı̄ lí nā-tiāⁿ, lóng bô pa̍t lâng, lí tò-khı̀ liáu, goá beh the̍h chı̂ⁿ ēng, í-keng bô lah.” 
Gio̍k-á tiām-tiām bô kóng-oē. I sı̄ chin gōng, i nā kóng, “Goá tāi-seng ū the̍h, āu-lâi m̄ káⁿ, chiū koh hē tı̄ chàu-kha,” in má káⁿ bô sím-mı̍h hiâm, Chóng-sı̄ i lóng m̄ kóng, in má pek i tio̍h jı̄n, i tı̍t-tı̍t kóng, “Goá bô choè chha̍t,” kàu bé in má kā i kóng tio̍h tò-khı̀. 
Gio̍k-á kap in jı̄-chí tò-khı̀, tı̄ lō͘-nı̍h hut-jiân toā-siaⁿ háu, in jı̄-chí mn̄g sím-mı̍h tāi-chı̀, i m̄ kóng. Ū chı̍t ê lāu sian-siⁿ tı̄ lō͘-nı̍h khoàⁿ-kı̀ⁿ hit nn̄g ê cha-bó͘ gín-á, soè-hàn teh háu, i chiū hiâm Jı̂n-ài kóng, “Lí m̄-thang chhòng-tı̄ lín sió-bē.” 
Jı̂n-ài kā Gio̍k-á kóng, “Lí tı̄ koe-lō͘ m̄-thang toā-siaⁿ háu, lâng giâu-gı̂ goá pháiⁿ khoán-thāi lí, goá chin kiàn-siàu, goá iā m̄ chai lí háu sím-mı̍h tāi-chı̀.” 
Kàu in tau Gio̍k-á iáu teh háu, in lāu-bú mn̄g sím-mı̍h tāi-chı̀, Gio̍k-á kóng, “Goán má kóng, goá sı̄ choè chha̍t , thau-the̍h chı̂ⁿ.” In lāu-bú bô hoaⁿ-hí kóng, “Tek-khak bô chit ê sū, lí m̄-bat thau-the̍h mı̍h, choè lí an-sim, goá khah àm beh khı̀ lín má tau kā i kóng.” 
Bı̂n-á-chài Gio̍k-á in lāu-bú mn̄g i kóng, “Gio̍k-á, lín má kóng, chı̂ⁿ í-keng chhē-tio̍h, Chóng-sı̄ i ēng chı̂ⁿ hē tı̄ khùn pâng ê toh-téng, hoán-tńg tı̄ chàu-kha chhē-tio̍h, i kóng lí í-goā bô lâng jı̍p khı̀ khùn pâng, tek-khak sı̄ lí the̍h hiah-ê chı̂ⁿ, lí ū the̍h bô ?” 
Gio̍k-á kóng, “Lóng bô bong-tio̍h, lóng bô khoàⁿ-kı̀ⁿ. ”I án-ni kóng pe̍h-chha̍t,sim lio̍h-á kiaⁿ, chai i só͘ choè sı̄ m̄-tio̍h. Chóng-sı̄ āu-lâi lâng lóng bô mn̄g hit ê chı̂ⁿ ê tāi-chı̀, i chiū bô kú lóng boē kı̀-tit. I sui-jiân boē kı̀-tit, Siōng-tè lóng bô boē kı̀-tit. 
Téng-bı̄n só͘ siá Gio̍k-á ê sū, hit sı̂ i sı̄ poeh-hè, chit ê tāi-chı̀ sı̄ jı̄-ge̍h tú-tio̍h, kàu cha̍p-it ge̍h, Sèng-sı̂n chiū kám-hoà i ê sim, hō͘ i koh kı̀-tit i ê choē. 
Chit ē-hng i tó tı̄ bı̂n-chhn̂g lóng boē khùn-tit, hut-jiân-kan siūⁿ tio̍h i téng-jı̍t ū kóng pe̍h-chha̍t, koh siūⁿ sèng-chheh ū kóng, “Ài kóng pe̍h-chha̍t oē ê lâng tio̍h koáⁿ i chhut siâⁿ goā.” 
