Pit-soàn ê Chho͘-ha̍k

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
(Tùi Pit Sòan Ê Chho͘ Ha̍k choán--lâi)
跳至導覽 跳至搜尋
Pit-soàn ê Chho͘-ha̍k
Chok-chiá:Gê Ûi-lîm
Pit-soàn ê Chho͘-ha̍k/Sò͘-bo̍k
Chù-ì: Chit pún chheh chiàu bo̍k-chiân liû-hêng ê chiàⁿ-jī-hoat lâi siá. Pit-soàn ê Chho͘-ha̍k/Hàn-jī. Chham-khó ê lâi-goân: Thâu chit pún Tē jī pún


Sǹg-siàu ê hoat-tō͘ m̄-nā chi̍t-ê. Kiám-chhái beh o̍h sǹg-siàu chho͘-ha̍k tiāⁿ-tiāⁿ chiū ēng sǹg-pôaⁿ khiok ōe-chòe--tit, nā-sī beh káng-kiù sò͘-ha̍k khah-chhim ê lí, tio̍h kia̍h-pit lâi-siá chiah ōe.

Chiang-Choân chèng-lâng só͘-sǹg-ê, kan-ta sī chîⁿ-gûn hit-hō siàu, chiū só͘-bat-ê, kan-ta sī sǹg-pôaⁿ ê hoat-tō͘ tiāⁿ-tiāⁿ, só͘-í pêng-sî kiò chit-ê hoat-tō͘ chòe Soàn-hoat. Kia̍h-pit lâi-siá iā chin-chiàⁿ sī soàn-hoat, chóng--sī, ài hun-pia̍t--i, thang kiò-chòe Pit-soàn.

Beh o̍h chit-ê Pit-soàn ê hoat-tō͘ tio̍h tùi chho͘-ha̍k khí, chiah thang chiām-chiām kàu Tùi-sò͘, Tāi-sò͘, Sam-kak-hoat, kap sò͘-ha̍k hiah-ê khah-chhim ê hong-hoat. Chiong chit-pún chho͘-ha̍k hō͘ ha̍k-seng o̍h, ì-sù m̄-sī hō͘-in, o̍h-liáu, thang kóng: "Taⁿ bêng-pe̍k--lah"! sī beh hō͘-in lio̍h-lio̍h-á chai sò͘-ha̍k ê ì-bī tiāⁿ-tiāⁿ, ǹg-bāng lâng-lâng ōe him-bō͘ koh chi̍t-pún khah-chhim-ê.