Lāi-goā-kho Khàn-hō͘-ha̍k/Tē 2 Chiuⁿ

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

<Lāi Gōa Kho Khàn-hō·-ha̍k

Lūn Kut Hē-thóng[siu-kái]

Tī chia beh kóng-khí kut-keh ê kò͘-chō, kap i ê chok-iōng. Kut-keh ê chok-iōng sī chiàu kì tī ē-tóe:

  1. Chòe sin-thé ê ki-chhó͘, hō͘ sin-thé ê cho͘-chit pau-teh.
  2. Sī pó-hō͘ sin-thé lóan-jio̍k ê só͘-chāi, chhin-chhiūⁿ thâu-kòa-kut teh pó-hō͘ náu, á-sī hia̍p-kut teh pó-hō͘ sim-chōng, hì-chōng.
  3. Sī ēng kut sio-chiap lâi chiâⁿ chòe lâng ê hêng-thé, bián-tit hō͘ seng-khu nńg, hō͘ i ōe ūn-tōng.

Thong seng-khu ê lāi-bīn iok-lio̍k ū 200 gōa ki ê kut.