I chai siâⁿ chiū-sı̄ thian-tông, koáⁿ chhut ê tio̍h lo̍h tē-ge̍k, i chiū kiaⁿ kàu m̄ káⁿ khùn, kiaⁿ-liáu khùn ê sı̂ oē sí. I ài kı̂-tó kiû Siōng-tè sià-bián, i ê kı̂-tó, án-ni hoan-lâi hoan-khı̀, chin bô pêng-an. I ê lāu-bú lâi sûn, kā gín-ná kah-phē, khoàⁿ Gio̍k-á bô khùn chiū mn̄g, “Lí sím-mı̍h tāi-chı̀ ? Ū phoà-pı̄ⁿ á-bô ?” 
Gio̍k-á ài kā lāu-bú kóng, Chóng-sı̄ m̄-káⁿ. In lāu-bú siūⁿ káⁿ sı̄ iau, chiū khı̀ chhòng tiám-sim hō͘ i chia̍h. Gio̍k-á chia̍h tiám-sim liáu chiah khùn. 
Kè jı̍t lóng bô siūⁿ chit ê tāi-chı̀, kàu àm khı̀ khùn chiū koh chài siūⁿ, iû-goân chin kiaⁿ, kúi nā jı̍t lóng sı̄ án-ni, jı̍t-sı̂ thit-thô á-sı̄ tha̍k-chheh, chiah oē pàng-sim, tó tı̄ bı̂n-chhn̂g boē an-sim. Lāu-bú boē hiáu-tit, m̄-chai i ê cha-bó͘ kiáⁿ ū sím-mı̍h pı̄ⁿ chiah m̄-ài khùn, ū-sı̂ chē tı̄ i ê bı̂n-chhn̂g piⁿ kap i kóng oē, ū-sı̂ chhoā kàu ka-kı̄ ê bı̂n-chhn̂g khùn, Gio̍k-á tı̄ lāu-bú ê sin-piⁿ chiū khah pêng-an. 
Kàu chı̍t ê ē-hng Gio̍k-á tòng-boē-tiâu lâu ba̍k-sái, kā in lāu-bú kóng, “Goá chin kiaⁿ m̄ káⁿ khùn, in-ūi choē chin tāng, kiaⁿ-liáu khùn ê sı̂ sí, chiū lo̍h tē-ge̍k.” 
In lāu-bú ı̀n kóng, “Lí sui-jiân ū kiâⁿ choē-choē hāng m̄ tio̍h, lí nā kam-goān jı̄n choē, Siōng-tè tài-liām Kiù-chú ê kong-lô hoaⁿ-hí sià-bián lí ê choē, soé-tû lí ê pháiⁿ.” In lāu-bú chiū kap i saⁿ-kap kı̂-tó, Chóng-sı̄ Gio̍k-á siūⁿ i m̄ káⁿ jı̄n choē, nā-sı̄ bô jı̄n choē, chiū kı̂-tó bô lō͘-ēng, i ài kóng i ê sim-lāi ê kan-khó͘, chhùi m̄ kóng. 
Kàu koh chı̍t ê ê-hng i siūⁿ beh kı̂-tó kiû Siōng-tè hō͘ i kam-goān jı̄n, i chiū tó tı̄ bı̂n-chhn̂g thèng-hāu in lāu-bú lâi, chiū tı̍t-tı̍t kı̂-tó kiû Siōng-tè. In lāu-bú lâi liáu, iû-goân kóng boē chhut. I ê lāu-bú khoàⁿ i ê kan-khó͘, chiū kā i kóng, “Gio̍k-á m̄ chai lí ū choè sím-mı̍h m̄ tio̍h ? Lí kóng, choē tāng iáu-bē kóng sím-mı̍h choē. ” 
Gio̍k-á tiām-tiām, lāu-bú iā bô koh mn̄g. Thêng chı̍t hun kú, Gio̍k-á chiū kóng, “Goá ū choè chı̍t hāng chin m̄ tio̍h, chiū-sı̄ kóng pe̍h-chha̍t. ” In lāu-bú kóng, “Lí nā jı̄n choē , Siōng-tè chiū beh sià-bián lí ê choē, lí nā khǹg-ba̍t lí ê choē, chiū bô tit-tio̍h pêng-an.” 
