Bô lūi-pia̍t ê ia̍h

跳至導覽 跳至搜尋

Ē-kha ê chu-liāu tùi lâi--ê, tī 2019-nî 10-goe̍h 16-ji̍t (Saⁿ) 20:13 keng-sin--koè. Tī khoài-chûn-khu siōng chē ē-tàng khǹg 5,000 pit chu-liāu.

以下顯示從第 1 筆至第 50 筆中的 50 筆結果:

Khoàⁿ (chêng 50 hāng | āu 50 hāng) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Bāng Chhun-hong
 2. Gú-oán
 3. Gú-oán/Tē-2-kńg/Tē-8-kî
 4. Ji̍t-pún ê Koài-sū
 5. Lāi-goā-kho Khàn-hō͘-ha̍k, Tē 1 Chiuⁿ
 6. Lāi Gōa Kho Khàn-hō͘-ha̍k, Tē 2 Chiuⁿ
 7. Lāi Gōa Kho Khàn-hō͘-ha̍k, Tē 3 Chiuⁿ
 8. Lāi Gōa Kho Khàn-hō͘-ha̍k, Tē 4 Chiuⁿ
 9. Pe̍h-oē-jī ê Lī-ek (1885-7)
 10. Pit-sòan ê chho͘-ha̍k Tē-it-pún
 11. Sam-jū-keng
 12. Sam-jū-keng Sin-choān Pe̍k-oā Chù-kái/Lūn Sam-jū-keng Pún-bûn ê Thé-thóng kap Chit-pún Taⁿ-chiah Chhut ê Sam-jū-keng Sin-choān Pe̍k-oā Chù-kái
 13. Sin-kū-iok ê Sèng-keng/A-mô-sū
 14. Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Ai-ko
 15. Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Bí-ka
 16. Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Bîn-sò͘-kì
 17. Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Chhut-Ai-ki̍p-kì
 18. Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Chhòng-sè-kì
 19. Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Chim-giân
 20. Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Gô-pa-tí-a
 21. Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Hap-kai
 22. Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Hap-pa-kok
 23. Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Hi-pek-lâi
 24. Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Hui-li̍p-pí
 25. Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Hui-lī-bûn
 26. Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Hô-se-a
 27. Sin-kū-iok ê Sèng-keng/I-hut-só͘
 28. Sin-kū-iok ê Sèng-keng/I-se-kiat
 29. Sin-kū-iok ê Sèng-keng/I-sài-a
 30. Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Iok-hàn
 31. Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Iok-hān it
 32. Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Iok-hān jī
 33. Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Iok-hān sam
 34. Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Iok-jíⁿ
 35. Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Iok-ná
 36. Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Iok-pek-kì
 37. Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Iok-su-a
 38. Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Iâ-lī-bí
 39. Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Iû-tāi
 40. Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Ka-lia̍p-thài
 41. Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Khé-sī-lio̍k
 42. Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Ko-lîm-to chiân
 43. Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Ko-lîm-to hō͘
 44. Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Ko-lô-se
 45. Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Le̍k-tāi-chì-lio̍k hā kòan
 46. Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Le̍k-tāi-chì-lio̍k siōng kòan
 47. Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Le̍k-tāi chì-lio̍k siōng kòan
 48. Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Lia̍t-ông hā kòan
 49. Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Lia̍t-ông siōng kòan
 50. Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Lô-má

Khoàⁿ (chêng 50 hāng | āu 50 hāng) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)