Lia̍t-chhut choán-ia̍h

跳至導覽 跳至搜尋

Ē-kha ê chu-liāu tùi lâi--ê, tī 2019-nî 12-goe̍h 5-ji̍t (Sì) 00:34 keng-sin--koè. Tī khoài-chûn-khu siōng chē ē-tàng khǹg 5,000 pit chu-liāu.

以下顯示從第 1 筆至第 50 筆中的 50 筆結果:

Khoàⁿ (chêng 50 hāng | āu 50 hāng) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. CHÚ Ê KÎ-TÓ-BÛN →‎ Chú ê Kî-tó-bûn
 2. Chok-chiá:Bûn-hā →‎ Chok-chiá:Ông Sūi-hô
 3. Hong-hun e Kou-hiong →‎ Hông-hun ê Kò͘-hiong
 4. Hông-hun ê Kò·-hiong →‎ Hông-hun ê Kò͘-hiong
 5. Lai Goa Kho Khan-hou-hak →‎ Lāi-goā-kho Khàn-hō͘-ha̍k
 6. Lāi-goā-kho Khàn-hō·-ha̍k →‎ Lāi-goā-kho Khàn-hō͘-ha̍k
 7. Lāi-goā-kho Khàn-hō·-ha̍k, Tē 1 Chiuⁿ →‎ Lāi-goā-kho Khàn-hō͘-ha̍k, Tē 1 Chiuⁿ
 8. Lāi Gōa Kho Khàn-hō·-ha̍k →‎ Lāi-goā-kho Khàn-hō͘-ha̍k
 9. Lāi Gōa Kho Khàn-hō·-ha̍k, Tē 1 Chiuⁿ →‎ Lāi-goā-kho Khàn-hō͘-ha̍k, Tē 1 Chiuⁿ
 10. Lāi Gōa Kho Khàn-hō·-ha̍k, Tē 2 Chiuⁿ →‎ Lāi Gōa Kho Khàn-hō͘-ha̍k, Tē 2 Chiuⁿ
 11. Lāi Gōa Kho Khàn-hō·-ha̍k, Tē 3 Chiuⁿ →‎ Lāi Gōa Kho Khàn-hō͘-ha̍k, Tē 3 Chiuⁿ
 12. Lāi Gōa Kho Khàn-hō·-ha̍k, Tē 4 Chiuⁿ →‎ Lāi Gōa Kho Khàn-hō͘-ha̍k, Tē 4 Chiuⁿ
 13. Main Page →‎ Thâu-ia̍h
 14. Sam-jī-keng →‎ Sam-jū-keng
 15. Seng-keng (Kong-hoe) →‎ Sin-kū-iok ê Sèng-keng
 16. Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Bîn-sò͘ Kì-lio̍k →‎ Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Bîn-sò͘-kì
 17. Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Chhut Ai-ki̍p-kì →‎ Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Chhut-Ai-ki̍p-kì
 18. Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Hi-pek-lâi su →‎ Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Hi-pek-lâi
 19. Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Hui-lī-bûn su →‎ Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Hui-lī-bûn
 20. Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Iok-hàn Ho̍k-im Toān →‎ Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Iok-hàn
 21. Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Iok-hān it su →‎ Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Iok-hān it
 22. Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Iok-hān jī su →‎ Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Iok-hān jī
 23. Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Iok-hān sam su →‎ Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Iok-hān sam
 24. Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Iâ-lī-bí Ai-ko →‎ Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Ai-ko
 25. Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Iû-tāi su →‎ Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Iû-tāi
 26. Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Ko-lîm-to Chiân-su →‎ Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Ko-lîm-to chiân
 27. Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Ko-lîm-to Hō͘-su →‎ Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Ko-lîm-to hō͘
 28. Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Ko-lîm-to chiân su →‎ Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Ko-lîm-to chiân
 29. Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Ko-lîm-to hō͘ su →‎ Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Ko-lîm-to hō͘
 30. Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Le̍k-tāi chì-lio̍k hā kòan →‎ Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Le̍k-tāi-chì-lio̍k hā kòan
 31. Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Lô-má-su →‎ Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Lô-má
 32. Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Lô-má jîn su →‎ Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Lô-má
 33. Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Lō͘-ka Hok-im Toān →‎ Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Lō͘-ka
 34. Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Má-khó Ho̍k-im Toān →‎ Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Má-khó
 35. Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Má-thài Ho̍k-im Toān →‎ Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Má-thài
 36. Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Ngá-kok su →‎ Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Ngá-kok
 37. Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Pí-tek chiân su →‎ Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Pí-tek chiân
 38. Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Pí-tek hō͘ su →‎ Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Pí-tek hō͘
 39. Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Thê-to su →‎ Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Thê-to
 40. Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Thē-to su →‎ Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Thê-to
 41. Sió-suat →‎ Wiki Tô·-su-kóan:Siáu-soat
 42. SÚ-TÔ͘ SÌN-KENG →‎ Sú-tô͘ Sìn-keng
 43. Sèng-keng →‎ Sin-kū-iok ê Sèng-keng
 44. Sèng-keng (Kong-hōe) →‎ Sin-kū-iok ê Sèng-keng
 45. Sèng-keng (Kong-hōe)/Chhòng-sè-kì →‎ Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Chhòng-sè-kì
 46. Sèng-keng (Kong-hōe)/Chim-giân →‎ Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Chim-giân
 47. Sèng-keng (Kong-hōe)/Iok-hàn Ho̍k-im Toān →‎ Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Iok-hàn
 48. Sèng-keng (Kong-hōe)/Ko-lîm-to Chiân-su →‎ Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Ko-lîm-to chiân
 49. Sèng-keng (Kong-hōe)/Ko-lîm-to Hō͘-su →‎ Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Ko-lîm-to hō͘
 50. Sèng-keng (Kong-hōe)/Ko-lîm-to Āu-su →‎ Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Ko-lîm-to hō͘

Khoàⁿ (chêng 50 hāng | āu 50 hāng) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)