Gio̍k-á kóng, “Chit ê tāi-chı̀, í-keng chin kú.” In lāu-bú kóng, “Gio̍k-á lín goā-má ê chı̂ⁿ, lí ū thau-the̍h á-bô ?” 
Gio̍k-á kóng, “Goá bô thau-the̍h, goá ū tāi-seng the̍h, āu-lâi m̄-káⁿ, khı̀ hêng hē tı̄ chàu-kha.” 
In lāu-bú kóng, “Lí hit sı̂ siáⁿ-sū m̄ jı̄n, kóng hiah choē pe̍h-chha̍t oē.” 
Gio̍k-á chēng-chēng. 
In lāu-bú kóng, “Lí taⁿ tio̍h khı̀ kā lín lāu-pē kóng, i iáu-bē khı̀ khùn, iáu tı̄ o̍h-pâng.” 
Gio̍k-á m̄ káⁿ the, iā sı̄ chin m̄ ài khı̀ kā in pē kóng, sim pho̍k-pho̍k chhéng, ûn-ûn-á lo̍h lâu-thui kiâⁿ kàu o̍h-pâng ê mn̂g-kháu, chiū m̄ káⁿ jı̍p. 
In pē thiaⁿ-kı̀ⁿ lâng tı̄ mn̂g-kháu, chiū kiò kóng, “Sím-mı̍h lâng ?” 
Gio̍k-á soè siaⁿ kóng, “Sı̄ goá.” 
In pē koh mn̄g, “Goá sı̄ chı̄ chūi ?” Chiū khui mn̂g khoàⁿ Gio̍k-á tı̄ hia, chiū kı̂-koài, phō i jı̍p lâi kóng, “Sim-koaⁿ kiáⁿ, sím-mı̍h tāi-chı̀--ah ! Lí siáⁿ-sū m̄ khı̀ khùn ?” 
Gio̍k-á lâu ba̍k-sái. In lāu-bú tè i lâi kóng, “Gio̍k-á m̄ sı̄ hó ê gín-á, lí oē kı̀-tit kúi-nā ge̍h-jı̍t chêng in goā-má kóng, ū the̍h i ê chı̂ⁿ, i kóng i lóng m̄-bat bong, iā m̄-bat khoàⁿ, chiah-ê oē sı̄ pe̍h-chha̍t, kàu chit-chūn i tú-á ū jı̄n.” 
Gio̍k-á in pē teh phō i, thiaⁿ-kı̀ⁿ chiah-ê oē chiū kín-kín pàng i lo̍h-khı̀, i ê bı̄n chin iu-būn, i chē lo̍h-khı̀ ēng chhiú khàm i ê bı̄n kóng, “Ai ah ! Goá ê soè cha-bó͘ kiáⁿ ! Goá ê soè cha-bó͘ kiáⁿ ! ”Gio̍k-á ê lāu-bú iā lâu ba̍k-sái. Gio̍k-á tı̄ hia teh khiā, kan-khó͘ kàu-ke̍k, thêng tia̍p-á-kú in lāu-bú kóng , “Káⁿ tio̍h hō͘ Gio̍k-á khı̀ khùn, i sı̄ chhēng khùn saⁿ nā-tiāⁿ, kiaⁿ-liáu oē koâⁿ.”Chiū kā i kóng, tio̍h koh chiūⁿ lâu-téng. 
Gio̍k-á sui-jiân ū kiàn-siàu, ū iu-būn, chóng-sı̄ i ê sim-toé ū pêng-an, kúi-nā jı̍t m̄-bat kàu hiah pêng-an, i chiū kūi-lo̍h tı̄ bı̂n-chhn̂g piⁿ kı̂-tó kiû Siōng-tè sià-bián i ê choē, kı̂-tó liáu chiū tó-teh khùn. 
Bı̂n-á chá-khí, Gio̍k-á khí-lâi sim tāng-tāng m̄-káⁿ kı̀ⁿ tio̍h pē bú ê bı̄n. Chá-khí chia̍h pá in lāu-bú chiū kā i kóng , “Gio̍k-á kin-á-jı̍t bián khı̀ tha̍k-chheh.” 
