沒有掃瞄的頁面

跳至導覽 跳至搜尋

Ē-kha ê chu-liāu tùi lâi--ê, tī 2019-nî 10-goe̍h 16-ji̍t (Saⁿ) 20:13 keng-sin--koè. Tī khoài-chûn-khu siōng chē ē-tàng khǹg 5,000 pit chu-liāu.

以下顯示從第 1 筆至第 50 筆中的 50 筆結果:

Khoàⁿ (chêng 50 hāng | āu 50 hāng) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Si-phian
 2. Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Iâ-lī-bí
 3. Sin-kū-iok ê Sèng-keng/I-sài-a
 4. Sin-kū-iok ê Sèng-keng/I-se-kiat
 5. Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Chhòng-sè-kì
 6. Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Bîn-sò͘-kì
 7. Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Chhut-Ai-ki̍p-kì
 8. Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Sin-bēng-kì
 9. Thiàⁿ Lêng-hûn ê Jia̍t-chêng
 10. Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Le̍k-tāi-chì-lio̍k hā kòan
 11. An-lo̍k Ke
 12. Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Lō͘-ka
 13. Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Sat-bó͘-jíⁿ siōng kòan
 14. Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Sù-tô͘ Hēng-toān
 15. Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Lia̍t-ông siōng kòan
 16. Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Lī-bī-kì
 17. Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Má-thài
 18. Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Le̍k-tāi chì-lio̍k siōng kòan
 19. Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Le̍k-tāi-chì-lio̍k siōng kòan
 20. Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Lia̍t-ông hā kòan
 21. Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Sat-bó͘-jíⁿ hā kòan
 22. Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Iok-pek-kì
 23. Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Iok-hàn
 24. Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Iok-su-a
 25. Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Sū-su-kì
 26. Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Chim-giân
 27. Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Má-khó
 28. Ín Ka Tòng Tō
 29. Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Khé-sī-lio̍k
 30. Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Tàn-í-lí
 31. Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Ní-hi-bí
 32. Thiⁿ-kng chêng ê Loân-ài Kò͘-sū
 33. Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Lô-má
 34. Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Ko-lîm-to chiân
 35. Cha̍p-hāng koán-kiàn 07
 36. Bí-jı̂n-hı̂
 37. Sı̍p-jı̄-kè Ê Kau-chiàn 05
 38. Cha̍p-hāng koán-kiàn 09
 39. Hoâi-tek-hui ê toān-kı̀
 40. Tùn-gō͘
 41. Sı̍p-jı̄-kè Ê Kau-chiàn 04
 42. Gióng-bōng Toē
 43. Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Í-sū-la̍h
 44. Lōng-tōng Chú
 45. Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Hi-pek-lâi
 46. Cha̍p-hāng koán-kiàn 10
 47. Cha̍p-hāng koán-kiàn 08
 48. Sèng-ke̍k tē 4 chı̍p 02
 49. Tang-hng ê kò͘-sū 03
 50. Cha̍p-hāng koán-kiàn 06

Khoàⁿ (chêng 50 hāng | āu 50 hāng) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)