In toā-chí mn̄g, “Gio̍k-á bô khı̀ tha̍k-chheh sı̄ cháiⁿ-iūⁿ ?” In lāu-bú bô ı̀n , thèng-hāu gín-á lóng khı̀ o̍h--nı̍h chiū kā Gio̍k-á kóng, “Lí kap goá khı̀ goā-má tau.” 
Gio̍k-á chēng-chēng tè in lāu-bú khı̀, in lāu-bú chiū kā in má kóng, “Gio̍k-á chá-sı̂ ū kóng pe̍h-chha̍t .”In goā-má bô sím-mı̍h hiâm kóng, “Che sı̄ goá í-keng chai, taⁿ Siōng-tè ê Sı̂n kám-hoà i ê sim hō͘ ka-kı̄ jı̄n, tùi án-ni thang ǹg-bāng i chin chiàⁿ ū hoán-hoé.” 
Āu-lâi in lāu-bú chhoā Gio̍k-á khı̀ chı̍t ê chhâi-hông ê tiàm, chhâi-hông hit-sı̂ teh choè saⁿ niá saⁿ, chiū-sı̄ beh hō͘ Gio̍k-á kap i nn̄g-ê toā-chí thang chhēng. In lāu-bú kā chhâi-hông kóng, “Gio̍k-á ê saⁿ bián choè, i chit-chūn bô khiàm-ēng.” Tò-khı̀ ê sı̂ kā i kóng, “Lí ài thau-the̍h mı̍h, lâng nā beh chhiáⁿ lí, goá m̄ káⁿ hō͘ lí khı̀, án-ni m̄-bián choè sin saⁿ hō͘ lí” 
Hit ê-hn̂g in pē kiò i lâi kā i kóng, “Gio̍k-á tùi chit-sı̂ ‘Gín-ná Ge̍h Pò’ m̄ koh hō͘ lí siu.” 
Che sı̄ in-ūi Gio̍k-á chı̀n-pō͘ tha̍k-chheh in pē ū kóng, ta̍k ge̍h-jı̍t beh boé ge̍h pò siúⁿ i. “Gín-ná Ge̍h Pò,”sı̄ chin súi ê chheh, ū choē-choē ang-á tô͘, iā ū hó tha̍k ê kò͘-sū. 
Gio̍k-á put-chí pó-sioh, ta̍k ge̍h-jı̍t tit-tio̍h, i ê sim hoaⁿ-hí kàu-ke̍k. I ê hiaⁿ tı̄ chí-bē ta̍k-ê iā chin ài khoàⁿ, iā ū chioh tâng o̍h ê ha̍k-seng khoàⁿ. Ta̍k ge̍h tha̍k liáu ū soè-jı̄ siu, kàu ū la̍k pún chiū ū the̍h kàu chheh tiàm kap súi-súi ê phê. 
Gio̍k-á í-keng tit-tio̍h 14 ge̍h-jı̍t ê pò, taⁿ ū nn̄g ê toā pún chiū-sı̄ la̍k pún kap choè chı̍t-pún, iā ū nn̄g ê thiah pún. 
Hiah-ê chheh sı̄ Gio̍k-á ê sim só͘ ài, siông-siông the̍h chhut-lâi tha̍k, lâng lâi i ài pun in khoàⁿ. Taⁿ in pē kóng, “In-ūi lí kóng pe̍h-chha̍t, m̄ koh hō͘ lí ,” i iā chai che sı̄ tio̍h. Tùi chit sı̂ í-āu hiah-ê chheh sı̄ i só͘ m̄-ài khoàⁿ i the̍h khı̀ khǹg tı̄ chheh-tû ê chheh āu. Ū-sı̂ in chí-bē ài mn̄g, “Gio̍k-á lán pē siáⁿ-sū m̄ koh boé, ‘Gín-ná Ge̍h-Pò’ hō͘ lí ?”I iā bô oē thang ı̀n. 
Gio̍k-á kàu choè toā-lâng nā khoàⁿ-kı̀ⁿ hiah-ê chheh, chiū sûi-sı̂ kı̀-tit i chêng ê m̄-tio̍h, sim chiū tín-tāng, chı̍t hāng sı̄ ūi tio̍h i ê choē iu-būn kiàn-siàu, koh chı̍t hāng sı̄ kám-siā Siōng-tè hit sı̂ kà i kúi nā hāng, chiū-sı̄ i chı̍t-sı̀ lâng bô koh boē kı̀-tit. 
Chı̍t hāng i tùi hit sı̂ chai Siōng-tè sı̄ kūn-kūn ê Siōng-tè ta̍k hāng chai, Siōng-tè thiàⁿ i, m̄ kam hō͘ i khǹg-ba̍t i ê choē, ài i tit-tio̍h chheng-khı̀ ê sim. Koh tùi hit sı̂ chai “Siōng-tè sià i ê choē, khàm i ê choē-koà, che lâng ū hok-khı̀” Si 32: 1,2. Nā sı̄ “ka-kı̄ khǹg i ê m̄ tio̍h boē tit-tio̍h hok-khı̀.” Chin 28:13. 
21. Gâu ê Hū-jı̂n-lâng Kám-kek Tiōng-hu 
Kúi nı̂ chêng tı̄ Tāi-bí kok ê chı̍t só͘-chāi teh sin khui po͘-thâu. Ū chı̍t ê pài Siōng-tè ê choh-sit lâng, chhiàⁿ chin choē kang teh khui hn̂g. I ài thàn hó thiⁿ kín khui hō͘ i liáu, só͘-í ta̍k chá-khí chiū chá-chá kiò kang khı̀ khui. I ê hū-jı̂n-lâng nā chú-se̍k, chiū pûn hō͘-thâu kiò in tò lâi chia̍h. 
Chit ê choh-sit lâng pêng-siông ta̍k chá-khí ū kap i ê ke-lāi kap i ê kang tha̍k Sèng-chheh kı̂-tó; Chóng-sı̄ in-ūi beh koáⁿ kang soah boē kò͘-tit choè lé-pài. 
I ê hū-jı̂n-lâng khoàⁿ-kı̀ⁿ i khah tı̀-ı̀ sè-kan ê chı̂ⁿ-châi boē kò͘-tit ho̍k-sāi Siōng-tè, chiū khó͘-khǹg i, nā-sı̄ i lóng m̄ thiaⁿ; chiah siūⁿ chı̍t ê hoat-tō͘ hō͘ i ê tiōng-hu khoàⁿ oē ké-pı̀ⁿ á-boē. Kè chá-khí, chit ê choh-sit lâng iû-goân chá-chá kiò kang khı̀ khui hn̂g. Kàu jı̍t chin oàⁿ lóng bô thiaⁿ-kı̀ⁿ pûn hō-thâu, ta̍k-ê iau kàu kha nńg chhiú nńg. Tò-lâi kàu tè khoàⁿ chı̍t tè toh khang-khang ia̍h bô pâi mı̍h-phè oáⁿ phiat, i ê hū-jı̂n-lâng choè i chēng-chēng teh tha̍k Sèng-chheh. Choh-sit lâng khoàⁿ-kı̀ⁿ án-ni chiū jióng kóng, “Eh ! ia̍h pn̄g tı̄ tah-lo̍h ? ”I ê hū-jı̂n-lâng ı̀n i kóng, “Goá khoàⁿ lín chiah bô êng, phah-sǹg bô êng thang chia̍h.” 
Choh-sit-lâng koh jióng kóng, “Bô êng thang chia̍h, kiám oē oa̍h mah ?” 
I ê hū-jı̂n-lâng koh ı̀n i kóng, “Jio̍k-sin bô chia̍h boē oa̍h, lêng-hûn bô chia̍h boē oa̍h. Jio̍k-sin nā tio̍h chia̍h, lêng-hûn ia̍h tio̍h chia̍h. ” 
Choh-sit-lâng koh kóng, “Hó, hó, seng khı̀ chú lâi chia̍h, chiong kim í-āu put-koán ū êng, bô êng, tek-khak beh choè lé-pài.” I ê hū-jı̂n-lâng chiū khı̀ chú. Tùi hit-tia̍p chı̄n chit-sı̀-lâng i ta̍k chá-khí ū tha̍k Sèng-chheh, kı̂-tó.